Lise Öğrencilerinin Matematik Hakkındaki İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öz Bu araştırmanın amacı 9., 10.,11. ve 12. sınıf lise öğrencilerinin matematik hakkındaki inançlarını belirlemek ve sınıf düzeyi, alan türü ve cinsiyet değişkenleri ile arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, KKTC’de Gazi Mağusa ilçesine bağlı devlet lisesinde öğrenim gören 361 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler 2015-2016 güz döneminde toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak ‘Matematik Hakkındaki İnançlar Anketi-MİA’ kullanılmıştır. Ölçeğin tümünde Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı 0.68 olarak hesaplanmıştır. Veriler betimsel istatistik teknikleri ve çoklu regresyon yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, öğrencilerin matematiğe yönelik inançlarının olumlu olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin matematiğin bir çeşit zihin jimnastiği olduğuna ve pratik zekâyı artırdığına yönelik inançları yüksektir. Bunun yanında öğrenciler matematiğin her meslek için önemli olduğuna inanmaktalar ve evrensel bir dili olduğunu düşünmektedirler. Çoklu regresyon analizi bulgularına göre, sınıf düzeyi, alan türü ve cinsiyet değişkenleri birlikte, matematiğe yönelik inanç puanı ile düşük düzeyde ve anlamlı bir ilişki vermektedir.