Yıl 2019, Cilt: 18 Sayı : 70 Sayfalar 903 - 928 2019-04-01
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL YENİLİK VE PERSONEL GÜÇLENDİRMEYLE İLİŞKİSİ: ŞANLIURFA’DA BİR ARAŞTIRMA
Yunus ZENGİN,Erdoğan KAYGIN
22 261

Öz Öğrenilen ve aynı zamanda kendisinden sonrakiler ile paylaşılan normlar, inançlar, değerler, davranışlar ve semboller olarak tanımlanan örgüt kültürü, kurumların iç ve dış çevrede algılanan kimliğidir. Çalışanların mutluluğu, örgütteki ortak değer ve inançların benimsenmesi, çalışanların birbirlerine güven duymaları ve ortak anlayışa dayalı bir iklim oluşması örgüt kültürü sayesinde olmaktadır. Her geçen gün değişime uğrayan ekonomik yapı, işletmelerin varlıklarını ve sürdürülebilirliğini tehdit etmekte ve onları sürdürülebilir kılmak için yenilik yaparak rakiplerinden farklı davranışlar sergilemeye itmektedir. Bu sürecin gerçekleşebilmesi çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerini kullanabilme özgürlüğüne ve bunu destekleyecek yönetsel anlayışa sahip olmakla mümkün olacaktır.   Çalışanların tutum ve davranışlarının bir belirleyicisi olan örgüt kültürü, işletmelere faaliyetlerini sürdürme imkânı sağlayan örgütsel yenilik ve çalışanları yetkilendirerek kararlar almasını sağlayan personel güçlendirme, bu çalışmada önemli görülerek ele alınan konulardır. Çalışmada örgüt kültürünün örgütsel yenilik ve personel güçlendirme ile olan ilişkisini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla Şanlıurfa’da faaliyette bulunan özel bir aşı üretim merkezindeki çalışanlar üzerinde anket yapılmıştır. Yapılan analizler neticesinde çalışanların örgüt kültürü ve örgütsel yeniliği algılama düzeylerinin yüksek olduğu, personel güçlendirmenin orta düzeyde algılandığı görülmüştür. Diğer bir sonuca göre örgüt kültürü ile örgütsel yenilik arasında ve örgütsel yenilik ile personel güçlendirme arasında anlamlı ilişkilerin olduğu belirlenmiştir. Bazı demografik değişkenler açısından farklılıkların olduğu bulgusu da araştırma sonucunda ortaya çıkarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler

Örgüt, örgüt kültürü, yenilik, örgütsel yenilik, personel güçlendirme
Abdullah, N. H., Shamsuddin, A., Wahab, E., ve Hamid, N. A. (2013). The relationship between organizational culture and product ınnovativeness. International conference on ınnovation, management and technology research. malaysia: ElsevierAkçakaya, M., (2010). Örgütlerde uygulanan personel güçlendirme yöntemleri: Türk kamu yönetiminde personel güçlendirme, Karadeniz Araştırmaları, 25, 145-174.Atkinson, R. D. (2013). Competitiveness, Innovation and Productivity. The Information Technology and Innovation Foundation., 2-7. Berraies, S., Chaher, M., ve Yahia, K. B. (2014). Employee empowerment and its importance for trust, innovation and organizational performance. Business Management and Strategy, 5(2), 82-103.Bulut, Ç. Fiş, A.M. Aktan, B. ve Yılmaz, S. (2008) “Kurumsal Girişimcilik: Kavramsal Yapı Üzerine Bir Tartışma”, Journal of Yasar University, 3(10) 1389-1416.Chow, I. H., Lo, T. W-C., Sha, Z. Ve Hong, J., (2006). The Impact of developmental experience, empowerment, and organizational support on catering service staff performance, Hospitality Management, 25, 478-495.Conger J.A. Kanungo, R.N. (1988), The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice, The Academy of Management Review, 13, 471-482.Coşkun, R. (2002), Gücün ve sorumluluğun organizasyona yayılması: çalışanı güçlendirme (empowerment)”, İ.Dalay, R. Coşkun ve R. Altunışık (Ed.), Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Yaklaşımları.(219-234). Beta Yayınevi, İstanbul, Çalışkan, A. (2013). İç odaklı örgüt kültürünün yenilikçi davranışa etkisinde personel güçlendirmenin aracılık rolü. Is, Guc: The Journal of Industrial Relations & Human Resources, 15(1). 88-112Çalışkan, M. (2006). Örgüt Kültürünün Personel Güçlendirmeye Etkisi ve Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Çavuş M.F, ve Akgemci T. (2008). İşletmelerde personel güçlendirmenin örgütsel yaratıcılık ve yenilikçiliğe etkisi: imalat sanayiinde bir araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 299-231Çuhadar M. T. (2005). Türk kamu yönetiminde personel güçlendirme: sorunlar ve çözüm önerileri, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25. 1-23Drucker, P. F. (1985). Innovation And Entrepreneurship, N.Y: Harper&Row Pub.Elnaga, A. A. ve Imran, A. (2014). The impact of employee empowerment on job satisfaction: theoretical study. American journal of research communication, 2(1), 13-26.Fiol, C. M. (1991). Managing culture as a competitive resource: An identity-based view of sustainable competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 191-211. Giderler, C. (2015). Sosyal hizmet işletmelerinde personel güçlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 6 (15) 58-88. Gizir S. (2008), Örgütsel değişim sürecinde örgüt kültürü ve örgütsel öğrenme, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4,(2), 182-196Goffee, R.ve Gareth, J. (1998). The character of a corporation. New York: Harper Business.Gürbüz, G., Kumkale, İ., ve Oğuzhan, A. (2013). Bankacılık sektöründe personel güçlendirme uygulamalarının örgütsel bağlılığa etkisi: Trakya bölgesi bankalarında araştırma. In International Conference on Eurasian Economics, 791-800.Jogaratnam, G. (2017). How organizational culture influences market orientation and business performance in the restaurant industry. Journal of Hospitality and Tourism Management, 31, 211-219.Kırım, A. ( 2007). Süreç innovasyonu: maliyetleri sistem dışına çıkarmak, Sistem Yayıncılık, Yayın No: 556, İstanbul, Miron, E., Erez, M., ve Naveh, E. (2004). Do personal characteristics and cultural values that promote innovation, quality, and efficiency compete or complement each other? Journal of Organizational Behavior, 25, 175-199.Mohammed, F. A., ve Bardai, B. (2012). The Role of Organizational Culture in Organizational Innovation in Higher Education Institutions – A Study of Libyan Public Universities. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(5), 175-184.Nişancı, Z. N. (2012). Toplumsal kültür-Örgüt Kültürü İlişkisi ve yönetim üzerine yansımaları, Journal of Life Sciences, 1(1) 1279-1293OECD (2005) Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data,3. Versiyon, OECD: Paris.Özalp, E. ve Kırel, Ç. (1998), Örgütsel Davranış, 3. Baskı, AÜ Yay. No: 923, Eskişehir.Özkan, Ö. ve Turunç, Ö. (2015). Örgüt kültürü ile yenilikçilik ilişkisinde rekabet şiddetinin düzenleyici etkisi: Savunma sanayinde bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1) 339-363Philip R. Haris, Robert T. Morgan, (1993). Managing Cultural Differences, (Aktaran: Genç, 2000), Gulf Publishing Company, Houston,Porter, M. (1990). The competitive advantage of nations, London: Macmillan.Presscott, M. B. ve Slyke, C. V. (1997). Understanding the ınternet as an ınnovation, Industrial management data systems, 97 (3), 119-124Ramesh, R., ve Kumar, K. S. (2014). Role of employee empowerment in organizational development. International Journal of scientific research and management (IJSRM), 2(8), 1241-1245.Saremi, H (2015).Empowerment as a new approach in the management, proceedings of the ınternational conference on global business, Economics, Finance and Social Sciences (GB15_Thai Conference) ISBN: 978-1-941505-22-9 Schein, E. H. (2001). Guia de sobrevivência da cultura corporativa. Rio de Janeiro: José Olympio,Smircich, L. (1983). Concepts of culture and organizational analysis. Administrative Science Quarterly, 28(3), 339-358Şahin, A. (2010). Örgüt Kültürü-Yönetim İlişkisi ve Yönetsel Etkinlik, Maliye Dergisi, Sayı 159 21-35 Uzkurt, C., ve Şen, R. (2012). Örgüt kültürü ve örgütsel yeniliğin pazarlama yeniliğine etkisi: gazlı içecek sektöründe bir araştırma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(3) 27-50 Wang, C. L. and Ahmed, P. K. (2004). The development and validation of the organisational innovativeness construct using confirmatory factor analysis. European Journal of Innovation Management, 7(4):303-313 Wilkinson, A. (1998); “Empowerment: Theory and Practice”, Personnel Review, 27(1) 40-56.Yıldırım, C. (2013). Örgüt kültürü ve insan kaynakları yönetimi arasındaki ilişki: kamu ve özel sektör bankacılığında bir uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Erzurum Yücel, İ. ve Koçak, D. (2016). Örgüt kültürü ile personel güçlendirme arasındaki ilişkiye yönelik bir araştırma, KAÜİİBFD 7(12), 1-24.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi Bahar
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0001-8381-6918Yazar: Yunus ZENGİN (Sorumlu Yazar)Kurum: KAFKAS ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-2125-5032Yazar: Erdoğan KAYGIN Kurum: KAFKAS ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Bahar


Makalenin Yazarları
Yunus ZENGİN
Erdoğan KAYGIN