Mesleki ve Teknik Eğitimde Çoklu Ortam Araçları Kullanılmış Web Tabanlı Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi

Araştırmanın genel amacı, web tabanlı öğretimin mesleki teknik eğitimde öğrenci başarısına etkisini belirlemektir. Bu genel amaç doğrultusunda, Meslek Yüksek Okullarının Endüstriyel Elektronik Bölümü 1. sınıf öğrencileri üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırmanın deney deseni öntest-sontest kontrol grup modelinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Araştırmanın örneklemini, 15 deney grubu ve 15 kontrol grubu olmak üzere toplam 30 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma kapsamında, “Flip Floplarla Lojik Devre Tasarımı” konusunun öğretimi amacıyla dersler; deney grubunda web tabanlı öğretimle, kontrol grubunda da geleneksel öğretimle işlenmiştir. Başarıyı ölçmek için geliştirilen başarı testi öntest ve sontest olarak kullanılmıştır. Başarı testi ile elde edilen bulgularla yapılan istatistiksel karşılaştırmalardan, web tabanlı öğretim ile geleneksel öğretimin öğrenci başarısı üzerinde benzer düzeyde başarıyı artırıcı etkiye sahip olduğu görülmüştür

THE EFFECTS ON THE STUDENTS’ SUCESSES OF THE MULTIMEDIA USED WEB-BASED INSTRUCTION IN THE VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATİON

The main aspect of this study is to designate the effect of web based training on student success. Within the direction of this purpose, a research on 1st year students of Industrial Education Departments of Vocational High Schools is carried out. The experimental pattern of the research is based on first-test last-test control group model. Samples of the research is formed of 30 students; 15 of them are test group and 15 of them are control group. In the research context “Logic Circuit Design with Flip Flops” subject is taught to test group by using web based material and to control group by using traditional training material. A success rate test is prepared to measure the success is applied as first-test and last-test to the students. From the results of success test a statistical comparision is carried out and the effect of web based education and traditional education found to have the same level of effect on student success

Kaynakça

ALKAN, M., Tekedere, H. ve Genç, Ö. (2003). İnteraktif Bilgi İletişim Teknolojilerinin Uzaktan Eğitimdeki Uygulamaları. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi 2. Ulusal Sempozyumu ve Sergisi “http://egitim.emo.org.tr/semp03/bildiriler/ bildiri_30.doc”. 30Nisan-2 Mayıs 2003, Ankara. Web Sitesi

BAYINDIR, Ş., Güzelbey, İ., Arslan, M. (2004). II. Komisyon Raporu. I. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı. 26-28 Kasım, Nevşehir.

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2001). Deneysel Desenler: Öntest Sontest Kontrol Gruplu Desen ve Veri Analizi, Pegem Yayınları, Ankara.

(2003). http://www.aso.org.tr/asomedya/eylul-ekim2003/forumeylul-ekim 2003.html. (20.12.2004)

ÇİFTLİKLİ, C., Güner, Z. (2004). I. Komisyon Raporu. I. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplan- tısı. 26-28 Kasım, Nevşehir.

DİNÇ, N.(2000). Kullanıcı Merkezli Çoklu Ortam Tasarım Esaslarına Dayanarak Bir Eğitim CD’sinin Hazırlanması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanatta Yeterlik Tezi, Eskişehir.

DPT.(2000). Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara.

DPT.(2002). Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005. Ankara.

İŞMAN, A. (1998). The History of Distance Education in the World:Where Distance Education Come from?. Uzaktan Eğitim Dergisi, Ankara.

KARATAŞ, S.(2003). Öğretim Amaçlı Web Sayfası Tasarımında Renk Kullanımı. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı 2:139-148.

ORR, K. L, Golas, K. C., ve K. Yao.(1994). Storyboard Development for Interactive Multimedia Training. Journal of Interactive Instruction Development, Winter, 18-31.

YALIN, H.İ.(2001). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.