CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEMDE YAYGIN DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN HUTBELER

Kaynakça

A.C., "Hutbeler Meselesi", Islam Dünyası, Adet 15,331-329, s.232-236.

Abdullatif Nevzad, "Beynel İslam MUşterek Lisan", Sebilürreşad, c.x, Adet 242, 25 Cemaziyelula 1331.18 Nisan 1329, s.133-135.

Abdurrahman el-Cezeri, Kitabü'l-Fıkh ale'l-Mezahibi'l-Erbe'a, c.I, Beyrut 1972.

Ahmed Cavid, "Açık Mektup", Sıratil Müstakim, c.lll, Adet 77, 14 Safer 328-11 Şubat 325,5.395. .

------, "Hutbelere Dair", Sırat-ı Müstakim, c.llI, Adet 64, II Zilkade 327-12 Teşrinisani325, s.184.

- - - - - -, "Hutbelere Dair", Sırat-I Müstakim, c.III, Adet 71, 1 Muharrem 328-31 Kanunievveı 325, ,1>297.

Ali Şeyhu'l Arap, "Hutbe 1., Sırat-I Müstakim, c.III, Adet 61,20 Şevval 327-22 Teşrinievvel 325, s.I34-135. '

------, "Hutbe 25", Sebilürreşr,ıd, c.I-VIII, Adet 19-201,26 Recep 1330-28 Haziran 1328, s.362.

- -----, "Hutbe 3", Sırat-I Müstakim, c.IIl, Adet 63,4 Zilkade 327-5 Teşrinisani 325, s.169.

- - - - - -, "Hutbe 4-5", Sırat-ı Müstakim, c.III, Adet 66, 26 Zilkade 327-26 Teşrinisani 325,5.211. i

- - - - - -, "Hutbeler NasılOlmalı", Sırat-I Müstakim, c.III, Adet 61, 20 Şevval 327- . 22 Teşrinievvel325, s.134-135.

------, "Sırat-I Müstakim Risale-i İslamiyesine", Sırat-I Müstakim, c.V, Adet 111,16 Şevval-8 Teşrinievvel 326, s.1 16.

------, "Sırat-ı MUstakim Risale-i Muhteremesine", Slrat-1 Müstakim, c.III, Adet 66,26 Zilkade 327-26 Teşrinisani 325, s.21O-21 1.

Alimcan el-İdrisi, "Hutbelere Dair", Sırat-I Müstakim, c.V, ADet 120,20 Zilhicce 328-9 Kanunievvel 326, s.263-264.

------, "Islah-ı Medari5 Hakkında", Sırat-I Müstakim, c.V, Adet 122,4 Muharrem-23 Kanunievvel 326, s.293~294.

"Ana Diliyle Hutbe", Islam Dünyası, Adet lO, 13 Şaban 331-4 Temmuz 329,5.155-156.

Ankaravi Rifat, "Taşra Müfti ve Müderris Efendilerinin DUş-i Hamiyet ve Fıtanetine", Beyanü'l Hak, c.IV, Adet 98, 21 Safer 1329-7 Şubat 1326, s.1830-1831.

Atay, Hüseyin, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, Dergah Yayınlan, İstiuıbul 1983.

Aytaç, Kemal, Avrupa Eğitim Tarihi, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara ı972.

Birinci, Ali, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Dergah Yayınlan, İstanbul 1990.

Bediüzzaman Said-i Kürdi, "Ziya-yı Hakikat", Volkan, NO.97 , 16 Rebiülevvel 1327-25 Mart 1325-7 Nisan 1909, s.2-3.

Bereketziıde Safvet, "Hutbelere Dair", Sırat-I Müstakim, c.II, Adet 27,4 Safer 327-12 Şubat 324, s.9-1O.

Berkes, Niyazi, Türkiye'de Çağdaşlaşma, ı. Baskı, Bilgi Yayınevi, Ankara 1973.

Borthwick, BM.; "The Islamic Sermon as a Channel of Political Communication", in MEJ, 21 (1967), s.295-308.

Bulut, Mehmet, Diyanet işleri Başkaniıgının Yaygın Din Egitimindeki Yeri, Ankara 1997, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Basılmamış Doktora Tezi).

Buyrukçu, Ramazan, Din Görevlisiilin Meslegini Temsil Gücü, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 166, Ankara 1995. .

Canpulad, "Türkçe Hutbe", islanı Dünyası, Adet 21, 21 Safer 332-6 Kanunisani 329, s.332-334.

Celal Nuri, "İslam'da Vucub-ı Teceddüd 2", İçtihad, No.40, 1 Şubat 1327, s.983-989.

____ - -, ittihad-ı islam İslam' ın Mazisi, Hali istikbali, Yeni Osmanlı MatbaaSl, İstanbul133L.

Ceride-i İlmiyye, C.V, Aded SI, RebiUlevvel 1338, s.1639-1643.

"Cevami-i Şerifede Hutbeler", Sırat-I Müstakim, c.IV, Adet 103, 19 Şaban 328-12 A~ustos 326, s.437-438.

Çelebi, Ahmet, islamda Egitim Öğretim Tarihi, 2. baskı, Ter. Ali Yardım, Damla Yayınevi, İstanbul 1983.

"DarU'l Hikmetrı İslamiye Taşra Teşkilatı", Ceride-i İlmiyye, c.S" Aded 48, Zilkade 1337, s.1512-1515.

"DarUI-Hilafet Bab-ı Fetvasının Bir İftası", islam Mecmuası, c.I, Adet 6, İstanbul 1330, s.19O-191. o

Dursun, Davud., Osmanlı Devleıinde Siyaset ve Din, İşaret Yayınlan, Bilimsel Araştırma Dizisi i, Istanbul 1989.

Ebu Bekir el-Kasani, Bedaiu's-Sana'i fi Tertibi 'ş-Şerai ", c.I1, Nşr. Zekeriya Ali, Ali Yusuf, Mısır tsz.

Ebu'l Kemal M. Akıı, Hutbe Nasıl Okunmalıdır? islam Dünyası, Adet 17, LOZilhicce 331-27 Teşrinievvel 329, s.262-265.

Ergin, Osman, Türk MaarifTarihi. c.I- V, Eser Matbaası, İstanbul 1977.

Filibede Camii Kebir Hatibi Hafız-ı Sani, "Hutbelere Dair", Sırat-I Müstakim, c.1, Adet 14,2 Zilkade 326-13 Teşrinisani 324, s.217.218.

HaflZ eş-Şeyh Mehmed el-Celveti, "Hutbcre Dair", Sırat-I Müstakim, c.IU, Adet 69,17 Zilhicce 327-17 Kanunicvvcl325, s.263.

HaflZ Mehmed Tahir, "Taşralarda Hutbe ve Hatipler", Sırat-I Müstakim. c.III, Adet 73, 15 Muharrem 328-14 Kanunisani 325, s.331.

Halim Sabit, "Dinin Şekl-i Aslısine İrcaı Lüzumu", Sebilürreşad, c.xı, Adet 278,11 Safer 1332-26 Kanunievvel1329, s.272-275.

--- - --, "Hutbelere Dair -1- Kabie'l Bi'seti Hutbe", Sırat-I Müstakim, c.l, Adet 6, 5 Ramazan 326-18 EylUl 324, s.88-89.

- - - - - -, "Hutbelere Dair Şetta", Sıraı-ı Müstakim, c.1, Adet 13, 24 Şevval 326-6 Teşrinisani 324, 5.199-201.

- - - - - -, "Hutbelere Dair Hutbeler Hakkında Siret-i Nebeviye", Sırat-I Müstakim, c.1, Adet 12, 17 Şevval 326-30 Teşrinicvvel 324,5.179- 180.

_0 , Hutbelere Dair Ba'de'I-Bi'set-i Hutbe, Sıraı-ı Müstakim, c.I, Adet 10,1 Şevval326-14 Teşrinievvel 324, s.154-155.

Hamiduddin, "İrşad Tarikleri 2", İslam Dünyası. Adet 2, 18 Rebiülahir 331-14 Mart 1329, s.24-25.

Hamidullah, Muhammed, Is/am Müessese/erine Giriş, Çev. 1. Süreyya Sırma, Düşünce Yayınları, tstanbul 198 ı. .

___ ":' __ , Muhammed, Is/am Peygamberi, d, Çev: M. Said Mutlu-Salih TuA, İrfan Yayınevi, İstanbul 1969.

Haniogıu, Şükrü, Bir Siyasal DUşUnUr Olarak Doktor Abdullah Cevdet ve DOnemi, Üçdal Neşriyat, İstanbul i98 ı.

"Hutbe ve Mevaiz", Sırat-ı Müstakim, cl-VlIl, Adet 1-183, 19 Rebiülevvel 1330- 24 Şubat 1327, s.II-12.

1.H., "Pek Uyanık Bir Uyku (2)", Içtihad, No.57, 7 Mart 1329, s.l261-1264.

ıbn Haldun, Mukaddime, d, çev: Zak.ir Kadiri Ugan, Milli Egitim Basımevi, İstanbul 1986.

İbn Kayyim el-Cevziye, Zadü'/-Me'ad, thko Şuayb el-Arnavut Abdulkadir, 23. baskı, cl, Beyrot 1989.

İbn Manzur, Lisanü'/-Arap, d.

İbrahim Besim, "Intibah-ı tslam-tttihad-ı Müsliminn Camilerde Hutbe ve Mevaiz-i Diniye Encümenleri", Sırat-I Müstakim, c.V, Adet iıo, 9 Şevval-29 Eylü 326, s.94-97.

"Intibah-ı İslam", Sırat-I Müstakim, dV, Adet 84,4 Rebiülahir 328- i Nisan 326, s.l09- iiı.

İslam Dünyası, "Ana Dili ile Hutbe", Is/am Dünyası, Adet 6, 15 Cemaziyelahir 331-9 Mayıs 329, s.88.

İslam Dünyası, Adet 17, ıo Zilhicce 331-27 Teşrinievvel 329, s.265.

"Ittihad-t Muhammedi Cemiyeti Nizamnamesi", Volkan, n.75, 23 Safer 1327-3 Mart 1325,16 Mart 1909, s.2-4.

"İttihat ve Terakki Kongresi Il", Tanin, NO.2808, 6 Teşrinievvel, 1916, s.l .

. "ıttihat ve Terakki Kongresi lll", Tanin, No.2809, 7 Teşrinievvel 1916, S.ı.

"ıttihat ve Terakki Kongresi IV", Ta~in, NO.28 ıo, 8 Teşrinievvel 1916, s.1.

"İttihat ve Terakki Kongresi Münasebetiyle", Is/am Mecmuası, dIl, s.50, i Rebiülahir. 1335-12 Kanunisani 1332, s.l002-1007.

"tttihat ve Terakki Kongresi V", Tanin, No2811, 11 Teşrinievvel 1916, S.ı.

"İttihat ve Terakki Kongresi VI", Tanin, No2812, 12 Teşrinievvel 1916, S.ı.

"tttihat ve Terakki Kongresi VII", Tanin: NO.2813, 13 Teşrinievvel 1916, s.l -2.

"ıttihat ve Terakki Kongresi VIII", Tanin, No.2814, 14 Teşrinievvel 1916, s.l.

"tttihat ve Terakki Kongresi" ; Ta.1in, No.2801, 29 Eylül 1916, s.l.

"İttihat ve Terakki Kongresi" Is/am Mecmuası, c. LV, s.49, 4 Safer 1335-17 Teşrinisani 1332, s.987-994.

"ıttihat ve Terakki Kongresi", Is/am Mecmuası, dı, s.48, 12 Muharrem 1335-27 Teşrinievvel 1332, s.975-978.

"İttihat ve Terakki Umumi Kongresi 1,', Tanin, No2807, 5 Teşrinievvel 1916, s.l.

"tttihat ve Terakki Umumi Kongresi lll", Tanin, No2809, 7 Teşrinievvel 1916,5.1-2.

"İzmir Mutemer-i tlmiyesi Mukarraratı" .5ırat-ı Müstakim, c.VIl, Adet 177,5 Safer 1330- 12 Kanunisani 1327, s.333.

Jaschke. Gotthard. "Der Islam in der neuen Türkei" in WL, N.S.I. 1951, s.65-78.

Kara. İsmail, Islamcıların Siyasi Görüşleri, İz Yayıncılık; İstanbul 1994.

Karaman. Hayreddin. "İslami Uyanı~ın Öncüleri". Toplum ve Bilim 29/30, İstanbul' 1985. s.103-115.

Kaya. Yahya Kemal. Türkiye.'de Yaygın Eğitim, Başbakanlık DPT Yayını. Ankara 1985.

Kılıçzade Hakkı, Itikadat-ı Batılaya Ilan-ı Harp, i. Tabı Sancakçıyan Matbaası. İstanbul 1329.

Konyalı A. Atıf. "İslamda Ulum ve Fünun". Beyanü'l Hak, c.lIl. Adet 75. 23 Şaban 1328- 16iAgustos 1326. s.1456-1457.

M. Şemseddin. Hura/attan Hakikau., Tevsi-i Tabaat Matbaası, İstanbul 1332.

---....,---. Zulmetten Nura, İkinci tabı. Sebilürreşad Kütüphanesi:6, Tevsi-i Tabaat Matbaası, İstanbul133L. •

M.S. Buhari, "Hutbeler". Slraİ-ı Müstakim, c.lII. Adet 71.1 Muharrem 328-31 Kanunievve1325. s.297-298.

'Mısır' da Hutbelerle Mevaiz-i Diniyenin Temini Terakkisi Encümeni". Sırat-I Müstakim, elV. Adet 102. 12 Şaban 328-5 Agustos 326. s.404.

Manisa MUderrisi Mehmed Emin. "Mekke.i MUkerrerne ve Ceraid~i Arabiye". Sırat-I Müstakim, c.lI, Adet 45. 27 Cemaziyelahir 327-2 Temmuz 325. s.292-295.

Mardin, Şerif,Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, 2. Baskı. İletişim Yayınları. İstanbul 1983.

- - - - - -. Bediüu.aman Said Nursi Olayı, trc. Metin Çulhaogıu. İletişim Yayıncılık. İstanbul 1992. .

Mehmed Bahauddin. "Makam-ı İftanın Bir Fetvası MUnasebetiyle". Islam Mecmuası, el. s.9, 1329. s.261-266.

Mehmed Emin. "KürsU Şeyhleri: Selatin Şeyhligi". Sebilürreşad, c.xVII, Adet 427-428. Haziran 1335, s.88.89. .

Mehmed Ferid. "Hutbeler". Sıra/-ı Müstakim, c.lI, Adet 30. 25 Safer 327-5 Mart 325. s.58-59.

Mehmed Gıyaseddin. "Terakkiyi Temin İçin Islahı Vacip İki Esas". islam Dünyası, Adet 4. 17 Cemaziyelevvel 331. II Nisan 329. s.56-58.

Mehmed Remzi, "Hutbelere Dair". Sırat-I Müstakim, c.l1l. Adet 74. 22 Muharrem 328-21 Kanunisani 325. s.345-346.

------. "Hutbelere Dair", Sırat-I Müstakim, c.lV, Adet 82,18 Rebiüievvel328-17 Mart 326. s.61-62.

Mehmed Nesib, "(Medeniyet. ~Iüessis-i Medeniyet Olan İslamiyet, Ulum-ı İslamiye) . Ulema. Meslek-i İlvmi", Beyanü'lHak, c.i, Adet 11.20 Zilkade 1326-1 Kanunievvel 1324, s.234-237.

Milli Eğitim ve Din Haya/ı (Tebliğ ve Müzakere/er), B'ogaziçi Yayını, İstanbul 1981.

Muhammed Ebu Zehra. el-Hata be, 2. baskı. Kahire 1980.

Mustafa Sabri, Dini Müceddidler, 3. Baskı. Sebil Yayınevi. İstanbul 1994.

Nişancı. Abdullah. "Milli Egitim Sistemi İçerisinde Yaygın DinEgitimi". Milli Eğitim ve Din Eğitimi, Ankara 1981.5.128-148.

Niyaz Mehmed. "Hutbe-i Cuma". İslam Dünyası, Adet LO. 13 Şaban 331-4 Temmuz 329. s.156-157.

------' "Hutbe-i Cuma", Islam Dünyası, Adet 6,15 Cemaziyelahir 331-9 Mayıs 329, s.89-90. ,

------, "Hutbei Ula", Islam Dünyası, Adet 2, 18 Rebiülahir 331-14 Mart 1329, s.26-27.

Nesefi, Te/sir, c.IV, Beynıt, tsz.

Pedersen, Jons, "Hatib", Islam Ansi/dopedisi, c.V, Milli Egitim Basımevi, İstanbul 1964, s363-365.

Prator, Sabine, Türkische Freitagspredigten Studien zum 'Islam in der heutigen Türkei, Berlin 1985.

Satı Bey, "Medeniyet-i İslamiye", Tedrisat-I İbtidaiye Mecmuası, No.ll, 1 Nisan 1327, s.181-189,

es-Seyyid Sabık, Fıkhu's-Sünne, c.I, Beynıt 1969.

"Türkçe Hutbe", İslam Mecmuası, c.I, yııı, S.4., s.126.

Türköne, Mümtaz'er, Siyasi Ideoloji Olarak Islamcılığın poğuşu, İletişim Yayınlan, İstanbul 199 ı.

Taplamacıogıu, Meh~~t, Din Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Faküıtesi Yayınlan XLVII, Ankara Universitesi Basımevi, Ankara 1963.

"Tevcih-i Cihat Nizamnamesi", Düstur, Tertib-i Evvel II, LO Safer 1290, s.177-1 79.

"Tevcih-i Cihat Nizamnamesi", Düstur Tertib-i Evvel lll, 2 Ramazan 1331, s.500-504.

Trabzonu AA., "Hayretlerim ve Ümitlerim", Beyanü'l Hak, c.VI, Adet 132,29 Şevval i329- LO Teşrinievvel 1327, s.2386-2390.

Tunaya, Tarık Zafer, "Amme Hukukumuz Bakımından İı6nci Meşnıtiyetin Siyasi Tefekkürunde 'Garbeılık Cereyanı', Istanbul Oniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, c.xıv, s.3-4, İstanbul 1948, s.585-630.

- - - - - -, Islamcılık Cereyanı, Baha Matbaası, İstanbul 1962.

---~--, Türkiye'de Siyasal Partiler II. Meşrutiyet Dönemi 1908-1918, c.I, İstanbul Hürriyet Vakfı Yayınlan 1984.

- - - - - -, Türkiye 'nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri, Yedigün Matbaası, İstanbul 1960. ,

"Vaizlere İhtar", Beyanü'l Hak, c.II, Adet 39, 7 Şaban 1327- LO Agustos 1325, s.877-879.

Wensinck, Al., "Hutbe", Islam Ansiklopedisi, c.V, Milli Egitim Basımevi, İstanbul 1964, s,617-620.

Yaşar, Mehme~, Günümüz Cuma Hutbelerinin Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi, ,Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1995 (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi).

Yazıcı, Nesimi, "Karesi Gazetesi Penceresinden Balıkesir'de Dini Hayat Üzerine Gözlemler (1916-1917)", Ankara Oniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.xVII, Ankara -Üniversitesi Basımevi, Ankara 1998, s.105-129.

------, "Osmanlı Son Döneminden Cumhuriyete Hutbelerlıniz Üzerine Bazı Düşünceler", I. Islam Düşüncesi Sempozyumu 24-27 Ekim, İstanbul 1996 (yayınlanmadı), s.1-8.

~ ------, "Osmanlılann Son DÖneminde Din Görevlisi Yetiştirme Çabalan Üzerine Bazı Gözlemler", Diyanet İlmi Dergi, c27, s.4, Ekim-Kasım-Aralık 1991, s.55-123.