Cilt: 18 Sayı : 70
d
SEÇMENİN SİYASAL REKLAMLARA YAKLAŞIMI: ŞÜPHECİLİK BAKIMINDAN KUŞAKLAR ARASI BİR İNCELEME
Pelin Havva AY,Nedret ÇAĞLAR

1.4K 129

Öz Siyasal reklamcılık, siyasal parti veya adayın seçmen tarafından bilinirliliğin arttırılması, seçmenin oy verme davranışına yöneltilmesi, verilmek istenilen mesajların kamuoyuna aktarılması, siyasi konularda bilgilendirilmesi için oldukça önemli bir kavramdır. Siyasal reklamlarda adayın veya partinin vaatlerine, politikalarına ve parti programlarına yer verilmekte, seçmen parti lehine ikna edilmeye çalışmaktadır. Şüphe ise; iknanın önündeki en büyük engellerden bir tanesidir. Seçmenlerin şüphe duyma sebepleri tespit edilebilirse seçmeni ikna edecek alternatifler de ortaya çıkarılabilir. Siyasal reklamlarda tanıtılan siyasal parti/adayın ne kadar gerçekçi olduğu sorunu ve bunun sonucunda da bir güvensizliğin oluşup oluşmadığı durumu önemli bir problemdir.    Bu çalışma, seçmenin siyasal reklamlara karşı şüpheci yaklaşımını incelemek ve kuşaklar arası farklılıkları ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın evrenini Isparta il merkezinde yaşayan Baby Boomers, X ve Y kuşaklarındaki seçmenler oluşturmaktadır. 481 seçmenle yüz yüze görüşülerek nicel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda; eğitim durumu bağlamında siyasal reklamlara karşı şüpheci yaklaşım ile inanç ve güvensizlik faktörleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Siyasal reklamlar ile parti tercihlerindeki değişkenlik durumu karşılaştırmalı olarak analiz edildiğinde, Baby Boom’ların X ve Y kuşağında yer alan seçmenlere göre daha kararlı oldukları ve seçimden uzun bir süre önce parti tercihlerini belirledikleri, ayrıca Baby Boomers kuşağının diğer kuşaklara göre siyasal reklamlardan daha az etkilendiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Siyasal Reklam, Şüphe, Baby Boomers, X ve Y Kuşakları

Kaynakça

Avcı, K.(2015), Siyasal Seçim Kampanyalarında Halkla İlişkiler: Kampanyalar, Yöntemler ve Araçlar Üzerine Bir İnceleme, Konya: Literatürk Academia.