Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk reel sektörü için parametrik olmayan bir performans analizi : “gem-flex” yaklaşımı

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi SBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
685
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda ülkelerin makro ekonomik performansları performansı tek göstergede birleştirebilen sentetik performans göstergeleri ile değerlendirilmektedir. Matematiksel programlama tabanlı sentetik performans ölçütleri; Melyn ve Moesen(1991)’in LIMEP, Lovell ve Pastor(1995)’in GEM ve Cherchye(2001)’in geliştirdiği GEM-flex’dir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesindeki 13 alt sektörün mali rasyolarının 1996-2006 döneminde GEM-flex yöntemi kullanılarak değerlendirilmesi ve GEM-flex yönteminin Türk reel sektörüne uygulanabilirliğinin incelenmesidir. Analizlerde, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler ile Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Sektörlerinin diğer sektörlere göre yüksek GEM-flex skoruna sahip olduğu belirlenmiştir. Tüm sektörler ortalamada ~%62,2 düzeyinde performans ölçütüne ve ~%16,7 seviyelerinde politika ağırlıklarına sahiptir. 1999 ve 2001 yıllarındaki finansal krizler nedeniyle çoğu sektörün performansının düştüğü gözlemlenmiştir. Performanslar 2004 yılına kadar önemli seviyede yükselmiş, sonrasında bir miktar gerilemiştir. Sonuçta, GEM-flex yönteminin Türk reel sektörü için karşılaştırmalı performans analizlerinin yapılmasında yatırımcılar ve yöneticiler için önemli araç olduğu değerlendirilmektedir.

Özet İngilizce :

Within the near past, macro economic performance of the countries has evaluated by the synthetic performance indicators which has the ability to combine performance in one indicator. Mathematical programming based synthetic performance indicators are LIMEP by Melyn and Moesen(1991), GEM by Lovell and Pastor (1995) and GEM-flex by Cherchye(2001). The goal of this study is to evaluate the financial ratios of the 13 sub-sector within Central Bank of the Republic of Turkey in 1996-2006 period by using GEM-flex method and investigate the applicability of GEM-flex method onto Turkish real sector. Results of the analyses revealed that Education, Health-Social Services and Electric-Gas-Water Sources sectors has superiority on other sectors with regard to performance. All the sectors has ~62,2% GEM-flex score and ~16.7% policy weights in average. As a consequence of the financial crisis in Turkey on 1999 and 2001, most of the sectors reveal a significant decrease in GEM-flex performances in those years. However, considerable progress has been realized in the performances until year 2004, afterwards a minor recession has been recorded. Overall, according to our evaluations, the GEM-flex approach would be a valuable tool for investors and the managers so as to make comparative analyses in Turkish real sector.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :