Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı : 1 Sayfalar 10 - 31 2017-12-15
TARİHTE ÖNE ÇIKAN TÜRK LİDER ÖRNEKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Gülnaz KILIÇ ÖZKAYNAR
17 261

Öz Liderliğe tarihsel bir süreç olarak baktığımızda insanlığın her çağda ihtiyaç duyduğu önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Liderlik, toplumların birlik ve beraberlik içerisinde kalmalarını sağlayabilmek için ciddi bir güç gerektirmektedir. Bu bağlamda liderlerin yaşanan kötü günleri geride bırakabilmek ve nesilleri geleceğe taşıyabilmek için kişisel özelliklerin yanında bilgi ve birikime de ihtiyaçları olmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türklerde dikkat çeken liderlik özelliklerini açıklamaya çalışmaktır. Bu çerçevede Türk Tarihinde öne çıkan liderlerden beş tanesi örnek olarak alınmış ve özellikleri teorik olarak incelenmiştir. Otokratik, demokratik, paternalist (babacan) ve liberal liderlik tarzları göz önünde bulundurularak araştırma yapılmıştır. Çalışmanın içeriğinde liderlik ve Türk kavramlarına yer verilmiş ardından liderlik tarzları açıklanmıştır. “Türklerde Yönetim Anlayışı” başlığı altında, öne çıkan yönetim özelliklerine yer verilmiştir. “Tarihte Öne Çıkan Türk Liderler” başlığı altında ise Asya Hun Devleti hükümdarı Metehan, Avrupa Hun Devleti hükümdarı Attila, Büyük Selçuklu Devleti ikinci hükümdarı Alparslan, Osmanlı Devleti padişahı Fatih Sultan Mehmet ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderlik özelliklerine kısaca yer verilmiştir. Çalışmanın sonucunda ise liderlerin başarıya ulaşabilmeleri ve başarının sürekliliğini sağlayabilmeleri için birden çok liderlik özelliğini taşımaları gerektiği anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler

Liderlik, Türk Lider, Liderlik Profili
Adalıoğlu,H.Hüseyin, (2013), “Bir Siyasetname Olarak Kutadgu Bilig”, Türkiyat Araştırmalar Dergisi, Sayı:34Ahmetbeyoğlu,Ali, (2003), “Büyük Hun Hükümdarı Attila”, www.journals.manas.edu.kgAltıparmak,Aytekin, (2002), “Türkiye’de Devletçilik Döneminde Özel Sektör Sanayiin Gelişimi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 13Arıkan,Semra, (2001), “Otoriter ve Demokratik Liderlik Tarzları Açısından Atatürk’ün Liderlik Davranışlarının Değerlendirilmesi”, Hacettepe Ünv. İİBF Dergisi, Cilt:19, Sayı:1, ss:231-257Barutçugil,İsmet, (2006), Yöneticinin Yönetimi, İstanbul, Kariyer DeveloperBaykara,Tuncer, (2001), Türk Kültür Tarihine Bakışlar, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Birinci BaskıBaykara,Tuncer, (2011), Türk Kültürü, İstanbul, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 4. BaskıCerit,Yusuf, (2012), “Paternalistik Liderlik ile İlgili Yöneticiden ve İşin Doğasından Doyum Arasındaki İlişki”, Ondokuz Mayıs Ünv., Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:31Cömert,Melike, (2004), “Dönüşümcü Liderlik”, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi Eğitim FakültesiÇerçi,Faris, (2003), “Hunlarda Sosyal, Siyasal Hayat ve Devlet-Halk İlişkileri”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt-Sayı:5-1Demir,Necati, Aydoğdu,Özkan, (2015), Oğuzname (Kazan Nüshası), İstanbul, Kesit YayınlarıDemirpolat,Anzavur, Akça,Gürsoy, (2004), “Ahilik Ve Türk Sosyo-Kültürel Hayatına Katkıları”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 15Drucker,Peter F., (2000), Geleceğin Lideri, (Çev) H.Tok, İstanbul, Form YayıncılıkEren,Erol. (2010). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul,12. Basım, Beta Basım YayımErkutlu, H.Vahit, (2014);Liderlik Kuramlar ve Yeni Bakış Açıları, Ankara, Eflatun YayımcılıkGöka,Erol, (1988), Tarihte Türkler, İstanbul, Ötüken Neşriyat YayıncılıkGökalp,Ziya, (2007), Ziya Gökalp Kitapları-Bütün Eserleri, Yapı Kredi YayınlarıGüneş,Günver, (2010), “Türk Kadınının Muhtarlık ve Köy İhtiyar Heyetlerine Seçme Seçilme Hakkını Kazanması ve Türkiye’nin İlk Kadın Muhtarı: Gül Esin (Hanım), Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt:9, Sayı:20Hicks,HerbertG.,Gullett, C.Ray, (1981), Organizasyonlar: Teori ve Davranış, (Çev.) B. Baykal, İstanbul, Para Kredi Dergisiİnalcık,H., (2009), Doğu Batı Makaleler-II, Ankara, Doğu Batı Yayınları, İkinci Baskıİnalcık,H., (2010), Doğu Batı Makaleler-I, Ankara, Doğu Batı Yayınları, Beşinci Baskıİnce,Mehmet, Bedük, Aykut, Aydoğan, Enver, (2004), “Örgütlerde Takım Çalışmasına Yönelik Etkin Liderlik Nitelikleri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:11, ss.437Kafesoğlu,İbrahim, (2016), Türk Milli Kültürü, İstanbul, Ötüken Neşriyat Yayıncılık, 39. BaskıKarip,Emin, (1998), “Dönüşümcü Liderlik”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, -kuey.netKösoğlu,Nevzat, (1990), Türk Dünyası Tarihi ve Türk Medeniyeti Üzerine Düşünceler, İstanbul, Ötüken Neşriyat YayıncılıkKumar,Ranjit, (2011), Araştırma Yöntemleri, Ankara, Edge Akademi Yayın Dağıtım, 3. BaskıKuşat,Ali, (2003), “Fatih Sultan Mehmet’in Kişiliği ve Fetihteki Rolü”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:14, ss:131-148Kutlu,Sönmez, (2017), Türkler ve İslam Tasavvuru, Ankara, İsamar Yayınları Lewis,Bernard, (2000), Modern Türkiye’nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu, 8. Baskı, AnkaraMandaloğlu,Mehmet, (2013), “İslamiyet’ten Önceki Türklerde Aile Hukuku”, Türkiyat Araştırma Dergisi, Sayı:33Mert,Osman, Bozkırlı,KÜrşad.Ç., (2015), “Orhun Yazıtlarında Boyları Bir Araya Getirme Çabaları”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Sayı:4/1, ss:1-15Muhammedi,Zikrullah, (2013), “Dini İnanç ve Unsurların Malazgirt Zaferindeki Rolü”, Tarih Dergisi, Sayı:58, Sayfa:1-23Northouse,Peter G.,(2014), Liderlik Kuram Ve Uygulamalar, (Ed.Cengiz Şimşek),İzmir, Sürat YayınlarıÖzkan Canbolat,Ela, Beraha,Aydın, Çeliksoy,Emine, Türker,Yücel, (2010), “Türk Liderlik Profili: Siyasi Liderlik Üzerine Bir Çalışma”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt:2, Sayı:2Özkaynar,Kürşad, (2015), “Siyasi Partilerin 2011 Ve 2015 Yılı Seçim Beyannamelerine Bakış: Bir Doküman İncelemesi Ve İçerik Analizi Çalışması”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 17Sönmez,Selami, (2006), “Milli Bir Lider Olarak Motivasyon Dehası Atatürk”, Atattürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Erzurum, Sayı:31Şahin,Ali, Taşpınar,Yasin, Eryeşil,Kemalettin, Örselli,Erhan,(2015), “Kamu Yönetiminde Liderlik: Yönetici ve Çalışanların Liderlik Algısı”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi,Cilt:18, Sayı:2, ss.73-96Taş,Sait, (2009), “Atatürk’ün Dönüşümcü Liderliği”, SDU İnternational Journal Of Technologic Sciences, Vol:1, No:2Tekin,Mustafa, (2006), “Bir Sosyal Kontrol Aracı Olarak Ahîlik Ve Toplumsal Dinamikleri”, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,Cilt: 21, Sayı:21Tengilimoğlu,Dilaver, (2005), “Kamu Ve Özel Sektör Örgütlerinde Liderlik Davranışı Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C.4., S.14 (1-16)Uğurluoğlu,Özgür, Uğurluoğlu Aldoğan,Ece, Bilgin Demir,İpek, Ürek,Duygu, Özatkan,Yonca, (2017), “Sağlık Çalışanlarının Patenalistik Liderlik Algılarını Etkileyen Etmenler”, Karamanoğlu Mehmetbey Ünv., Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı:19(32)Uğurlu,Serdar, Yılmaz,Kaan, (2011), “Türk Devlet Yönetme Geleneğinde Töre’den Örf’e Değişim”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Sayı: 6/2aTDK Büyük Türkçe Sözlük, www.tdk.gov.tr Erişim Tarihi: 05.09.2017
Birincil Dil
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2017


Makalenin Yazarları
Gülnaz KILIÇ ÖZKAYNAR