KKTC Hukuku’nda İdarenin Haksız Fiil Sorumluluğu

İdarenin sorumluluğu hizmet kusuru, temelde bir kamu hukuku problemiolmasına rağmen KKTC’de, İngiliz Hukuku’nun da etkisiyle, konu haksız fiilsorumluluğu çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu nedenle, idareye karşıaçılan bu tür davalar adli dava niteliğinde olup Kaza Hukuk Mahkemelerindegörülmektedir. Nitekim, KKTC Anayasası da Yüksek İdare Mahkemesi’ninyetki alanına giren davalar arasında hizmet kusuru nedeniyle açılan davalarayer vermemiştir.İdarenin hizmet kusuru nedeniyle açılan davalar, zararın meydana geldiğikamu kurum veya kuruluşunun bağlı olduğu Bakanlığa karşı, Haksız FillerYasası m.13/1’de yer alan “işverenin müstahdemin fiilerinden sorumluluğu”çerçevesinde açılmaktadır. Söz konusu hüküm, “bir işveren, müstahdemininherhangi bir fiilinden, bu fiil yapılmasına yetki vermiş olacağı veya yapılmasınıonaylayacağı bir fiil ise veya bu fiil müstahdemin istihdam edilmekte olduğusırada yapılmışsa sorumlu olur” şeklinde düzenlenmiştir.Çalışmanın amacı, KKTC Hukuku’nda farklı bir şekilde düzenlenmiş olankonunun, tüm özellikleriyle anlatılması ve benzer uygulamaların yapıldığıİngiliz Hukuku ile Kıbrıs Rum Kesimindeki yasal düzenlemeler ve mahkemekararlarıyla karşılaştırılmasıdır.

In spite of the way that the administration defect is for the most part an openlaw issue, it is surveyed in the TRNC, affected by British law, subject to thetort risk issue.For this reason, such cases against the administration are in thenature of judicial proceedings and appear in the Civil Court of Accidents. Asa matter of fact, the Constitution of the TRNC also did not include a lawsuitfiled due to a service fault among the cases that fall within the jurisdiction ofthe Supreme Administrative Court.The lawsuits filed due to service malpractice are opened against the Ministry,where the public institution or organization to which the damage is causeddepends, under the “Responsibility of the employer for the damages of theemployees” in Article 13/1 of the Unfair Labor Law. The said provision is that“an employer is responsible for any act of the employee, if it is an act whichwill authorize the execution of this act or to approve the act, or if the act ismade while the employee is employed”.The aim of the study is to compare the different aspects of the TRNC law withthose of the British law and the legal regulations and court decisions in Cyprus

Kaynakça

Dichter, Mark / Turnbull, Kenneth / Howse, Matthew / Zelek, Mark, Labour &Employment, UK, 2011.Elliott, Catherine / Quinn, Frances, Tort Law, UK, 2007, s. 361-362.Gürler, Emir Ali, KKTC Hukuku’nda Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu,İstanbul, 2017.Horsey, Kirsty/Rackley, Erika, Tort Law, UK, 2009, s. 325.Külahçı, Şölen, KKTC Sağlık Hukuku, İstanbul, 2016.Leyland, Peter / Anthony, Gordon, Administrative Law, UK, 2012.Necatigil, Zaim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Anyasa ve YönetimHukuku’nun Esasları, Lefkoşa, 2015.Nomer, Haluk, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), İstanbul, 212.Nomer, Haluk,Borçlar Hukuku, İstanbul, 2012.Oğuzman, Kemal / Öz, Turgut, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), İstanbul, 2009Öz, Turgut, Yeni Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler,İstanbul, 2012.Reisoğlu, Safa, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), İstanbul, 2011.Stauch, Marc / Wheat, Kay / Tingle, John, Medical, Law, NewYork, 2007.Stauch, Marc / Wheat, Kay, Text, Cases and Materials on Medical Law and Ethics,New York, 2005.Şenocak, Zarife, Borçlunun İfa Yardımcılarından Dolayı Sorumluluğu, Ankara, 1995.Tandoğan, Haluk, Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku,Ankara, 1981.Turhan, Turgut, Tarihsel Bakış Açısıyla Kıbrıs Türk Hukuk Sistemi, AÜHFD, Y.2008, C. 57, S. 2, s. 253-286.