Bahar
Avrupa Birliği ve Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Farkların Azaltılmasındaki Rolü ve Etkililiği: Ülke Deneyimlerinin Karşılaştırılması
The Role and Efficacy of Regional Development Agencies for Eliminating the Regional Development Disparities in European Union and Turkey: A Comparison of Country Experiences
Seyit KÖSE,Fatih KONUR

29 129

Bölgelerarası gelişmişlik farkları hemen hemen tüm ülkelerin ortak sorunlarından önemli birisidir. Bölgelerin sahip oldukları kaynak donanımları, kendilerine özgü varlıkları ve özellikleri arasındaki farklılıklar ülke içerisindeki bölgelerin gelişme performanslarını çok farklı etkilemektedir. Avrupa Birliği (AB) bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltabilmek için bu soruna son yıllarda daha fazla fon ayırmakta ve daha etkin yöntemler uygulamaktadır. AB bölgesel kalkınma politikalarının hayata geçirilmesinde ülkelerin Bölgesel Kalkınma Ajans’ları (BKA’lar) önemli bir yere sahiptir. Çeşitli kesimler tarafından AB’nin uyguladığı bölgesel politikaların bazılarında başarılı olduğu, bazılarında ise başarılı olamadığı öne sürülmektedir. AB’ye üyelik sürecinde olan Türkiye de son Ulusal Kalkınma Planları’nın bölgesel kalkınma stratejilerinde önemli değişikliklere gitmiştir. AB programlarından ve fonlarından etkin bir şekilde daha fazla faydalanabilmek için BKA’ların bir an önce kurulup faaliyete başlamaları çabalarına girişilmiştir. Bu çalışmanın amacı, AB üyesi ülkelerdeki seçilmiş örnek ülkelere (İngiltere, Almanya ve Polonya’ya) ait BKA’ları incelemek, farklı bölgelere yönelik iyi ve kötü uygulama örneklerinden yararlanarak Türkiye’de kurulmakta olan BKA’lar için ve bölgesel kalkınma stratejileri ve politikalarına yönelik önerilerde bulunmaktır.
Regional development disparities are one of the substantial common problems of almost all countries. Discripancies across regions with regard to resource endownments, location specific amenities and characteristics have affected their development performances in very diverse extent. European Union (EU) has diverted larger funds into and applied more effective methods for this fact in order to eliminate the regional development differantials in recent years. Regional Development Agencies (RDAs) have been significant institutions for imlementing the EU regional development policies within EU nations. Various analysts argue that EU has become successfull in some imlemented regional policies but as not in some others. Turkey has realized a great transformation in regional development strategies in paralel to recent multi-years based National Development Plans considering the EU membership process. It has attempted to found RDAs and expects them to be active soon so as to benefit from EU funds in larger magnitude and more effective way, as well. Aim of this paper is to investigate the RDAs of selected EU nations (England, Germany and Poland) and hence to make some suggestions to the new RDAs of Turkey and to regional development strategies and policies based on the EU regional experiences of succeded and failed.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Seyit KÖSE,Fatih KONUR