Yıl 2007, Bahar Sayfalar - 2007-04-21
Internal Organization Stress Resources Among Service Sector: Determination of Stress Resources for Surgical Nurses Employed Within the Hospitals in the Centrum of Afyonkarahisar
Hizmet Sektöründeki İşletmelerin Örgüt İçi Stres Kaynakları: Afyon İl Merkezindeki Hastanelerde Çalışan Cerrahi Hemşirelerinin Stres Kaynaklarının Belirlenmesi
Atilla KARAHAN,Koray GÜRPINAR,Pakize ÖZYÜREK
23 261

This research is performed to determine the stress factors that effects nurses working in surgical units. Universe of the researh includes 99 nurses who are operating in surgical units of the hospitals in Afyon City center. Public survey and Mayerson’s Stress Factor Measurements are used for collecting data; for analysing of data, Variance analysis, Kruskal-Wallis H test and Mann-Whitney U tests are used. It is established that the nurses are in trend that improving problems due to the points which are collected by physical environments, job and social stress factors. According to the stress points that are improved by interpretation of themselves, they subjected as they can improve problems. It is also established that the nurses in Afyon Kocatepe University Hospitals have less stress point respectively to the nurses in Social Insure Hospital and Government Hospitals in case of the stress factors originating from physical environments. According to the demographic parameters, under 27 ages, graduated from high school and married nurses have high points from stress factors, and this has meaning according to the statistical measurements. It is found that the nurses who are operating in Afyon Kocatepe University Hospital, working in surgical intensive care units, and have choosen their jobs unwillingly have higher stress points from stress sources. According to the this pointing system, it is found that the nurses operating in surgical units took higher stress points from stress sources of Mayerson Stress Sources as physical environment, job, and social stress and also interpretation of themselves, and they are in trend of improving problems. According to the these findings, we can suggest that a more specific research could be performed to establish and prevent these stress factors.
Bu araştırma cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerin stres kaynaklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma evrenini Afyon İl merkezindeki hastanelerin cerrahi servisinde çalışan 99 hemşire oluşturmuştur. Veri toplamada anket formu ve Mayerson Stres Kaynağı Ölçeği; verilerin istatistiksel analizinde Varyans analizi, Kruskal-Wallis H testi ve Mann-Whıtney U testi ve t testi kullanılmıştır. Hemşirelerin fizik çevre, iş ve sosyal stres vericilerinden aldıkları puanlara göre hastalık geliştirme eğiliminde oldukları saptanmıştır. Kendini yorumlama biçiminden kaynaklanan stres vericilerinden aldıkları puanlara göre ise hastalık geliştirme ihtimali var grubuna girmişlerdir. Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin fizik çevreden yansıyan stres vericilerden, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesinde çalışanlara ve Devlet Hastanesi’nde çalışanlara göre anlamlı derecede düşük puan aldıkları bulunmuştur. Demografik özelliklerine göre 27’den küçük yaşta, lisans mezunlarında ve evli olanlarda hemşirelerin sosyal ve fizik çevreden kaynaklanan stres vericilerinden aldıkları yüksek puan istatistiksel olarak da anlamlıdır. Cerrahi yoğun bakımda çalışan, mesleğini isteyerek seçmeyen ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin işle ilgili stres vericilerinden yüksek puan aldıkları saptanmıştır. Bu puanlama sistemine göre cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerin Mayerson Stres Kaynağı ölçeğinin fizik çevre, iş, sosyal stres ve kendini yorumlama kaynaklı stres vericilerden yüksek puan aldıkları ve hastalık geliştirme eğiliminde oldukları tespit edilmiştir. Bu verilerin doğrultusunda stres kaynaklarının belirlenmesi ve önlenmesi için daha ileri değerlendirmelerin yapılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil en
Konular
Yayımlanma Tarihi 21 Nisan 2007
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Nisan 2007


Makalenin Yazarları
Atilla KARAHAN
Koray GÜRPINAR
Pakize ÖZYÜREK