POLİMERİK İTRAKONAZOL MİKROKÜRELERİNİN OLUŞUMU ÜZERİNE BAZIİŞLEM VE FORMÜLASYON DEĞİŞKENLERİNİN ETKİSİ

İtrakonazol, hidrofobik antifungal etkili bir etkin maddedir. İtrakonazol geleneksel tedavide, oral formülasyonları şeklinde 200 mg/gün dozda, ciddi enfeksiyonlarda ise 400 mg/gün dozda kullanılmaktadır ki bu doz potansiyel toksisiteye yol açabilir. Sık dozlamayı, böylelikle toksisiteyi düşürebilecek daha etkili ilaç taşıyıcı sistemlere ihtiyaç vardır. Bu amaçla itrakonazolun modifiye salım yapan mikroküreleri oral yoldan uygulanmak üzere hazırlanmıştır. İtrakonazol su içinde yağ içinde su (s/y/s) çoklu emülsiyon tekniği ile etil selüloz mikroküreleri içine enkapsüle edilmiştir. Polimer ve itrakonazolun birincil çözücüsü olarak diklorometan kullanılmıştır. Tween 80 dış su fazını, Span 80 ise yağ fazını stabilize etmek üzere yüzey etkin madde olarak kullanılmıştır. Partikül büyüklüğü üzerine karıştırma hızı ve üretim metodu gibi bazı işlem parametrelerinin etkisi araştırılmıştır. Hazırlanan mikroküreler, mikroskop analizi, işlem etkinliği, partikül büyüklüğü analizi, etkin madde yükleme oranı ve mikrokürelerden etkin madde çıkışı ile değerlendirilmişlerdir. Mikroskop analizi sonuçları mikrokürelerin düzgün bir yüzeye ve küresel bir yapıya sahip olduklarını göstermektedir. Mikrokürelerin büyüklüğü 45-230 µm arasında değişmekte ve işlem parametrelerine göre en yüksek % 75.00 oranında etkin madde yükleme kapasitesine erişilebilmektedir. Çözünme hızı çalışmaları 8 saat süreyle pH 7.4 fosfat tamponu (PBS) içinde yapılmış ve mikrokürelerden toplam etkin madde çıkışının 900 rpm karıştırma hızı ve s/y/s çoklu emülsiyon tekniği ile üretilen (F33 ve F43) mikrokürelerde % 61.70-68.43 arasında iken daha düşük karıştırma hızında (700 rpm) ve y/s tekniği ile üretilen mikrokürelerde % 46.37 oranında olduğu tespit edilmiştir

INFLUENCE OF SOME PROCESS AND FORMULATIONVARIABLES ON THE FORMATION OF POLYMERICMICROSPHERES OF ITRACONAZOLE

Itraconazole is a hydrophobic, antifungal drug. In conventional therapy, itraconazole is normally prescribed as an oral formulation at doses of 200 mg per day and 400 mg per day for serious infections, which can lead to potential toxicity. More efficient means of delivery are needed in order to reduce the toxicity of the drug with the help of reducing often drug dosing. In order to achieve this purpose modified release microspheres of itraconazole was prepared for oral administration. Itraconazole was encapsulated within ethyl cellulose microspheres by water-in-oil-in-water (w/o/w) multiple emulsion technique. Dichloromethane was used as the primary solvent for itraconazole and the polymer. Tween 80 was used as a surfactant for stabilizing external water phase and Span 80 was used for stabilizing the oil phase. The influence of various processing variables like stirring speed and production method on particle size of the microspheres were investigated. The prepared microspheres were evaluated by microscopy, yield of microspheres, particle size analysis, drug entrapment efficiency and drug release studies. Microscopy results revealed spherical nature and smooth surface morphology of the microspheres. The size of microspheres varied between 45-230 µm, and as high as 75.00 % drug entrapment efficiency was obtained depending upon the processing variables. Dissolution studies were carried out for 8 hours at pH 7.4 phosphate buffer solution (PBS) and total amount of drug released from microspheres which were preapared with a rotation speed of 900 rpm and w/o/w multiple emulsion method (F33 and F43) were between 61.70-68.43 %, and microspheres that were produced with a lower stirring speed (700 rpm) and o/w emulsion method (F13), drug release was found to be 46.37 % .