Finansal Tabloların Doğruluğu ve Güvenilirliği: Belediyeler Üzerine Bir Araştırma

Kamu kaynaklarını yönetenlerin Yüksek Denetim Kurumları tarafından denetlenmesi dünyada benimsenen temel görüştür. Yüksek Denetim Kurumları’nın temel işlevi hesap verebilirliğin ve şeffaflığın sağlanarak kamu kaynaklarının kamu yararına etkin ve verimli bir şekilde kullanımını ve gözetimini temin etmektir. Türkiye Cumhuriyeti’nde Sayıştay Başkanlığı 2012 yılından bu yana finansal bilgilerin doğruluğuna ve güvenilirliğine ilişkin mali denetimler gerçekleştirmiş ve denetim görüşleri açıklamıştır. Bu çalışma il belediyelerinde mali tabloların güvenilirliğinin göstergesi olan denetim görüşlerini yıllar itibariyle bir bütün olarak ortaya koymak için hazırlanmıştır. Araştırma 2012-2017 yılları arasında İl Belediyeleri hakkında yayımlanmış Sayıştay Denetim Raporlarını kapsamaktadır. 2012 yılından bu yana il belediyelerinin mali tablolarına verilen denetim görüşlerine bakıldığında; olumlu görüş türünün genel olarak % 50’nin altında kaldığı ve giderek azaldığı çoğunlukla şartlı görüş verildiği söylenebilir. Olumlu görüş vermeme sebepleri genel olarak; belediye gelirlerinin takip edilmemesi, belediye taşınmazlarının ihalesiz kullandırılması, borçlanma limitlerine uyulmaması, toplu taşıma imtiyaz hakkının ihalesiz verilmesi, ambalaj atıklarının toplanması imtiyaz hakkının ihalesiz verilmesi şeklinde sıralanabilir. 

Accuracy and Reliability of Financial Statements: A Research on Municipalities

Auditing of public resources by the Supreme Audit Institutions is the basic view adopted in the world. The main function of the Supreme Audit Institutions is to ensure the efficient use of public resources with ensuring accountability and transparency. Turkish Court of Accounts has carried out auditing of financial information relating to the accuracy, reliability and announced the audit opinion since 2012. This study was prepared to reveal the audit opinions which are indicative of the reliability of the financial statements in the provincial municipalities. The research includes audit reports published by the Turkish Court of Accounts on provincial municipalities between 2012-2017. When the auditing opinions given to the financial statements of provincial municipalities since 2012 are examined; it can be said that the type of unqualified opinion is generally less than  % 50 and gradually decreases, mostly qualified opinions are given. It can be listed the reasons for not giving unqualified opinion in general; not follow-up of municipal revenues, the using of municipal real property without tender, non-compliance with borrowing limits, transfer of the right of public transport without a tender, transfer of the right of collection of packaging wastes without a tender.

Kaynakça

Adriana, A., & Ritonga, I. T. (2018). Analysis of Local Financial Management Transparency Based on Websites on Local Government in Java. Jurnal Dinamika Akuntansi, 10 (1), 13-26. https://doi.org/10.15294/jda.v10i1.12558

Arslantürk, Z., & Arslantürk, E. H. (2010). Uygulamalı Sosyal Araştırma. İstanbul: Çamlıca Yayınları.

Bambang, P., Reisya, I., & Cendy, A. (2018). Factors influencing audit opinion of the Indonesian municipal governments’ financial statements. Cogent Business and Management, 5 (1), 1-18. https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1540256

Bilge, S., & Küçükaycan, D. (2013). Yerel Yönetimlerde Bütçe Saydamlığı: Büyükşehir Belediyeleri ve Büyükşehir İl Özel İdareleri Üzerine Bir Araştırma. Maliye Dergisi, (165), 54-79. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct= true&db=edb&AN=94903812&lang=tr&site=eds-live

Bilge, S., & Küçükaycan, D. (2014). Belediyelerde Bütçe Saydamlığı: Mali Hizmetler Birim Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 51 (596), 101-123. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db= uvt&AN=196669&lang=tr&site=eds-live

Chouvel, R. (2017). External Financial Auditing ofLocal and Regional Governments by Regional Audit Institutions in the European Union. Croatian and Comparative Public Administration, 17 (1), 57-80. Retrieved from https://hrcak.srce.hr/index.php?show= clanak&id_clanak_jezik=263457

Din, M., Ghozali, M. I., & Achmad, T. (2017). The Follow Up of Auditing Results, Accountability of Financial Reporting and Mediating Effect of Financial Loss Rate: An Empirical Study in Indonesian Local Governments. European Research Studies Journal, 20 (4), 443–59. Retrieved from https://www.ersj.eu/dmdocuments/2017-xx-4-a-31.pdf

Husnatarina, F., & Halim, A. (2013). Relationship Between The Type of Auditor Opinions With the Difference of Local Government Forms in Indonesia. Review of Integrative Business & Economics Research, 2 (1), 102-119. Retrieved from https://sibresearch. org/uploads/2/7/9/9/2799227/riber_k13-026_102-119.pdf

Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Maclean, S. (2014). Examining Auditing as an Essential Element of Financial Management and Good Governance in Local Government. Africa’s Public Service Delivery & Performance Review, 2 (2), 82-101. https://doi.org/10.4102/apsdpr.v2i2.53

Tavares, A. F., & Cruz, N. F. (2014). The Determinants of Local Government Transparency: A Preliminary Analysis. International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (s. 117-123). Retrieved from https://dl.acm.org/citation.cfm?id =2691291

Yanık, S. S., & Öztürk, C. (2018). Devlet Muhasebesinde Muhasebe Sistemleri Ve Tam Tahakkuk Sisteminin DMS 1 – Mali Tabloların Sunulması Standardı Açısından Değerlendirilmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20, 1007-1029. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=135096796&lang=tr&site=eds-live

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

6085 Sayılı Sayıştay Kanunu.

Sayıştay Başkanlığı Düzenlilik Denetim Rehberi.

https://www.sayistay.gov.tr/tr/