İdare Hukuku Perspektifinden Sokak Çocukları

Sokaklarda çalışan ya da sokakları yaşam alanı bilen çocukların sayısı giderek

STREET CHILD FROM THE PERSPECTIVE OF ADMINISTRATIVE LAW

The children who work at the streets and know there as home are increasing innumbers day by day. Because of this increase, events resulting in being actor orvictim composes an agenda Although the debates in matter especially majors insociologic aspect; the aspect of law – especially administrative law-falls behind.However, this issue that affects social life remarkable, is closely associated with“public service” from the perspective of administrative law. The problemsoccured indicate to the absence and confusion of public service, fullfillmentof which is given as a duty to the administration. In this perspective, the resultof attribution of results undesireble to the administration is the case. In thisarticle, street child fact will be mainly considered from the view of public serviceand liability of administration. Because of the relation with internationalregulations and Constitution, these regulations will also be handled beforethe assesments regarding to Administrative Law, in a restricted amount that isenough for the explanations related to last mentioned subject. After that, thematter will be handled in terms of Administrative Law, but also associated withthe first mentioned regulations. . But because of the wide scope of the matter,assessment will be restricted by the subjects considered more remarkable.

Kaynakça

AKYILMAZ Bahtiyar- SEZGİNER Murat-KAYA Cemil, Türk İdare Hukuku, 8.Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2017.AKYÜZ Emine, Çocuk Hukuku, Çocukların Hakları ve Korunması, Pegem Akademi,Genişletilmiş 5. Baskı, Ankara, Ekim 2016.Ankara Sokaklarında Çalıştırılan Çocuklar: Sorunlar ve İhtiyaçlar, (ASPB, ILO,Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi), Anıl GrupMatbaacılık Yayıncılık, Ankara, Aralık 2016.ARICI Kadir, “Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Sosyal Güvenlik Hakkı”, VII.Sosyal İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu, http://www.sosyalhaklar.net/2015/bildiriler/arici.pdfASLAN Betül, Devletin Temel Amaç ve Görevleri Işığında Öznel Gelişme Hakkı”,1. Baskı, 12 Levha Yayınları, İstanbul, Aralık 2009.ATAUZ Sevil, “Dünya Kentlerinin Yeni Olgusu: Sokak Çocukları”, Birikim Dergisi,Aralık 1998, S. 116.ATAY E. Ethem, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, 4. Bası, Ankara, 2014.BALO Yusuf Solmaz, Çocuk Koruma Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, Nisan 2013.BAYRAKTAR Güray, Sokak Çocuklarının Sosyo-Kültürel ve Ekonomik ÖzellikleriAçısından İncelenmesi: Ankara Sakarya Caddesi Örneği, Yayımlanmamış Yüksek LisansTezi, PÜSBE, Ekim 2007, s. 5, 6 (Yök Ulusal Tez Merkezi Web Sayfası)Birleşmiş Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi ile Türk Hukuk MevzuatıKarşılaştırmalı Analizi, Yönetici Özeti, http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/yoneticiozeti.pdfÇocuk Haklarına Dair Sözleşme, Uygulama El Kitabı, http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/Uygulama%20Elkitabi%20TR.pdfÇOŞTU Kamil, Sokak Çocuklarının Sosyo-Kültürel Yapısı (İstanbul Örneği),Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, MÜSBE, Temmuz 2007, (Yök Ulusal Tez MerkeziWeb Sayfası.)DOĞAN Recep, “Bir Koruma Tedbiri Olarak Koruyucu Aile Kurumu ve KoruyucuAile Yönetmeliği”, ABD, 2013/2, http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2013-2/2013-2-5.pdfFENDOĞLU Hasan T, Çocuk Hakları Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2014.GÖZLER Kemal, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Cilt II, Ekin Yayınevi,Bursa, 2011.GÖZLER Kemal, Türk Anayasa Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa 2000.GÜLAN Aydın, “Çocuklara Yönelik İdari Faaliyetlere İlişkin İlkelerin Anlam VeKapsamlarına İlişkin Düşünceler I, Çocuğun Korunması İlkesi”, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/13671GÜLAN Aydın, “Kamu Hizmeti Kavramı”, İHİD, C.9, S. 1-3, 1988, http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuihid/article/view/1023002591/1023002183GÜMÜŞ Ali Tarık, “Türk Anayasasında Kişinin Maddi Ve Manevi Varlığını KorumaVe Geliştirme Hakkı” SÜHFD, C. 13, S. 2, 2005, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/262632GÜNDAY Metin, İdare Hukuku, İmaj Yayınevi, 10 Baskı, Ankara, 2011.İNAN Ali Naim, Çocuk Hukuku, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları,Ankara, 1968.İNCE Nurten, KANLI İmam Bakır, ERYİĞİT Burak Hamza, “İnsan Hakkı OlarakKonut Hakkı”, Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, Ağustos 2017, C. 3, S. 2 ,http://politikarastirmalar.org/index.php/ICPS/article/view/110/109İPEK Ali İhsan, “ Türk Hukukunda Çocuk Haklarına Dair Uluslararası SözleşmelerinÇocuk Hukukuna Etkileri”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Aralık 2014, S. 100.İPEK Aydın, “Çocuk Haklarının Gelişimi ve Karşılıklı Olarak Anayasal AçıdanDeğerlendirilmesi”, SÜHFD, C. 20, S. 1, 2012, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/262769İZGİ Ömer-GÖREN Zafer, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yorumu, Cilt 1,TBMM Basımevi, Ankara, 2002.KABOĞLU İbrahim, “Yerleşme Özgürlüğü ve Konut Hakkı, Temel Özgürlük SosyalHak Birleşmesi”, İnsan Hakları Yıllığı, S. 17-18, 1996, http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/2a626e15f266c54_ek.pdf?dergi=Insan%20Haklari%20YilligiKALABALIK Halil, İnsan Hakları Hukuku, 5. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara,Eylül, 2017.KAPANCI Kadir Berk, BAŞOĞLU Başak, “Çocuğun Medeni Hukuk KurallarıÇerçevesinde Şiddete Karşı Korunması”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi HukukAraştırmaları Dergisi, C. 22, S. 1, http://dergipark.gov.tr/maruhad/issue/27591/290674OZANSOY Cüneyt, “Öznesini Arayan Nesneler: Çocuk ve Çocuk Hakları”, TBBDergisi, 1999/1, s. 43, http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m1999-19991-876ÖZBUDUN Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2014.ÖZDEK Yasemin, Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye, TODAİE Yayını,Ankara, Mart 2004 .SAYITA USTA Sevgi, “Türkiye’de Çocukların Evlerini Terkederek Sokakta YaşamalarındaSorumlular ve Sorumlulukları”, İÜHFM, C. 66, S.1, 2008, http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuhfm/article/view/1023000111ŞENER Sami- SERDAR Meryem, “Sokak Çocukları” Problemi ve Probleme YönelikUygulanan Politikalar (Türkiye- Hindistan Örneği), Dumlupınar ÜniversitesiSosyal Bilimler Dergisi, Nisan 2015, S. 45, , http://www.dergipark.gov.tr/download/article-file/56084ŞENOCAK Hasan, “Sosyal Güvenlik Sistemini Oluşturan Bileşenlerin Tarihi SüreçIşığında Değerlendirilmesi”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S. 56, 2009, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/9077TEMİZ Özgür, “Türk Hukukunda Bir Temel Hak Olarak Sağlık Hakkı”, AÜSBFD,Cilt 69, No. 1, 2014 , http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/1927/20207.pdfTUNÇ Güven, “Sokaklar ve Çocukları”, Birikim Dergisi, Aralık 1998, S. 116.ULUSOY Ali, Türk İdare Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2017.ÜNAL Şeref, Temel Hak ve Özgürlükler ve İnsan Hakları Hukuku, Yetkin Yayınevi,Ankara 1997.YAŞAR Hasan Nuri, İdare Hukuku, 2. Basım, Der Yayınları, İstanbul 2014..YAŞAR Öznur, DAĞDELEN Nihal, “Korunmaya Muhtaç Çocukların YetiştirilmesindeÇocuk Yurtlarından Çocuk Evlerine Geçişin, Çocukların Sosyo-Kültürel VePsikolojik Gelişimlerine Etkisi Üzerine Bir Çalışma: Isparta Örneği”, Süleyman DemirelÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2013/2, Sayı:18, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/215729YAZICI Ergün , “Türkiye’de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Bakım YöntemindeYeni Yaklaşımlar”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi, 4(2), 247- 270., http://iibfdergi.karatekin.edu.tr/Makaleler/1786723541_JFEAS_4_2_13.pdf. (Yazıcı, E. (2014). Türkiye’de Çocuk Koruma Sistemi ve KoruyucuAile Bakım Yönteminde Yeni Yaklaşımlar. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi veİdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 247- 270.)YAZICI, Ergün, “Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve Çocuk Evleri”, Mustafa KemalÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 9, S. 18, 2012, http://sbed.mku.edu.tr/article/view/1038000287/1038000132YILDIRIM Turan, YASİN Melikşah, KAMAN Nur, ÖZDEMİR H. Eyüp, ÜSTÜNGül, TEKİNSOY OKAY Özge, (YILDIRIM VE DİĞERLERİ), İdare Hukuku, 12Levha Yayınları, 5. Bası, İstanbul, Ekim 2013.AİHM, Timishev Rusya, 55762/00 , 55974/00, 13.12.2005,https://hudoc.echr.coe.int/tur#{“fulltext”:[“timishev”],”documentcollectionid2”:[“GRANDCHAMBER”,”CHAMBER”],”itemid”:[“001-71627”]}BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi (BM Çocuk Hakları Sözleşmesi), http://cocukhaklari.barobirlik.org.tr/dokuman/mevzuat_uamevzuat/birlesmismilletler.pdfhttp://sgb.aile.gov.tr/mevzuat/protokollerhttp://www.cocukvakfi.org.tr/resource/docs/cocukla_ilgili%20sozlesmeler/A.CocuklaIlgiliUluslararasiSozlesmeler/A.2.f.%201924CENEVRE_COCUK_HAKLARI_BiLDiRiSi.dochttp://www.danistay.gov.tr/upload/avrupainsanhaklarisozlesmesi.pdfhttp://www.danistay.gov.tr/upload/insanhaklarievrenselbeyannamesi.pdfhttp://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377287/lang—tr/index.htmhttp://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377311/lang—tr/index.htmhttp://www.kdkcocuk.gov.tr/anasayfa/contents/files/YasalDuzenlemeler/BM_cocuk_Haklari_Bildirisi.pdfhttp://www.mfa.gov.tr/cocuk-haklari-konusunda-turkiye_de-yapilan-calismalar.tr.mfahttp://www.mynet.com/haber/yasam/koruyucu-ailesi-olduklari-cocuklari-gostermediler-1234331-1http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&arama=kelime&guid=TDK.GTS. 59d145d62edaf9.52379231http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a5a8cebe082b8.13835419http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/metin133.pdfhttp://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/metin134.pdfhttp://www2.tbmm.gov.tr/d23/2/2-0656.pdfhttps://aa.com.tr/tr/turkiye/cocuk-yetistirme-yurtlari-cocuk-evlerine-donusturuluyor/899443https://ailetoplum.aile.gov.tr/uygulamalar/asdep-sosyal-hizmet-merkezlerihttps://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/docs/sosyalsart.pdfhttps://www.toki.gov.tr/sosyal-konutlarElektronik ortamdan erişilen verilerin tamamı için son erişim tarihi 06.05.2018 dir.