Yıl 2015, Cilt: 14 Sayı : 52 Sayfalar - 2015-01-30
İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL SİNİSİZM ALGILARININ İNCELENMESİ
Gökhan KAHVECİ,Zülfü DEMİRTAŞ
26 261

Öz entrPurpose of this study is to determine organizational cynicism perception of primary, secondary and high school teachers. The research is based on the screening model. The sample group of the research is consisted of 2219 teachers who were working for primary, secondary and high schools of Rize province, City center and all districts during academic year of 2013-2014. The data collection tool used for the research is the Organizational Cynicism Scale adapted to Turkish by Kalağan (2009). T-Test, Mann-Whitney U Test, One-way Variance Analysis (ANOVA) and Kruskal Wallis Test were used for analyzing the data collected during the research. The research concluded that teachers have low levels of Organizational Cynicism perception and the level varies significantly based on Age, Marital Status, Tenure, Years of Service at the Current School and Type of School. It is concluded that organizational cynicism perceptions of the teachers are similar in terms of Gender variableBu araştırmanın amacı; ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerinin Örgütsel Sinisizm algılarını belirlemektir. Araştırma tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2013-2014 eğitim öğretim yılında Rize ili merkez ve tüm ilçelerinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapmakta olan 2219 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kalağan’ın (2009) Türkçe’ye uyarladığı Örgütsel Sinisizm Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde t-Testi, Mann-Whitney U Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Kruskal Wallis Testi kullanılmıştır. Araştırmada, öğretmenlerin Örgütsel Sinisizm algılarının düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Örgütsel Sinisizm algılarının, Yaş, Medeni Durum, Mesleki Hizmet Süresi, Çalışılan Okuldaki Hizmet Süresi ve Okul Türü değişkenleri açısından anlamlı şekilde farklılaştığı; Cinsiyet değişkeni açısından ise benzerlik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler: Okul, Öğretmen, Örgütsel Sinisizm

Anahtar Kelimeler

Okul, Öğretmen, Örgütsel Sinisizm
Akman, G. (2013). Sağlık çalışanlarının genel ve örgütsel sinizm düzeylerinin karşılaştırılması, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2015
Bölüm İktisat
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ocak 2015


Makalenin Yazarları
Gökhan KAHVECİ
Zülfü DEMİRTAŞ