Yıl 2017, Cilt: 16 Sayı : 62 Sayfalar 787 - 800 2017-07-01
ELEŞTİREL DÜŞÜNME ALGISI: LİSE ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Gürcü KOÇ ERDAMAR,Gülgün BANGİR ALPAN
23 261

Öz Bu araştırmanın amacı liseöğretmenlerinin eleştirel düşünmeye ilişkin algılarını ortaya koymaktır.Araştırmanın çalışma grubunda, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafındandüzenlenen “öğrenme-öğretme kuram ve yaklaşımları” konulu hizmet içi eğitimekatılan ve Anadolu Liselerinde görev yapan öğretmenler yer almaktadır. Bunagöre araştırmaya katılmayı kabul eden farklı kıdem, yaş, branş ve bölgedengelen 44 öğretmen ile yürütülen çalışma, olgubilim desenine dayalı olaraktasarlanmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Öğretmenlerlebireysel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde içerik analiziyöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda öğretmenlerin düşünmeyi darkapsamlı, her insanda bulunan bir yeti, bilgiyi kullanabilme; eleştireldüşünmeyi bilgiyi yorumlama, analiz etme, değerlendirme süreci ve her insandaolmayan, derin ve sistematik bir beceri olarak değerlendirdikleri bulunmuştur. Öğretmenler,özellikle öğrenci görüşlerine saygılı bir öğretmenin ve öğrenci görüşlerininaçığa çıkarıldığı bir öğrenme ortamının eleştirel düşünmeyi desteklediğinivurgulamıştır.  

Anahtar Kelimeler

Eleştirel düşünme, öğretmen, öğretmen eğitimi
Açışlı, S. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri ile eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 15(1), 273-285.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2017


Makalenin Yazarları
Gürcü KOÇ ERDAMAR
Gülgün BANGİR ALPAN