Dünyanın En Yaşlı İkinci Ülkesi Almanya’da Riester Emeklilik Sistemi İle Zorunlu Emeklilik Sigortası Arasındaki İlişkinin Analizi

Demografik projeksiyonların analizi tabanında Alman emeklilik sigortasına ilişkinveriler incelendiğinde, aktüeryal denge açısından olumsuz özellikler taşıdığıgörülmektedir. Günümüzde 82 milyonun üzerinde olan Almanya’nın nüfusu 2050yılında 62 milyona düşecektir. Ayrıca, 40 yıl sonra Almanya toplumunun üçte biri67 yaşın üstünde, yani emeklilik yaşının üstünde, her yedi kişiden biri ise 80 yaşınüzerindekilerden oluşacaktır. Sağlık teknolojilerinin gelişmesi ve hayat standartlarınınyükselmesi, doğuşta yaşam beklentisinin artmasına yol açmıştır. Sonuç olarak,ortalama insan ömrü uzamaktadır. Aynı zamanda düşük doğurganlık oranlarısebebiyle nüfus hızla yaşlanmaktadır. Bu durumun sosyal güvenlik bilimi açısındansonuçlarından birisi ise, insanların daha uzun süreler boyunca emekli aylığı almasıdır.Demografik kaygılar ve yaşlı yoksulluğu olgusu sebebiyle sosyal güvenlik sistemindereformlar yapılmıştır. Bu reformların sonucu olarak, Almanya’da Riesteremeklilik sistemi ve mesleki emeklilik planları ortaya çıkmıştır.

Scrutinizing the data of the German Pension Insurance, in the base of analysis of the demographic projections, seem to have negative characteristics in terms of actuarial balance. Germany has a population which is over 82 million currently, but it will be reduced to 62 million in 2050. Furthermore, after 40 years in Germany, one third of the population will be over the pensionable age (67 age) and one of every seven people will be over 80. The development of health care services and rise of life standards have led to increase life expectancy at birth. As a result of this, average human lifetime is augmenting. At the same time, due to low fertility rates, the population is aging rapidly. One of the consequences of this fact in terms of the science of social security is that people are getting retirement pensions for longer periods. Reforms have been made because of demographic concerns and danger of old age poverty. As a result of these reforms, Riester pension system and occupational pension schemes have emerged in Germany

Kaynakça

ALMANYA ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER FEDERAL BAKANLIĞI, Özetle Sosyal Güvenlik, 2011, Berlin.

Altersvermögensgezets, Bundesgesetzblatt, Teil I G 5702, Ausgegeben zu Bonn am 29. Juni 2001

BERNER, Frank, “ Riester Pension in Germany: Do they substitute or supplement public pensions? Positions in the debate on the new public policy on private pensions”, German Policy Studies Volume Three, Number 3, Fakultat für Sozi- ologie, Universtat Bielefeld, 2006

CEU (Council of the European Union) The Contribution of Public Finances to Growth and Employment : Improving Quality and Sustainability, 2001

CORNEO G., KEESE M., SCHRÖDER C., “The Riester Scheme and Private Savings: An Empirical Analysis Based on the German SOEP”, Schmollers Jahrbuch 129 (2009), Berlin.

Die Riester-Rente, Vorsorgen mit staatlichen Zulagen, Versicherungen klipp und klar, Dezember 2010.

DUMAN Yunus, Alman RIESTER Emeklilik Sistemi ve Türkiye’ de Uygulanabilir- liğinin Değerlendirilmesi, (Yayınlanmamış Uzmanlık Yeterlilik Tezi), Ankara, Sosyal Güvenlik Kurumu, 2012.

Einkommensteuergezets in der Fassung der Bekannmachung vom 8 Oktober 2009 (BGBI I.S.3862)

GASCHE. Dr Martin, “Riester pension: The key avoiding poverty in old age”, https://www.allianz.com/staticresources/en/images/juli08_e_spezialthema_ riesterrente.pdf

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft,: Die Märkte für Alters- vorsorge in Deutschland. Eine Analyse bis 2020, Berlin, 2004.

Gesetz zur Anpassung der Regelaltersgrenze an die Demografische Entwicklung und zur Starkung der Finanzierungsgrundlagen der Gesetzlichen Rentenver- sicherung, Bundesgesetzblatt Jahrang 2007, Teil I Nr.16, Ausgegeben zu Bonn am 30 April 2007

HEKİMLER, Alpay, ”Alman Riester Emeklilik Sisteminin Temel Bileşenleri ve Türkiye’de Uygulanabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme”, Prof. Dr. Tankut CEN- TEL’ e Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2011, İstanbul.

HEKİMLER, Alpay. “Sosyal Politika Boyutunda Federal Almanya’da Esnek Çalışma Modelleri”, TİSK Yayınları, Yayın no:206, Ocak 2006,

HOLZMANN R, and PALMER, E, Pension Reform, Issues and Prospects for Non- Financial Defined Contribution (NDC) Schemes, The World Bank, Washington DC,

KISSLING. Sandra, Lessons learnt from German Riester pension scheme and their possible application in India, Discussion Papers on Social Protection, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, February 2011

KORKMAZ, Esfender. ‘Sosyal Güvenlikte Yeni Yaklaşım: Bireysel Emeklilik’, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 2006-21, 2007.

OECD (2013), Pensions at a Glance 2013: OECD and G20 Indicators, OECD Pub- lishing

SGK, Avrupa Birliği’nde Sosyal Güvenlik, Yayın No:46, Eylül, 2012, Ankara.

SUPAN, Axel Börsch and WILKE, Christiana, Reforming the German Public Pension System, Paper Prepared for the 2004 General Assembly of the Japan Pension Research Council, 9-10 September, 2004, Tokyo, Japan.

ŞENOCAK, Hasan, “Sosyal Güvenlik Sistemini Oluşturan Bileşenlerin Tarihi Süreç Işığında Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, ÇEEİ Bölümü

TUNCAY, Can, Geciken Yaşlılık ve Zorunlu Emeklilik Üzerine, Sosyal Güvenlik Der- gisi, Cilt:2 Sayı:2, 2012.