İşsizlik Sigortasının Esnafl ara Yaygınlaştırılması: Uygulama İçin Öneriler

Öz Türkiye’de bağımsız çalışanlar özellikle kriz dönemlerinde karşılaştıkları işsizlik riskinekarşı herhangi bir sosyal koruma kapsamında değildir. Bu çalışmada bağımsız çalışanlarınsosyal güvenlik hakları ile işsizlik riski açısından korunmalarına ilişkin ülke uygulamalarınadeğinilmiştir. Türkiye’de mevcut sistemde uygulamada olan işsizlik sigortası kapsamınıngenişletilerek bağımsız çalışanların da ifl as sigortası mahiyetinde işsizlik yardımındanfaydalanmaları yönünde bir çalışma yapılmıştır. Araştırma kapsamında bağımsız çalışansigortalı istatistikleri, bu kişilerin gelirleri, ücretleri ve ifl as ederek işsiz kalma olasılıklarıiçin varsayımlarda bulunulmuştur. Yapılan bu varsayımlar çerçevesinde 20 yıllık dönemiçin bağımsız çalışanların işsizlik sigortası fonu gelirleri ve giderleri hesaplanmıştır.Mevcut sistemdeki fon varlığından herhangi bir katkı alınmaksızın % 1 devlet payı, % 3sigortalı payı olmak üzere toplamda % 4 prim oranıyla ve asgari ücretin % 80’i tutarındaödenek miktarı ile bağımsız çalışanlar işsizlik sigortası kapsamına alınabilir. Ekonomidekrizlerin olacağı varsayımıyla yine % 4 prim oranıyla ancak ortalama kazancın% 40’ı tutarında ödenek miktarı ile bağımsız çalışanların işsizlik sigortası kapsamınaalınabileceği sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

EUROPEAN COMMISSION, “Self-employment in Europe 2010”, Di- rectorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportuni- ties Unit D.2, European Employment Observatory Review, 2010.

FEDERAL PUBLIC SERVICE SOCIAL SECURITY, “Everything You Have Always Wanted to Know About Social Security”, Belgium, 2010.

ILO, “World Social Security Report 2010/2011, Providing coverage in times of crisis and beyond”, Geneva, 2010.

MISSOC, “Social Protection of The Self-Employed”, Mutual Informa- tion System on Social Protection, Social protection in the Member States of the European Union, of the European Economic Area and in Switzer- land, 2010.

RADAELLI, Claudio M., “The Open Method of Coordination: A new governance architecture for the European Union?”, Swedish Institute for European Policy Studies, Stockholm, 2003 (1).

SKELTON, Antoinette, “Coverage of Self-Employed Persons”, Meeting of Directors of Social Security Organizationsin the English-speaking Car- ibbean, ISSA, 2005, http://www.issa.int/Resources/Conference-Reports/

Coverage-of-self-employed-persons2, Erişim: 20.10.2011

SGK, “Aylık İstatistik Bülteni Aralık 2010”, www.sgk.gov.tr, Erişim: 11.2011.

SGK, “Aylık İstatistik Bülteni Temmuz 2009”, www.sgk.gov.tr, Erişim: 11.2011.

SGK, “Aylık İstatistik Bülteni Temmuz 2010”, www.sgk.gov.tr, Erişim: 11.2011.

SGK, “Aylık İstatistik Bülteni Temmuz 2011”, www.sgk.gov.tr, Erişim: 11.2011.

SSA, “Social Security Programs Throughoutthe World: Europe, 2010”,

Washington, Publication No.13-11801, 2010.

TÜİK, Hane Halkı İş Gücü İstatistikleri, 2010. sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu. sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. http://business.belgium.be/en/managing_your_business/social_security/ bankruptcy_insurance/, Erişim: 27.07.2010.