Yıl 2011, Bahar Sayfalar - 2011-04-21
The Differences of Hotel Establishment Employees’ Perception of Behavioral and Psychological Empowerment
Otel İşletmeleri İşgörenlerinin Davranışsal ve Psikolojik Güçlendirme Algılamalarındaki Farklılıklar
Elbeyi PELİT,Yüksel ÖZTÜRK
16 261

The business that does not take account of new strategies, methods or techniques in the field of management will no longer exist in the market place. On the other hand this case comes in to prominence in service business excessively. Because labor intensive service business strongly takes the advantage of management approach which focuses on human being. The customers are intolerant of waiting a manager for solving a problem. On this direction it is the management approachs’ duty to sell the employee on the work and see his self as the depends on employee empowerment. For this scope, hotel establishments as service business, their empowerment facilities intended for their employee and perceptions of the employee have been studied in this study. In this context, the study, which aimed to put forward the hotels’ empowerment activities practiced regarding to the employees from perspective of the differences within the frame of employee perceptions. Questionnaire survey was conducted for 1854 employees who have worked at 5 star hotels in city and resort hotels of Turkey. Then, the data was analyzed with statistical techniques. In this survey, empowerment was discussed into two main dimensions; behavioral and psychological empowerment. In the result of the survey, the empowerment applications was found to be inadequate. In addition, in the employees' perceptions in relation with the behavioral and psychological empowerment, differences were determined that both as of general and as to the position (city/resort) of the hotel establishment they work.
Yönetim alanında geliştirilen yeni strateji, yöntem ve teknikleri dikkate almayan işletmeler, değişimin hızlı bir şekilde yaşandığı iş dünyasında, varlıklarını sürdürmelerinin de ötesinde, piyasadan yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Diğer taraftan, hizmet sektöründe faaliyette bulunan işletmeler açısından bu durum daha da önem kazanmaktadır. Çünkü işlerinin büyük bir bölümünün insan emeğine dayandığı hizmet işletmeleri, esasında çalışanı ve nihayetinde insanı temel alarak geliştirilen yönetim yaklaşımlarından, fazlasıyla yararlanmak durumundadırlar. Ortaya çıkan herhangi bir sorunun çözümü için yöneticiyi beklemek, müşterinin tahammül sınırını zorlayan etkenlerdendir. Bu doğrultuda, işgörenleri, işlerinin gerçek sahibi oldukları ve çıkan sorunları da, kendilerinin çözebilecekleri anlayışına ve yetkinliğine sahip kılmak, yine işletmelerin izledikleri yönetim anlayışlarıyla ilgili bir durumdur. Esasında bu durum, işgörenleri güçlendirmeye dayanmaktadır. Bu kapsamda, bir hizmet işletme türü olan otel işletmelerinin, işgörenlerine yönelik uyguladıkları güçlendirme faaliyetlerinin, işgören algılamaları çerçevesindeki farklılıkların ortaya konulmasının amaçlandığı bu çalışmada, Türkiye’deki beş yıldızlı şehir ve sayfiye otel işletmelerinde çalışan 1854 işgören üzerinde, anket yöntemiyle veri toplamış ve araştırmanın amacına uygun istatistikî teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada, güçlendirme, davranışsal ve psikolojik güçlendirme olarak iki boyutta değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, otel işletmelerindeki işgören güçlendirme kapsamındaki uygulamaların, yeterli düzeyde olmadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, işgörenlerin davranışsal ve psikolojik güçlendirmeye ilişkin algılamalarında hem genel itibari ile hem de çalıştıkları otel işletmelerinin konumlarına göre (şehir/sayfiye) farklılıklar belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil en
Konular
Yayımlanma Tarihi 21 Nisan 2011
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Nisan 2011


Makalenin Yazarları
Elbeyi PELİT
Yüksel ÖZTÜRK