HALKLA İLİŞKİLER VE BİR E-DEVLET UYGULAMASI OLARAK CİMER

Öz Bilgi edinme hakkı, vatandaşlara devlet tarafından sunulan ve halka karşı şeffaflık, açıklık ve erişilebilirlik anlamında kolaylık sağlayan bir haktır. Bu anlamda bireylerin de günümüzde bilgi edinme isteklerini gelişen teknoloji ile karşılamaları olağandır. Bu noktada ise, geçmişten günümüze süregelen halkla ilişkiler uygulamaları bizlere yardımcı olmaktadır. Geleneksel kamu yönetimi anlayışından yeni kamu yönetimi anlayışına geçiş ile birlikte 2006 yılında BİMER yani Başbakanlık İletişim Merkezi oluşturulmuştur.Vatandaşların şikâyetlerini zamandan tasarruf sağlayarak, hızlı bir biçimde dile getirdiği bu e-devlet platformu 12 yıl boyunca zaman zaman yaşanan aksaklıklara rağmen milyonlarca vatandaş tarafından kullanılmıştır. Ancak Temmuz 2018 yılına geldiğimizde yaşanan problemleri çözmek, daha kaliteli bir hizmet sunmak adına iyileştirmeler yapılmış ve BİMER uygulaması CİMER olarak yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi adı ile revize edilmiştir. Çalışmamızda da halkla ilişkiler ve bir e-devlet uygulaması olarak CİMER’in işleyişi ve dönüşümü anlatılmıştır.

Kaynakça

ACAR, Muhittin, Belediyelerde Halkla İlişkiler, D.P.T Yayınları, Ankara, 1993.AKYILDIZ, Fulya, DEMİR, Fatih, “Beşinci Yılında Bilgi Edinme Hakkı: Uşak İli Örneği”, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 2, 2011, s. 588-612.ASNA, Alâeddin, Kuramda ve Uygulamada Halkla İlişkiler, Pozitif Yayınları, İstanbul, 2006.BAŞOL, Gülşah, “Bilimsel Araştırma Süreci ve Yöntem”, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (Ed. Orhan Kılıç, Mustafa Cinoğlu), Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2008.BASKIN, O., ARANOFF, C., LATTİMORE, D., Public Relations the Profession And the Practice, McGraw-Hill, New York, 1997.BOZTEPE, Hatun, Halkla İlişkiler ve İlişki Yönetimi, Derin Yayınları, 2014.CUTLİP, Scott M., CENTER, A. H., BROM, G. M., Effective Public Relations, PrenticeHall, New Jersey, 1999.ÇAKMAK, A. Ferda, KİLCİ, Sacide, “Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerin Yeri ve Önemi”, Kamu-İş, Sayı 4, 2011, s.219-270.ÇEVİKBAŞ, Rafet, Türkiye’de E-Devlet ve E-İmza Altyapısı Uygulamaları, Türk İdare Dergisi, s.71-92.Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı, 2004, http://www.bilgitoplumu.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 21.04.2019).DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013):Kamuda İyi Yönetişim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2007, http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/09_Kamuda%C4%B0yiY%C3%B6neti%C5%9Fimoik.pdf, (Erişim Tarihi: 21.04.2019).DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı, https://www.metu.edu.tr/system/files/kalkinma.pdf, (Erişim Tarihi: 21.04.2019).ERDOĞAN, İrfan, Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler, Erk Yayınları, Ankara, 2006.FİDAN, Mehmet, “Demokrat Parti Yönetiminde Halkla İlişkiler Anlayışı ve Uygulamaları”, Selçuk İletişim, 1999, s. 34-40.FİDAN, Mehmet, KALENDER, Ahmet, Halkla İlişkiler, Tablet Yayınları, Konya, 2011.GRUNİG, James E., HUNT, Todd, Managing Public Relations, Wadsworth/Thomson Learning, Belmont, USA.İNCE, Murat, Elektronik Devlet: Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Yeni İmkanlar, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, 2001. ÖZDEMİR, Murat, “Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 11, 2010, s. 323-343.ÖZTEKİN, Ali, “Katılımcı Kamu Yönetimi”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2002, s. 129- 143.PELTEKOĞLU, Filiz Balta, Halkla İlişkiler Nedir?, Beta Yayınları, İstanbul, 2007.ŞAVRAN, Yasemin, Bilgi Edinme Hakkı ve İdarenin Bilgi Verme Yükümlülüğü, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006.TARHAN, Ahmet, Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve E-Devlet, Palet Yayınları, Konya, 2011.TEKİN, Hasan, “Nitel Araştırma Yönteminin Bir Veri Toplama Tekniği Olarak Derinlemesine Görüşme”, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, Sayı 13, 2006, s. 101-116.TENGİLİMOĞLU, Dilaver, ÖZTÜRK, Yüksel, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2004.TODAİE, Merkezi Hükümet Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Raporu (MEHTAP), TODAİE Yayınları, Ankara, 1996.KALENDER, Ahmet, FİDAN, Mehmet, Halkla İlişkiler, Tablet Yayınevi, Konya, 2011.KALENDER, Ahmet, “Halkla İlişkiler Açısından İlişki Kavramı”, 2. Ulusal İletişim Kongresi, İstanbul, 2001, s. 384-389.KAZANCI, Metin, Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi, Ankara, 2006.KIRÇOVA, İbrahim, E-Devlet Uygulamaları ve Ekonomiye Etkileri, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, 2003.KITCHEN, Philip J., “TheEvolution of PublicRelations: Principles AndPractice”, International Thomson Business Press, London, 1997, s. 22-42.SELVİ, Özgür, ŞENTÜRK, Zülfiye Acar, “Halkla İlişkiler”, Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları, (Ed: Özgür Selvi, Zülfiye Acar Şentürk), Eğitim Yayınevi, Konya, 2019.T.C Başbakanlık, Herkes İçin Bilgi Toplumu, e-Türkiye Girişimi I. Ara Rapor, 2002, http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/, (Erişim Tarihi: 21.04.2019).Türkiye Bilişim Şurası, “E-devlet yapısı”, E-devlet Çalışma Grubu Raporu, www.bilisimsurasi.org.tr (Erişim Tarihi: 21.04.2019).UÇKAN, Özgür, E-Devlet, E-Demokrasi ve Türkiye, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2003.