TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK ÖĞRETİMİÖZYETERLİK DÜZEYLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Türk Halk Oyunları bölümü öğrencilerinin öğrenim gördükleri okullarda müzik alan bilgisine, müziksel davranış biçimlerine, öğretim bilgisine ve öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik aldıkları eğitimin yeterli olmadığı düşünülmektedir. Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlikleri yerine getirebilmeleri, iyi bir eğitim almaları ve görevlerini yerine getirebileceklerine olan inançları ile yakından ilişkilidir. Öğretmen adaylarının mesleki açıdan kendilerini ne derece yeterli olarak yetiştirildikleri ile kendilerini ne derece yeterli gördükleri büyük önem taşımaktadır. Kendine güvenen bir öğretmen adayı, başarıya daha yakın olacaktır. Bu amaçla, Türk Halk Oyunları bölümü son sınıf öğrencilerinin müzik öğretimi özyeterlik düzeylerinin incelenmesi, sorunların tespit edilerek öğrenci görüş/düşüncelerine ulaşılması hedeflenmiştir. Ayrıca araştırma sonuçları; Türk Halk Oyunları bölümünün müzik öğretimi ile ilgili müfredat programlarında yapılacak çalışmalara temel oluşturması ve gerçekleştirilecek düzenlemelere yardımcı olabilmesi açısından önem taşımaktadır. Araştırma boyunca nitel araştırma modeli kullanılırken, araştırma yöntemi olarak görüşme (mülakat), araştırmada veri toplama aracı olarak da görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarında öğrenim görmekte olan 28 Türk Halk Oyunları bölümü son sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin müzik alan bilgisine, müziksel davranış biçimlerine, öğretim bilgisine ve öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik aldıkları eğitimin yeterli olmadığı; müzikte bilgi birikimlerine ve müzikte uygulama becerilerine güven duymadıkları gibi çeşitli sorunların varlığı tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler, Türk Halk Oyunları bölümü son sınıf öğrencilerinin müzik öğretimine ilişkin özyeterlik puanlarının düşük düzeyde olduğunu ortaya çıkarmıştır. Oysa öğretmen adaylarının özyeterlik düzeylerinin artması, öğrencilerinin öğrenmelerini daha çok istemeleri ve kendilerini bu yönde daha fazla sorumlu hissetmelerinin göstergesidir.

AN INVESTIGATION ON MUSIC TRAINING SELF-SUFFICIENCY LEVELS OF STUDENTS IN THE DEPARTMENT OF TURKISH FOLK DANCES

It is assumed that students in the department of Turkish Folk Dances do not receive sufficient education on music field knowledge, musical behavior patterns, teaching knowledge and professional teaching knowledge. Teachers can fulfill the competencies required for this profession only through a good education and having faith that they can perform their duties. It is very important to what extent pre-service teachers improve themselves professionally and to what extent they consider themselves as competent. A self-confident pre-service teacher will be closer to success. To this end, this study aims to investigate music training self-sufficiency levels of senior students, determine their problems and ideas/thoughts on this issue. Furthermore, research findings are of importance as it lays ground for further studies to be conducted on curriculum of music training in department of Turkish Folk Dances and will be a guide for further arrangements. Qualitative survey model was used in this research. Interviewing method was used as research method and interview form was used to collect data. The research group consisted of 28 senior students in the department of Turkish Folk Dances and were studying in State Conservatory at Dicle University in 2013-2014 academic years. It was found that students have various problems as follow; the undergraduate education for music field knowledge, musical behavior patterns, teaching knowledge and professional teaching knowledge are not sufficient; they do not have confidence in their musical background knowledge and music application skills. The data obtained from this research indicate music training self-sufficiency scores of senior students in the department of Turkish Folk Dances are low. However, high level of self-sufficiency scores of pre- service teachers is an indicator of the fact that they are eager to learn more and feel more responsible.