Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Web Destekli Öğretim Materyalinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi: Işık ve Ses Ünitesi

Öz Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 6. sınıf ‘Işık ve Ses’ ünitesinde yer alan konuların öğretiminde yararlanılacak beyin temelli öğrenme yaklaşımına dayalı web destekli öğretim materyali geliştirmek ve materyalin öğrenci akademik başarısı üzerindeki etkililiğini değerlendirmektir. Araştırmada yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, aynı okulun iki ayrı şubesinin altıncı sınıfında öğrenim gören 58 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri; “Işık ve Ses” ünitesi başarı testi ile elde edilmiştir. Deney ve kontrol gruplarının kendi içlerinde karşılaştırılmaları bağımlı t-testi, kendi aralarındaki karşılaştırmaları bağımsız t-testi ile yapılmıştır. Araştırma sonucunda “Işık ve Ses” ünitesi kapsamında hazırlanan öğretim materyalinin deney grubu öğrencilerinin akademik başarıları üzerinde kontrol grubu ile kıyaslandığında anlamlı ölçüde (t(56)= 2,27; p<.05) etkili olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

Alferink, L. A. & Farmer-Dougan, V. (2010). Brain-(not) based education: misapplication of neuroscience research, Exceptionality, 18(1), 42-52. of

misunderstanding and

Arokoyu, A. A. & Telime, A. (2011). The brain theory and its educational ımplication for effective science teaching and learning in Nigeria, European Journal of Scientific Research, 58(4), 455-462.

Büyükkasap, E., Düzgün, B. ve Ertuğrul, M. (2001). Lise öğrencilerinin ışık hakkındaki yanlış kavramları, Milli Eğitim Dergisi, 149, 32-35.

Caine, R. N. & Caine, G. (1995). Reinventing Schools through Brain-Based Learning, Educational Leadership, 52(7), 43- 47.

Chen, S. Y. & Macredie, R. D. (2004). Cognitive modeling of student learning in web-based ınstructional programs, International Journal of Human-Computer Interaction, 17(3), 375-402.

Çelebi, K. & Afyon, A. (2011) İlköğretim Fen bilgisi dersinde uygulanan öğrencilerin başarılarına etkisi, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 169-182.

Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Dalrymple, J. B. (2004). Teaching and Learning Law with GraphicOrganizers.http://www.loyno.edu/~dciolino/Class es/GraphicOrganizers.htm 14 Aralık 2014.

Demirci, N. & Efe, S. (2007). İlköğretim öğrencilerinin ses konusundaki Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 1(1), 23-56.

yanılgılarının belirlenmesi,

Demirel, Ö., Erdem, E., Koç, F., Köksal, N. ve Şendoğdu, M. C. (2002). Beyin temelli öğrenmenin yabancı dil öğretiminde yeri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 15, 123-136.

Erduran Avcı, D. & Yağbasan, R. (2008). Beyin yarı kürelerinin baskın olarak kullanılmasına yönelik öğretim stratejileri, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 1-17.

Foster-Deffenbaugh, L. A. (1996). Brain Research and its Implications for Educational Practice, Doktora Tezi, Brigham Young University, Hawaii.

Gök Altun, D. (2006). Çoklu zeka kuramına göre hazırlanmış ses ve ışık ünitesinin öğrenci başarısına, hatırlama düzeylerine, fen bilgisine karşı tutumlarına ve öğretmen ve öğrenci görüşlerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla Üniversitesi, Muğla.

Gözüyeşil E. ve Dikici A. (2014). Beyin temelli öğrenmenin akademik başarıya etkisi: bir meta-analiz çalışması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(2), 629-648.

Gülpınar, M. A. (2005). Beyin/zihin temelli öğrenme ilkeleri ve eğitimde yapılandırmacı modeller, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 272-306.

Halis, İ. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Mikro Basım-Yayım-Dağıtım, Konya.

Hargis, J. (2000). The self-regulated learner advantage: learning science on the internet, Electronic Journal of Science Education, 4(4). http://ejse.southwestern.edu/article/view/7637/5404 Erişim Tarihi: 22 Aralık 2014.

İskender, P. & Kuş, A. (2007). Beyin temelli öğretimin öğrencilerin tarih dersine olan tutumlarına etkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 70-74.

İşman, A., Baytekin, Ç., Kıyıcı, M. ve Horzum; B. (2002). Uzaktan Öğretimde İnternet Destekli Eğitim Tasarımı, Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Jang, S. J. (2006). The effects of incorporating web-assisted learning with team teaching in seventh-grade science classes, International Journal of Science Education, 28(6), 615- 632.

Kahveci, A. ve Ay, S. (2008). Farklı yaklaşımlar-ortak çıkarımlar: paradigmalar ve integral model ışığında beyin temelli ve oluşturmacı öğrenme, Türk Fen Eğitim Dergisi, 5(3), 108-123.

Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 14. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Keleş, E. (2007). Altıncı sınıf kuvvet ve hareket ünitesine yönelik beyin temelli öğrenmeye dayalı web destekli öğretim materyalinin geliştirilmesi ve etkililiğinin değerlendirilmesi. Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Keleş, E. ve Çepni, S. (2006). Beyin ve öğrenme, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(2), 66-82.

Kılıç, E., Karadeniz, Ş. & Karataş, S. (2003). internet destekli yapıcı öğrenme ortamları, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 149-160.

Küçüközer, A. (2009). Fen bilgisi öğretmen adaylarının ses konusundaki İlköğretim Online, 8(2), 313-321.

yanılgılarının incelenmesi,

Kwon, E. (2004). A New Constructivist Learning Theory for Web-Based Design Learning with Its Implementation and Interpretation For Design Education, Doktora Tezi, Ohio State University, Ohio.

Lee, M. H. & Tsai, C. C. (2005). Exploring High School Students’ and Teachers’ Preferences Toward the Constructivist Internet-Based Learning Environments in Taiwan, Educational Studies, 31(2), 149-167.

Lin., B. & Hsieh, C. (2001). Web-based teaching and learner control: a research review, Computers & Education, 37, 377- 386.

Maurines, L. (1993). Spontaneous reasoning on the propagation of sound. In J. Novak (Ed.), Proceedings of the 3rd International Seminar on Misconceptions and Educational Strategies in Science and Mathematics. Ithaca, NY: Cornell University.

Miili Eğitim Bakanlığı. (2006). İlköğretim fen ve teknoloji öğretmen kılavuz kitabı 6. Ankara: Evren Yayıncılık.

Morgil, İ., Yücel, A. S. ve Seçken, N. (2004). Bilimsel Tutum Üzerine Web Bazlı Eğitimin Etkileri, IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Bildiriler Kitabı, 179-183.

Narciss, S., Proske, A. & Koerndle, H. (2007). Promoting self- regulated learning in web-based learning environments, Computers in Human Behavior, 23, 1126-1144.

Nuangchalerm, P. & Charnsirirattana, D. (2010). A delphi study on brain–based instructional model in science, Canadian Social Science, 6(4),141-146.

Odabaşı, F., Çoklar, A. N., Kıyıcı, M. & Akdoğan, E. P. (2005). İlköğretim birinci kademede web üzerinden ders işlenebilirliği, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(4), 182-190.

Özdemir, Ö., Ülker, M., Uyguç, M., Huyugüzel, P., Çavaş, B. & Kesercioğlu, T. (2002). Fen Eğitiminde İnşacı Yaklaşım ve Kavram Haritalarını Kullanımının Öğrenci Başarılarına Olan Etkileri, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara.

Paliç, G. & Akdeniz, A. R. (2012). Beyin temelli öğrenmeye dayalı web destekli bir öğretim materyalinin tasarlanması ve değerlendirilmesi, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(1), 67-93.

Pool, C. R. (1997). Maximizing learning, A conversation with Nummela Caine, Educational Leadership, 54(6), 11-15.

Prigge, D. J. (2002). Promote brain-based teaching and learning, Intervention in School and Clinic, 37(4), 237-241.

Riffell, S. & Sibley, D. (2005). Using web-based instruction to improve large undergraduate biology courses: an evaluation of a hybrid course format, Computers & Education, 44, 217-235.

Saleh, S. (2011). The effectiveness of the brain-based teaching approach in generating students’ learning motivation towards the subject of physics: A qualitative approach. US-China Education Review A, 1, 63-72.

Sylvan, L. J. & Christodoulou, J. A. (2010). Understanding the role of neuroscience in brain based products: a guide fo educators and consumers, Mind, Brain, and Education, 4, 1- 7.

Şeyihoğlu, A. & Yarar Kaptan, S. (2012) Beyin temelli öğrenme yaklaşımının sınıf öğretmen adaylarının coğrafya dersindeki tutum ve başarılarına etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 380-393.

Taş, E. (2006). Web tasarımlı bir fen bilgisi materyalinin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi, Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Tokcan, H. (2009). Effects of conditions on learning and brain, Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 37-41.

Uluorta, N. & Atabek, E. (2003). Beyin Eğitimi ve Fen Bilgisi Laboratuar Öğretimindeki Yeri, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 295-304.

Üstünlüoğlu, E. (2007). Beyin temelli öğretime eleştirel bir yaklaşım, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 467-476.

Wang, K. H., Wang, T. H., Wang, W. L. & Huang, S. C. (2006). Learning styles and formative assessment strategy: enhancing student achievement in web-based learning, Journal of Computer Assisted Learning, 22, 207-217.

Wolfe, P. (2004). Brain Research and Education: Fad or Foundation?http://www.patwolfe.com/index.php?pid=10 0. Erişim Tarihi: 20 Aralık 2014.

Wong, J. (2008). Growing dendrites: Brain-based learning, governmentality and ways of beign a person, The International Journal of Hummanities, 5(12), 73-77.

Yeşilyurt, M. Bayraktar, Ş. Kan, S. & Orak, S. (2005). İlköğretim öğrencilerinin ışık kavramı ile ilgili düşünceleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 1-24.

Yu, F. Y., Liu, Y. H. & Chan, T. W. (2005). A web-based learning system for question- posing and peer assessment, Innovations in Education and Teaching International, 42(4), 337-348.

Evaluation of Efficacy the Web Based

Instructional Material Prepared according to

Brain Based Learning Approach: “Light and Sound” Unit* Tülay Şenel Çoruhlu, Sibel Er Nas* ve Esra Keleş

Karadeniz Technical University, Turkey