KÜRESEL KRİZ VE İSTİHDAMA ETKİSİ

Öz İki bölümden olusan bu çalısmanın birinci bölümünde genelolarak 2008 Global Krizi açıklanmakta, ikinci bölümde ise, ülkemizde krizin istihdama ve issizliğe etkisi ele  alınmaktadır. Birinci bölümde, 2008 Global Krizi ile 1929 Dünya Ekonomik krizi karsılastırılmakta, Krizde kazananlar, kaybedenler ve krizin süresi tartısılmaktadır. Krizin dünya ve Türkiye ekonomisine etkileri anlatılmakta, ekonomide güven ortamının kaybolduğu, beklentilerin olumsuz olduğu, uluslararası ticaretin azaldığı, dünya milli gelirinin, talep ve tüketimin düstüğü, issizliğin arttığı açıklanmaktadır. İkinci bölümde ise, genel olarak dünyada ve Türkiye'de artan issizlik üzerinde durulmakta ve ülkemiz issizlik rakamları ile bazı ülkelerin 2009 yılı issizlik rakamları karsılastırılmaktadır. Ülkemizdeki issizliğin aylık seyri ve artıs nedenleri açıklanmakta, issizlik ve istihdamın, sektörlere göre, gençlere göre, kır ve kente göre, tarım ve tarım dısına göre yapısı ele alınmaktadır.

Kaynakça

Anatolia Agency 11 Kasım 2008.

Hürriyet Gazetesi 16 Mayıs 2009.

Đncekara, Ahmet (2009), Küresel Kriz ve Türkiye Ekonomisi, Đstanbul.

Sabah Gazetesi 16 Mayıs 2009.

Seyidoğlu, Halil (2003), Uluslararası Đktisat, Gizem Can Yayınları, Đstanbul.

Tarhan, Vedat (2008), Global Kriz ve Türkiye, TĐSK Sosyal Politika Toplantıları, Đstanbul, 5 Kasım 2008.

Tuduk, Mine (2008), Referans Gazetesi, 12 Aralık 2008.

TÜĐK www.tuik.gov.tr.

Yıldırım, Yıldıray (2009), Mortgage Krizi, Đstanbul.