Yıl 2019, Cilt: 18 Sayı : 69 Sayfalar 162 - 176 2019-01-15
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ETİK İKLİM ALGISI
Aysun TÜRE YILMAZ,Aytolan YILDIRIM
22 261

Öz Giriş: Etik ilkeler ve davranışlardan oluşan etik iklim, çalışanlardan örgüttün beklediği davranışları gösterir. Bu davranışların çalışanlar tarafından kullanılma sıklığı etik iklimin o derece kabul edildiğini ifade eder. Amaç: Bu araştırma, hemşirelerde etik iklim algısını ve bunları etkileyen sosyo demografik özellikleri saptamak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu tanımlayıcı çalışma Eskişehir ilindeki bir üniversite hastanesinde çalışan 394 hemşire ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu ile 36 madde ve 3 alt boyuttan oluşan Etik İklim Ölçeği ile toplanmıştır Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin çoğunun kadın, bekar, lisans mezunu olduğu, yaş ortalamalarının 29.43±6.50 olduğu, meslekte çalışma yılı ortalamasının 7.70±5.90 olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan hemşirelerin ölçek toplam puanının ortalamanın üzerinde (123.24±20.77) olduğu belirlenmiştir. Alt boyut puan ortalamalarının sırasıyla; yardımseverlik iklimi (42.26±9.03), ilkelilik iklimi (41.05±8.38) ve egoist iklim (39.92±5.09) olarak dağılım gösterdiği saptanmıştır. Ölçek genel ve alt boyut puan ortalamalarının demografik özelliklerle karşılaştırılmasında; sadece eğitim durumu ve çalıştığı klinik değişkenleri aralarında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu saptanmış; diğer sosyo demografik özellikler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olmadığı saptanmıştır. Sonuç: Araştırmaya katılan hemşirelerin çalışma ortamında etik iklime yönelik algılarının ortalamanın üzerinde olduğu saptanmıştır.   Anahtar Kelimeler: Hastane, Hemşire, Etik İklim Algısı.

Anahtar Kelimeler

Hemşire, Etik İklim Algısı
Referans 1: Anthoine, E., Delmas, C., Coutherut, J., & Moret, L. (2014). Development and psychometric testing of a scale assessing the sharing of medical information and interprofessional communication: the CSI scale. BMC Health Services Research, 14 (126), 1-9.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Kış
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0003-2513-0904Yazar: Aysun TÜRE YILMAZ (Sorumlu Yazar)Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Meşelik Kampüsü, Eskişehir.Ülke: Turkey

Orcid : orcid.org/0000-0002-0475-6695Yazar: Aytolan YILDIRIM Kurum: İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Şişli, İstanbul.Ülke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Kış


Makalenin Yazarları
Aysun TÜRE YILMAZ
Aytolan YILDIRIM