İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ YÖNETİMİNİN FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST GIDA, İÇECEK ENDEKSİ UYGULAMASI

İşletme sermayesi yönetimi ile firma performansı arasındaki ilişki, uzun yıllardır tartışılmakta ve dikkatle incelenmektedir. Firmaların daha etkin yönetilmesi hususunda çalışma sermayesinin önemi gözden kaçırılmamalıdır. Bu perspektifte çalışmanın amacını, BIST Gıda, İçecek Endeksinde yer alan 18 şirketin performansları ile işletme sermayesi yönetimi arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması oluşturmaktadır. BİST Gıda,İçecek Endeksinde faaliyet gösteren firmaların performanslarını ölçümlemek için son beş dönemlik finansal göstergeler, Tabins q, ROA ve ROE performans ölçütü şeklinde bağımlı değişken olarak çalışmaya dâhil edilirken, bu değerlere etki etmesi muhtemel ADH, SDH, BDH ve NDH bağımsız değişkenleri çalışmanın amacı doğrultusunda irdelenmiş ve etki düzeyleri regresyon analizi yapılarak tespit edilmiştir. NDH ve ADH ile ROA ve ROE arasında negatif yönlü %10 düzeyinde anlamlı bir ilişki bulunmuşken, Tobinsq açısından negatif ilişki istatiksel açıdan anlamlı olmadığı görülmüştür.

IMPACT OF WORKING CAPİTAL MANAGEMENT ON FIRM PERFORMANCE: EMPRICAL EVIDENCE FROM THE BIST FOOD AND BEVERAGE INDEX

The relationship between working capital management and firm performance has been discussed and carefully studied for many years. In this perspective, the prime aim of this study is to reveal the relationship between working capital management and the performances of the 18 companies that listed BIST Food and Beverage Index. So as to accomplish this purpose, Tobins q, ROA and ROE performance values as the dependent variables, while ADH, SDH, BDH and NDH values as the independent variables are selected. The impact levels were determined by regression analysis by employing five years financial indicators. Although statistically significant negative relationship figured out between NDH, ADH and ROA, ROE at 10% level, this relationship was not statistically significant for Tobins q cases.