Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yapisal eşitlik modeli kullanilarak iş tatmini, örgüt bağliliği ve çalişan katilimi kavramlari arasindaki ilişkilerin analizi: sağlik sektöründe görgül bir araştirma

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi1, Yalova Üniversitesi2, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü3
Görüntülenme :
645
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Yapısal Eşitlik Modeli kullanılarak iş tatmini, örgüt bağlılığı  ve  çalışanların  katılımları  arasındaki  ilişkilerin  incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca çalışanların katılımlarının örgüt bağlılığına aracı etkisinin  (mediating  effect)  olup  olmadığı  araştırılmak  istenmiştir. Modeli test etmek amacıyla demografik değişkenler dışında 18 soruluk bir anket kullanılmıştır. Bu anketler, Dicle Üniversitesi Hastanesinde hekim ve hemşire dışındaki sağlık personeline dağıtılmış, elde edilen anketlerden 452’si kullanılmıştır. Sonuçta iş tatmini ile örgüt bağlılığı ve çalışanların katılımı  arasında  pozitif  doğrusal  bir  ilişki  tespit edilmiştir. Ayrıca çalışanların katılımının, örgüt bağlılığı üzerinde aracı etkisi olduğu görülmüştür. Demografik değişkenlerden sadece cinsiyet değişkeni ile ilgili bulgular istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş olup, erkeklerin  kadınlara  göre  daha  çok örgüt  bağlılığı  içinde  olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

In this study, it was aimed to figure out the relationship between job satisfaction, job participation and organizational commitment by using  the  Structural  Equation Model.  And  also it  was  aimed  to understand whether employee participation had a mediating effect on job  satisfaction.  To  test  the  model,  18  questions  survey and demographic variables were used in this study. Surveys were delivered the Dicle  Public  Hospital  employees  except  medical  doctors  and nurses.  452 returned surveys were used for further analyses. There was found positive relationship among job satisfaction, organizational commitment  and  employee participation.  In  addition,  employee participation  was  found  mediating  effect between  organizational commitment and job satisfaction. Finally, study results suggested that male  employee have more  organizational  commitment  than female employee.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :