Seçilen Ülkeler ve Ülkemizdeki Kayıt Dışı İstihdamın Karşılaştırılması ve Seçilen AB Üyesi Devletlerde Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Örnekleri

Öz Bu çalışmada öncelikle kayıt dışı istihdam tanımlanmıştır. Daha sonra aynı yıllarda aynı yöntem kullanılarak yapılan anketlere dayalı olarak seçilen ülkelerde kayıt dışı istihdam oranları incelenmiştir. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde yapılan ve kayıt dışı istihdama yönelik detaylı bilgiler veren Eurobarometer anketine dayalı olarak AB üyesi ülkelerde kayıt dışı istihdama ilişkin detaylı bilgiler verilmiştir. Son olarak, AB üyesi ülkelerde kayıt dışılık ile mücadelede kullanılan yöntemler anlatılmıştır. Bu yöntemlerden kayıt dışı istihdam sorununun çözümüne sosyal tarafların katkısı, sektöre özel geliştirilen çözümler ve servis çekleri yoluyla ev hizmetlerinde çalışanların kayıt altına alınması Türkiye’de kayıt dışı istihdamın azaltılmasına katkıda bulunabilir.

Kaynakça

EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING AND WORKING CONDITION, “Measures the Tackle Undeclared Work in the European Union“, 2008

ILO İSTATİSTİK DEPARTMANI, “Statistical Update on Employment in The Informal Economy“. ILO, Haziran 2011

JÜTTING. J., PARLEVLİET J., XENOGİANİ T., Informal Employment Re-loaded OECD Development C entre. Ocak 2008. Working Paper N0.266,

SÜNGÜ, Yakup, “Kayıt Dışı İstihdamın Denetimi ve Sosyal Güvenlik Reformuyla yapılan Düzenlemeler", TÜH İD Iş Hukuku ve İktisat Dergisi, Kasım 2007-Şubat 2008, Cilt 21, Sayı 2-3 5.

YERELİ, Ahmet Burçin. KARADENİZ, Oğuz. Kayıt Dışı İstihdam, Odak Yayınevi, Ankara, 2004

TÜİK, işgücü Istatistikleri Veri Tabanı, zoıo-zoı ı 7