TÜRKİYE’DE SAĞLIK HARCAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Gelişmiş ve sağlıklı bir toplumun varlığından söz edebilmek için, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak sağlık hizmetlerinin sunulması gerekmektedir. Bu hizmetlerin sağlanması için yapılan tüm harcamalar sağlık harcamaları altında toplanmaktadır. Son yıllarda Türkiye’de sağlık hizmetlerine yönelik kamu harcama politikalarında belirgin değişiklikler yaşandığı görülmektedir.

COMPARATIVE ANALYSIS OF HEALTH EXPENDITURES IN TURKEY

In order to talk about the existence of an advanced and healthy society, health services that meet the needs of the society need to be presented. All expenditures made for the provision of these services are collected under health expenditures. In recent years, it appears that there has been a significant change in public expenditures policies for health services in Turkey.In this study, the development of public expenditures on health services in Turkey has been put forward especially after health reform and the level of health expenditure has been assessed in comparison with OECD countries.

Kaynakça

Akdur, R. (2003), Sağlık Sektörü Temel Kavramlar Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Durum ve Türkiye’nin Birliğe Uyumu, Ankara.

Akın, C. S. (2007), “Sağlık ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye’de Sağlık Sektörü ve Harcamaları”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Altay, A. (2007), “Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Yeni Açılımlar ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”, Sayıştay Dergisi, Sayı 64, s. 33-58.

Bayram, Y. (2011), “1980 Sonrası Sağlık Harcamalarının Bütçedeki Gelişimi ve Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi), Ankara.

Hansen, P. and King, A. (1996), “The Determinants of Health Care Expenditure: A Cointegration Approach”, Jornal of Health Economics, Vol.15, p.127-137.

İstanbulluoğlu, H., Güleç, M. ve Oğur, R. (2010), “Sağlık Hizmetlerinin Finansman Yöntemleri”, Dirim Tıp Gazetesi, yıl:85, sayı:2, ss. 86-99.

OECD (2008), Sağlık Sistemleri İncelemeleri-Türkiye, OECD ve Dünya Bankası.

OECD (2017), http://stats.oecd.org/, (22.09.2017).

OECD (2017b), Health at a Glance, OECD.

Özdemir, Y. E. (2001), “Sağlık Reformları-1980 ve 1990’lı Yılların Sağlık Politikaları”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı: 39, s. 276-293.

Pala, K. (2007), “Türkiye İçin Nasıl Bir Sağlık Reformu?” Şubat, Bursa, https://www.researchgate.net/publication/280230044_Turkiye_icin_nasil_bir_sagl ik_reformu, (21.09.2017).

Sağlık Bakanlığı (1992), Sağlık Reformu Çerçeve Taslağı, Ankara.

Sağlık Bakanlığı (2003), Sağlıkta Dönüşüm, Aralık.

Sağlık Bakanlığı (2006), Türkiye Ulusal Sağlık Hesapları Hane Halkı Sağlık Harcamaları 2002-2003, Ankara.

Sağlık Bakanlığı (2011), Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü, Ankara, Nisan.

Sağlık Bakanlığı (2016), Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2015, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Ankara.

Savaş, B. S. (2001), “Türkiye’de Sağlık Sistemi “Kısa Bir Genel Bakış”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı: 39, s. 87-128.

SGK (2011), Primsiz Ödemeler İstatistikleri, Aralık, SGK, Ankara.

SGK (2012), Mali İstatistikler, SGK, Ankara.

Soyer, A. (2003), “1980’den Günümüze Sağlık Politikaları”, Praksis, Sayı:9, s. 301-319.

Sur, H. ve Atlı, H. (2001), “Türkiye’de Sağlık Reformu Çalışmalarına Bir Bakış”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı: 40, s. 1163-1167.

Sülkü, S. N. (2011), Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı Öncesi ve Sonrasında Sağlık Hizmetlerinin Sunumu, Finansmanı ve Sağlık Harcamaları, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayın No: 2011/414, Ankara.

Teeling-Smith, G. (1972), “Health Economics and Cost-Benefit Analysis”, Health Planning and Organization of Medical Care”, WHO, Cophenhagen, pp. 34-46.

Üçışık, H. F. (2010), Sağlık Hukuku, Ötüken Neşriyat, 2. Baskı.

WHO (2012), Global Health Expenditure Atlas, World HealthOrganization, March.

World Bank (2017), http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&Topic=8, (22.09.2017)

Yenimahalleli Yaşar, G. ve Uğurluoğlu, E. (2010), “Neoliberalizm, Küreselleşme ve Sağlık”, Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri MYO Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, Ocak, s. 1-10.

<www.bumko.gov.tr>, (22.09.2017)

<www.muhasebat.gov.tr>, (22.09.2017)