Yıl 2020, Cilt: 19 Sayı : 73 Sayfalar 69 - 91 2020-01-26
BAZI İNSANLAR MATEMATİKSEL YETENEKLE Mİ DOĞMAKTADIR? MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN VE MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL YETENEK HAKKINDAKİ İNANÇLARI
Mehmet AYDIN
25 261

Öz Bu araştırma, ortaöğretim matematik öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının matematik yetenek hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, “Matematik yapmak doğuştan sahip olunan bir yetenek mi, yoksa sonradan geliştirilebilir mi?” “Matematik yetenek bazı insanların doğuştan sahip oldukları bir armağan mı, yoksa her bireyin sonradan geliştirebileceği bir beceri midir?” “Başarılı öğrenci kimdir?” ve “Matematik nasıl çalışılır?” gibi sorulara yönelik ortaöğretim matematik öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının görüşleri değerlendirilmiştir. Nitel bir yaklaşımla yürütülen araştırmada, gelişimsel araştırma türlerinden biri olan kesit alma (cross-sectional) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 10 lise matematik öğretmeni ve 2 matematik öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen ve açık uçlu sorulardan ve senaryo tipi sorulardan oluşan bir mülakat formu kullanılmıştır. Mülakatlardan elde edilen nitel veriler, Baxter Magolda (1992)’nın Epistemolojik Yansıtma Modeli esas alınarak, içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmanın sonunda öğretmen adaylarının, öğrencilerin matematik yeteneğinin geliştirilebileceğine ve her öğrencinin matematik öğrenebileceğine inandıkları; ortaöğretim matematik öğretmenlerinin ise, öğrencilerin de yeni fikirler geliştirebileceklerine inandıkları ve matematik öğrenmede onları da birer otorite olarak gördükleri belirlenmiştir. Ancak araştırmaya katılan öğretmenlerin, özellikle başarısız öğrencilere yönelik olumsuz görüşlere sahip oldukları görülmüştür. Araştırmanın bulgularına dayalı olarak, öğretmenlerin sınıf pratiklerinin takip edilerek desteklenmesi gerektiği konusunda önerilerde bulunulmuş ve ayrıca matematik yetenek hakkında katılımcıların görüşlerine dayalı bir sınıflandırma inşa edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Matematik yetenek, Matematik beceri, Başarılı öğrenci, Başarısız öğrenci, Baxter Magolda, Epistemolojik inançlar, Sınıflandırma
Bakırcıoğlu, R. (2014). Ansiklopedik eğitim ve psikoloji sözlüğü. Ankara: Anı Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayımlanma Tarihi KIŞ
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0002-0718-8662Yazar: Mehmet AYDIN (Sorumlu Yazar)Kurum: DİCLE ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : KIŞ


Makalenin Yazarları
Mehmet AYDIN