Hastanelerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı ile Hasta Güvenliği Kültürü Arasındaki İlişki

Hasta güvenliği hastaneler için önemli bir hizmet kalitesi unsurudur. Bilişim teknolojileri kullanımı ise günümüzde işletme verimliliğini önemli etkenlerden bir tanesidir. Çalışmamız Kahramanmaraş ilindeki hastanelerde bilişim teknolojileri kullanımının hasta güvenliği kültürüne olan etkisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Veri toplama aracı olarak anket yöntemi benimsenmiş ve verilerin istatistiksel analizleri için NCSS Number Cruncher Statistical System 2007 Kaysville, Utah, USA programı kullanılmıştır. Aralarındaki ilişkiyi görebilmek için bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki korelasyona bakılmıştır. Netice olarak bilişim teknolojileri kullanımın hasta güvenliğini kısmi olarak etki ettiği neticesine varılmıştır.

The Effects of the Use of Information Technology in Hospitals on Patient Safety Culture

Patient safety is an important element of the quality of service for hospitals. Today The use of information technology is one of the major factors that contributes to business efficiency. Our study aims to measure the impact of patient safety culture in the use of information technology in Kahramanmaraş hospitals. Data were collected by questionnaire method adopted and for statistical analysis of the data Number Cruncher Statistical System 2007 Kaysville, Utah, USA NCSS program was used. To see the relationship between the dependent and the correlation between the independent variables. As a result, it was concluded in patient safety as a result of the use of information technology to have a partial effect

Kaynakça

Collen, M. 1995. A history of medical informatics in the united states.

Çırpı F, Doğan Merih Y, Yaşar Kocabey M., 2009. “Hasta Güvenliğine Yönelik Hemşirelik Uygulamalarının ve Hemşirelerin bu Konudaki Görüşlerinin Belirlenmesi”, I. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Kitabı, 2. 85-94.

Esatoğlu, A.E. ve Köksal, A., 2002. “Hastanelerde Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 55(1). 29-40.

Fett, M., 2005. “ocaasional papers: helath financing series, (5). 9-18

Gündoğdu, S. ve Bahçecik, F., 2012. “Hemşirelerde Hasta Güvenliği Kültürü Algılamasının Belirlenmesi”, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(2). 119-128

Haux, A.E., 2003. “Computer Based Documentation Systems And Tehir Integration Into Hospitals Information Systems”, www.med-uniheelberg.de/pflege

Hellings J, Schrooten W, Klazinga N, Vleugels A., 2007. “Challenging Patient Safety Culture: Survey Results”, International Journal of Health Care Quality Assurance, 20(7). 620-632.

Hughes RG,Clancy CM.,2009.“Nurse’s Role in Patient Safety” Journal of Nursing Care Quality,24(1).1-4

Kılınç C.Ç, 2009.”Küreselleşme Sürecinde Teknoloji Yönetiminin ve Bilişim Teknolojilerinin Hizmet Kalitesini Artırmaya Etkisi ve Sağlık Sektöründe Bulunan Hastanelere Uygulanması” Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Lee, J., McCullough, J.S. ve Town, R.J., 2012. “The Impact Of Health Information Technology On Hospital Productivity”, NBER Working Paper Series, National Bureau Of Economic Research, McCullough, J., 2008. “The adoption of health information systems”, Health Economics, 649–664

Özata, M., Aslan, Ş. ve Mete M., 2007. “Teşhis ve tedavi Teknolojilerinin Hastane Çıktılarını Arttırmada Önemi”, Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Yakın Doğu Üniversitesi, 619-632.

Özmen, Sümeyye ve Başol Oğuz, O., 2010. “Hasta Güvenliği Kültürü: Bursa’da Özel Bir Hastane Uygulama Örneği”, II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı, (2). Ankara, 81-97.

Rothenberg, B.M. ve Korn, A., 2005. “The Opportunities And Challenges Posed By The Rapid Growth Of Diagnostic İmaging. Journal Of American College Of Radiology”, 2(5). 407-410

Tak B., 2009. “Hastanelerde Hasta Güvenliği Kültürünün Benimsenme Düzeyinin Ölçümü: Çok Kültürlü Bir Alan Araştırması”, 3. Hasta Güvenliği Kongresi Bildiri Özet Kitapçığı

Taş, Y., Akpınar, A.T. ve İşçi, E., 2013. “Kalite Yönetim Sistemi İle Hasta Güvenliği Kültürü İlişkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Üniversite Hastanesi Örneği”, http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr

Tütüncü Ö, 2006. “Küçükusta D. Hasta Güvenliği Kültürü ve Hemşireliğe Yönelik Bir Uygulama”, Hastane Yönetimi Dergisi, 10(2). 61-68.

Zhang D.A, Wıegmann, H., Von Thaden, Tl., Sharma, G.,Gıbbons, A.M., 2004. “Safety Culture: An Integrative Review”, International Journal of Aviation Psychology, 14(2). 117-134.

Queenan, C., C.,Kull,T. J., & Devaraj, S. (2016). Complements or Substitutes? Culture-Technology Interactions in Healthcare. Decision Sciences.