Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 56 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir kamu kuruluşunun üst düzey yöneticilerinin iş stresi ve kişilik özellikleri

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu1
Görüntülenme :
599
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada bir kamu kuruluşundaki üst düzey yöneticilerin iş stresi ve kişilik özellikleri değerlendirilmiştir. Yeniden yapılanma, yasal değişiklikler, ekonomik sorunlar ülkemizin içinde bulunduğu koşullardandır. Bu koşuııar, hem kamu kesimi, hem de özel kesim çalışanlarının iş stresini olumsuz yönde etkilemektedir. Üst düzey yöneticilerin rekabetçilik, ablganlık gibi, kişilik özellikleri gösterdiği Iiteratürde sıkça vurgulanınaktadır. Bu amaçla, kamu kesiminde çalışan üst düzey yöneticilerin iş stresIerinin ve kişilik özelliklerinin nasıl bir profil sergilediği incelenmiştir. Araşbrma örnekleminin büyük bir bölümünün A tipi kişilik özelliği gösterip, yüksek iş stresi düzeyinde olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar beklentilerimize uygun bir bulgudur. Araştırmada kişilik özeııiği ile stres düzeyi arasında da istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

İn this study, stres. levels and characteristics of personality of top-Ievel managcrs, in the government seetor, have been investigated. Restructuring, acı changes and eeonomic problems are the most typical aspeets of our country. These conditions increase the stress level of employees of both the government, and private seetor. The fact that top level managers show such characteristics as competitiveness, assertiveness, elc .. has been emphasized vcry frequcntly in the literature. With this aim, what sort of profile the top managers of the government sector demonstrate, has been researched. it has been found that out the greatest percentage of the research sample has "A type personality" characteristic and a high level of job stress. These Iindings are in line with our expeetations. A statistically significant relationship has been found hetween personality characteristics and job stress level in this study.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :