ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN KORFU BOĞAZI DAVASI VE SONUÇLARI

Öz Korfu boğazı davasına uluslararası hukuk çerçevesi dâhilinde bakıldığında, denizler ve deniz hukuku kapsamında oldukça geniş ve girift bir tartışma zemini karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası ilişkilerin,  tarihin hiçbir dönemi ile kıyaslanamayacak kadar geliştiği,  ancak geliştikçe daha da karmaşık bir görünüm arz ettiği günümüzde,  özel hukuk ve denizcilik hukuku da bütünsel bir disiplin olarak belirginleşmiştir. Korfu gibi boğazlar da,  özellikle birer uluslararası suyolu niteliğini haiz olmaları nedeniyle,  denize kıyısı olmayan devletler de dâhil olmak üzere,  uluslararası toplumun ticari çıkarları ve stratejik olarak seyrüsefer serbestîsi açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmamızda İngiltere ile Arnavutluk arasında bir ihtilaf olarak gündeme gelen Korfu Boğazı davası üzerinden uluslararası hukuk açısından boğaz kavramı, geçiş rejimleri ve Uluslararası Adalet Divanı’nın ihtilafı çözmek için müdahale tarzı ele alınmaktadır.

Kaynakça

Bilge, A.S.(2018). “Milletlerarası Adalet Divanının KORFU BOĞAZI DAVASI (İlk İtiraz)”, Ankara SBF Dergisi, Cilt 73, Sayı: 3.

Doğru, S. (2013). “Türk Boğazlarının Hukuki Statüsü: Sevr ve Lozan’dan Montrö’ye Geçiş”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 15, no.2Gündüz, A. (2000). Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Teşkilatlar Hakkında Temel Belgeler. İstanbul: Beta.Güneş, Ş. (2007). “Türk Boğazları, Deniz Hukuku Konferansları ve Transit Geçiş”, ODTÜ Gelişme Dergisi, cilt:2, no.2.

Kızılsümer, D. (2005). “Uluslararası Boğazlardan Geçiş Rejimleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 4, Sayı:3.

Kutluk, D. (1987). Deniz Hukukunda Zararsız Geçiş ve Geçiş Hakları. Ankara: Turhan

Özersay, K. (1999). Türk Boğazlarından Geçiş Rejimleri. Ankara: Mülkiyetler Birliği Vakfı

Pazarcı, H. (2003). Uluslararası Hukuk Dersleri. Ankara: Turhan

Sur, M. (2013). Uluslararası Hukukun Esasları. İstanbul: Beta

Vank, M. D. (1998). “Uluslararası Boğazların Hukuki Statüsü Geçiş Rejimleri ve Türk Boğazları” Ankara Barosu Dergisi, cilt 1, no.21