BAZI AYET VE HADİSLER DOĞRULTUSUNDA, İSLAM AÇIŞINDAN MUSİKİ SANATININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Kaynakça

İbn ManzOr, Ebu'I-Fadl Muhammed b. Mııkarrem; LisfJnu'l-Arab, ı-xv, Beyrut, M.l968/ H.l388.

Katip Çelebi; Mizdnu'l-Hakkfi ihtiyfiri'I-£hakk, Hazırlayan: Orhan Şaik Gökyay, MEB, İstanbul 1972. .

el-Buhan, Ebü Abdillah b. İsmail; Sahihu Buharı, ı-vııı. İstanbul 1315.

Kur'dn-ı Kerım ve Açıklamalı Meali, Haiırlayan: Heyet, TDV Yayınlan. No: 86.

Hasan Basri Çantay; Kur 'an-ı Hakım ve Meill-i Kerım, ı-ııı. h:anbul 1972.

İsmail b. Ahmed er-Rusuhı el-Ankaravi; Hüccetu's-Semd; Sü1f:ymaniye Kütüphanesi, PertevPaşaK.255/2,yk.171/b.197/b.

Bayram Akdogan; Jsmail-iAnkaravf'lıin Hüccetu's-Semd' Adlı Eserine Göre Musikı Ani laY'Ş', Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1991.

Süleyman Uludag; İslam Açısından Musiki ve Sema', 2. Baskı, Bursa 1992. i

ez-Zemahşen, Cadullah Mahmud b. Ömı:r~ el-Keşşdf an Hakliik-iGavamizi't-Tenzfl ve Uyunu'I-Ekdvil-ifi \lücılhi't-Tenzfl, I-IV, Beynt, Tarihsiz.

el-Amadı. Muhammed .b. Muhammed; İrş~du'I-Akli's-Seltn ila Mezaye'I-Kur'ani'lKenm (Tefsıru Ebi's-Suud), I-IX, Kahin~, Tarihsiz.

İbn Hazm, EbO Muhammed b. Ali b. Saıd; Risdletunfi'I-Giruli'I-Mülhi e Mübhahun huve em Mahzurun, Süleymaniye, Şehid Ali Paşa Kütüphanesi, Nçı: 2704, yk. 232/a. 234/b.

es-Sahavi, Ebu'l-Hayr Muhammed b. Abdirralıman; el-Makdsidu'l-Hasene, Mısır 1956.

Milslim Ebu'I-Huseyn b. el-Haccac; SahiJı-i Müslim, ı-v. Beytut. Tarihsiz.

İbn Mace, Ebu Abdillah Muhammed b. Yezid cl-Kazvinı; Sü;ıen-i ıbn Mdce, I-II, MF.A. Baki Neşri, Beyrut, Tarihsiz.

es-SuyAtt, Ceıa.ıeddin Abdurrahman, el-Cdmiu's-Sllğfr fl E~!./idfsi'I-Beşfri'n-Nezfr, I-II; Mısır 1954.

Ahmed b. Hanbel; Müsned, I-IV, Beyrut, M. 1969/H.1389.