Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okullarının değişime hazır bulunuşluk düzeyleri (uşak ili örneği)

Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1, MEB Gazi Emet İlköğretim Okulu2
Görüntülenme :
825
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, Uşak ili Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim okullarının değişime hazırbulunuşluk düzeylerini, öğretmenlerin, okul yöneticilerinin, okulların alt yapısının ve velilerin değişime hazır bulunuşluğu boyutlarında ne derece hazır olduklarını, öğretmenlerin görüşlerine göre saptamayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte öğretmenlerin ilköğretim okullarının değişime hazır bulunuşluklarına ilişkin görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre dört boyutta anlamlı bir farklılığın olup olmadığı saptanmak istenmiştir. Araştırmanın evrenini, Uşak ili merkez ve beş ilçesinde ilköğretim okullarında görev yapan 1669 öğretmen oluşturmaktadır. Bunları temsilen örnekleme girecek öğretmen sayısı 255 olarak belirlenmiştir. Örneklemi oluşturan öğretmenlere, araştırmacılar tarafından geliştirilen "Kişisel Bilgi Formu" ve "İlköğretim Okullarının Değişime Hazırbulunuşluk Ölçeği" uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programında çözümlenmiştir. Öğretmenlerin görüşlerine göre ilköğretim okullarının değişime hazırbulunuşluk boyutlarındaki hazır bulunma düzeylerinin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için t-testi uygulanmıştır. Araştırma bulguları öğretmenlerin görüşlerine göre, ilköğretim okullarının değişime hazırbulunuşluk kapsamında, öğretmenlerin, okul yöneticilerinin, okulların fiziki ve teknolojik alt yapısının ve velilerin değişime hazırbulunuşluğunun "orta" düzeyinde olduklarını göstermektedir. Öğretmenlerin ilköğretim okullarının değişime hazır bulunuşluklarına ilişkin görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre dört boyutta da anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

This study aims to identify the perceptions of teachers on the readiness level of the basic education schools in USAK for change, in other words, to what extend teachers, school administrators, parents and the school infrastructure are ready for change. Besides, it was aimed to determine if there is a significant difference between the perceptions of teachers on the readiness of schools for change in four dimensions. The population of the study includes 1669 teachers who are employed in basic education schools located in the center of Usak and in its five counties. The sample is determined as 255 teachers. The teachers were administered a "personal information form" and "The readiness level of Basic Education Schools for Change form" developed by the researchers. The obtained data were analysed in the SPSS package program.T-test was conducted to determine if there is a significant gender difference between the perceptions of teachers on the dimensions of readiness level of basic education school. The findings of the teacher perceptions showed that the readiness level of teachers, school administrators, the physical and technological infrastructure of schools were ready for change in an "average" level. No significant differences were found between the perceptions of teachers on four dimensions of readiness level of schools in terms of gender.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :