ÖRGÜTSEL ADALETİN ÇALIŞAN MOTİVASYONU VE PERFORMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Örgütsel adalet, son dönemlerde yönetim literatüründe, işletmenin sahip olduğu kaynaklarını ve kazanımlarını çalışanlar arasında eşit ve adaletli dağıtılması, işletme çalışanlarına yönelik olarak ilgili, saygılı ve nazik yönetim prosedürleri takip edilmesi ve işletmede mevcut olan tüm süreçlerde etkileşimci ve paylaşımcı yönetim uygulamalarının yaygınlaştırılması boyutlarında ele alınmaya başlanmıştır. Bu anlamda; çalışanların performans ve motivasyonlarıyla örgütsel adalet algıları arasındaki ilişki gündeme gelmekte, çalışanların performansını arttırmak amacıyla çalışanların örgütsel adalet algıları takip edilmeye ve olumlu yönde geliştirilmeye çalışılmaktadır.Bu çalışma kapsamında örgütsel adaletin etkilerinin izlenilebilir kılınmasına ilişkin çabalara katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu amaç paralelinde, örgütsel adaletin çalışanların motivasyonu ve performansı üzerindeki etkisinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Oluşturulan Örgütsel Adalet, Motivasyon ve Performans Ölçeği’nden anlamlı ve yararlı birtakım sonuçlar çıkarabilmek ve literatüre katkı sağlayabilmek amacıyla, öncelikle ölçeğin güvenilirlik ve geçerlilik boyutları dikkate alınmış, ifadelere yönelik yüzde ve aritmetik ortalamalar incelenmiştir. Daha sonra, örgütsel adalet algısının banka çalışanlarının motivasyon ve performansı üzerindeki etkilerini ortaya koyabilmek amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Ankara ilinde faaliyet gösteren bir bankanın genel merkezinde istihdam edilen 130 çalışan üzerinde gerçekleştirilen araştırmanın sonucunda, örgütsel adaletin hem çalışan motivasyonu, hem de çalışanın performansı üzerinde olumlu etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, söz konusu işletmelerdeki çalışanların motivasyonunun, performanslarını orta düzeyde ve olumlu olarak etkilediği de bulunmuştur.

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL JUSTICE ON EMPLOYEES’ MOTIVATION AND PERFORMANCE: A RESEARCH IN BANKING SECTOR

The organizational justice which has been used in management literature lately has started to be handled in dimensions of equal and fair distribution of business resources and gains which the company owns, respectful and courteous management procedures for employees and dissemination of interactional and communion management applications in all processes of a firm. In this sense, the relationship between performance and motivation and organizational justice perception of employees has come to the agenda, the organizational justice perception of employees are followed and tried to be enhanced. The purpose of this study is to contribute the efforts in regard to allow the effects/outcomes of organizational justice to be observable. With this purpose, it is intended to check the effects of organizational justice on employees' motivation and performance. The reliability and validity dimensions of the scale were taken into consideration so as to be capable of obtaining reasonable results and making contribution to the related literature. Frequency tests and means were employed, and regression analysis was used to investigate the effect of organizational justice on employees’ motivation and performance. As a result of the investigation performed on 130 employees who are employed at the head office of a bank carrying on activity in the city of Ankara, it was confirmed that the organizational justice has positive effects on both employees' motivation and their performance And as expected, employees motivation has positive and middle level effect on their performance in the subject organization.