ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmanın amacı örgütsel adalet ile örgütsel yabancılaşma arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaçla Karsta faaliyet gösteren banka çalışanları üzerinde anket uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda örgütsel adalet ile örgütsel yabancılaşma arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Örgütsel adaletin alt boyutlarıyla örgütsel yabancılaşmanın alt boyutları arasında da negatif yönlü ilişkilerin olduğu belirlenmiştir. Demografik değişkenler açısından ise herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır.

AN INVESTIGATION TO DETERMINE THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL JUSTICE AND ORGANIZATIONAL ALIENATION

The purpose of this study is to determine the relationship between organizational justice and organizational alienation. In this context, a questionnaire was applied to banks employees running in Kars. As a result of analyses carried out, low and negative relationship was found between organizational Justice and organizational alienation. Negative relationships were also determined between subdimensions of organizational Justice and subdimensions of organizational alienation. In terms of demographic variables, a significant difference was not found.