Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen görüşlerine göre felsefe öğretim programi ve uygulama sürecinde karşilaşilan sorunlar

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi1
Görüntülenme :
1267
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim felsefe dersi öğretim programı ve uygulama sürecinde karşılaşılan sorunları öğretmen görüşleri açısından tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Kütahya il merkezindeki ortaöğretim okullarında görevli 16 felsefe grubu öğretmeni oluşturmaktadır. Nitel bir yaklaşımla gerçekleştirilen araştırmanın verileri felsefe grubu öğretmenlerinin kişisel özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan anket ve öğretmenlerin görüşlerini saptamak amacıyla hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formları ile toplanmıştır. Verilerin analizinde nitel araştırma yaklaşımına uygun olarak içerik analizi kullanılmış, ulaşılan bulgular kategorilere ayrılarak yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmenler eski programı soyut, öğretmen merkezli, konu merkezli, sıkıcı olarak nitelendirirken, yeni programı somut, öğrenci merkezli, etkinlik merkezli ve eğlenceli olarak değerlendirdiklerini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin programın içeriğine ilişkin ifade ettikleri en olumlu görüşleri, programın güncel örneklerle desteklenmiş olması, en olumsuz taraflarının ise, programın kavram öğretiminin yetersizliği ve öğretmenin ikinci planda kalmasıdır şeklinde ifade edilmiştir. Öğretmenlerin öğretim programını uygularken karşılaşmış olduğu temel problemlerin başında öğrenciler tarafından bilginin işlevsiz algılanması, ders saatinin yetersiz oluşu ve öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin düşük olması gelmektedir. Programın daha etkin uygulanabilmesi için ders sürelerinin artırılması daha fazla görsellere yer verilmesi, programın öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarına cevap vermesi, konuların güncel örneklerle desteklenmesi, anlatımların benzetmelerle somutlaştırılması öğretmenler tarafından önerilmektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to determine the difficulties faced in secondary school philosophy course teaching program and application process from teachers’ perspectives. The sample of this research is constituted by 16 philosophy group teachers who are actively serving at the secondary schools in Kütahya city center area. The data for research using qualitative approach collected by a survey which was developed by the researcher to collect personal information about the teachers and interview forms prepared in a semi-structured way to determine teachers’ opinions. Data analysis has been done according to the qualitative approach by using content analysis methodology, and the findings were categorized to conduct the analysis. According to the findings teachers considered old program as being abstract, teacher centered, topic centered, boring, while they deliberated the new program as being concrete, student centered, activity centered and fun. The most positive feedback teachers give with regard to the program was that the programs is supported with current examples, while the most negative comment was that the program being insufficient about teaching concepts and teacher being remain in the secondary role. Primary problems that teachers faced while applying the teaching program were that students perceiving knowledge as dysfunctional, insufficient class hours and low levels of student readiness. For the program to be more effective teachers suggest, increasing class hours, responding to students needs and interests with the program, supporting the subjects with current examples and making the explanations more concrete with analogies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :