Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 60 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Administrative reforms in turkey: imperatives, efforts and costraints

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
546
DOI :
Özet Türkçe :

Idari reform sorunu iki yüzyıldır Türkiye'nin gündeminde olan bir konudur. BugUn de genel kabul gören görüş, kamu yönetiminin iyi işlemedigi ve kapsamlı bir reforma ihtiyacı oldugudur. Bu çalışmada ilk önce idari reformu zorunlu kılan nedenlerden sosyo-ekonomik yapı, dış faktörler ile kamu yönetimindeki yetersizlikler üzerinde durulmaktadır. Daha sonra da Osmanlı'dan gUnümüze kadar olan idari reform çalışmalan kısaca degerlendirilmektedir. Makale, önceki reform programlannın arzu edilen hedefleri gerçekleştiremediklerini ve başansız olduklannı tartışmaktadır. Idari reformun önündeki engelleri ortaya koymayı temel amaç edinen bu çalışmada Osmanlı-Türksiyasasının üç önemli karakteristiginin önemli rol oynadıgı ileri sürülınektedir. Bunlar: patrimonyal yapının ve patronaj ilişkilerin varlıgını sürdürmesi; sivil toplum unsurlann güçsüz olması; siyasal istikrarsızlık, toplumsal kutuplaşma ve parçalanmış siyasal kUltUrdür. Fakat, son yıllarda kamuda yeniden yapılanma çalışmalannın hız kazandıgı görülınekte ve burada da IMF ve Avrupa. Birligi ile 2002 seçimlerinde saglanan tek parti iktidan degişimin dinamikleri olarak ortaya çıkmaktadır.

Özet İngilizce :

The issue of administrative reform has been on Turkey's agenda for two centuries. Today, there is also a general agreement that public administration in Turkey is functioning badly and in need of radical reform. in this study, at first, the reasons for reform are considered. After that, administrative reform efforts from the Iate Ottoman period to the present dayare briefly reviewed. The paper argues that the past reform programmes did not acbieve desired results and they failed. Therefore, the main aim of this study is to explore the barriers to reform. in this respect, three dominant features of Ottoman- Turkish polity play a central role. Theyare the persistence of patrimonial patterns and patronage relations; lack of civil society elements; political instability and fragmented political culture. However, in recent years the efforts of restrncturing public sector have gained momentum because of change dynamics such as the impact of IMF and the EU and the existence of single party govemment formed following the 2002 general elections.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :