GELENEKSEL VE MODERN KAVRAMLAR AÇISINDAN MNG KARGO ASTRODON ADAM REKLAM FİLMİ’NİN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLENMESİ

Öz Günümüzdeiletişim ve endüstrinin gelişmiş olması tüketim toplumu içerisinde benzer veçeşitli ürünlerin oluşmasına yol açmıştır. Firmalar yeni ürünleri piyasayasürdükleri zaman rakip firmanın bu ürüne benzer ya da daha üstün özellikleresahip bir ürün ortaya koymaları çok daha kolaylaşmıştır. Bu ortamda ürünlerin rakiplerinden ayrılarak öne çıkması, tüketicinintercih sıralamasında birinci sıraya oturabilmesi için iyi bir pazarlama vereklam faaliyetinin gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Bir kitle iletişim biçimiolan reklam, günümüzde bu işi başaran en önemli araçlardan biri konumundadır.  Reklamınkalıcı ve etkili olabilmesi için, içinde bulunduğu toplumsal yapının kültürü vegenel yargıları önemli bir etkiye sahiptir. Bu bağlamda reklamlarda alıcı vemarka ilişkisini duygusal yollarla güçlendirmek amacıyla çekicilerkullanılmaktadır. Hedef kitleyi harekete geçiren bu reklam çekicileri, bilinçlibir güdüleme işlemidir. Çalışmada, MNG Kargo reklamının incelemesi yapılıp,göstergebilimsel yöntem ve içerik çözümlemesi ile ele alınmıştır. Kimliklerhakkında fikir verirken, toplumsal rolleri de yansıtan önemli göstergelerdenbiri olan reklam filmi, görsel ve dilsel iletiler ile anlamlı özelliklertaşırlar. Araştırmanın amacı, tüketim kültürünün özelliklerinin reklamlararacılığıyla bireylere maddi ve manevi değerler katılarak nasıl sunulduğu,göstergebilimin araçlarını kullanarak toplum üzerinde nasıl etki yarattığınıgöstermektir. İncelenen reklam filmi, hedef kitlenin duygusal dünyasına giripürünleri sosyal ilişkiler için aracı konuma dönüştürmektedir.

Kaynakça

Adorno, T. W. (2003). Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünürken, (çev. Bülent O. Doğan), “COGİTO” Dergisi

Adorno, T. W. ve Horkheimer M. (2012). Sosyolojik Açılımlar, (çev., M. S. Durgun ve A. Gümüş), Ankara: Bilgesu Yayınları.

Baudrillard, J. (2004). Tüketim Toplumu. (çev., H. Deliceçaylı, F. Keskin) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Barthes, R. (2005). Göstergebilimsel Serüven, (çev., M. Rifat ve S. Rifat), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Biber A. (2007). Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar, (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Chan, K. & Chan, F. (2005). Information Content of Television Advertising in China: An Update, Asian Journal of Communication, (Vol. 15, No: 1), March, 1- 15, Routledge Taylor & Francis Group.

Çakır, Vesile (2006). Reklam ve Marka Tutumu (1. Baskı), Konya: Tablet Kitabevi.

Çelik, Candan (2006). Uluslararası Reklamcılıkta Kültürün Etkileri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Basım ve Yayınevi.

Çınar, R. ,Çubukcu, İ. (2009). Tüketim Toplumunun Şekillenmesi ve Tüketici Davranışları, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (sayı: 13). 277-300.

Dağlı, K.(2006). Kapitalist Toplumun İdeolojik Düzenleyicisi, Medya. Marksist Tutum Dergisi. (20), 30-35.

Dağtaş, B. (2012). Reklamı okumak, Ankara: Ütopya.

Elden, M. ve Bakır, U. (2010). Reklam çekicilikler (1. Baskı), İstanbul: İletişim Yayınları.

Elden, M., Ulukök, Ö, Yeygel, S.(2005), Şimdi Reklamlar, İletişim Yayıncılık, İstanbul.

Giddens, A. (2004). Modernliğin sonuçları (çev., E. Kuşdil), İstanbul: Ayrıntı.

Horkheimer, M., Adorno, T. W., & Özügül, O. (1995). Aydınlanmanın Diyalektiği, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Kotler, P. (2003). Kotler ve Pazarlama, İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Odabaşı, Y. (2006). Tüketim Kültürü, İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Sucu, İ. (2012). Althusser’ in Gözünden İdeoloji ve İdeolojinin Bir Taşıyıcısı Olarak Yeni Medya. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi. (3), 30-41.S.

Tylor, B.E. (1871). Kültür Bilimi (çev., Esra Dabağcı), ViraVerita E-Dergi, Sayı 4, s. (91-109).

Uztuğ, F., Şener G (2009). Reklamda Cinsel Çekiciliklerin İletişim Etkisi ile Ahlaki Değerlendirmesine Yönelik Tutum Araştırması: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (153-167).

Varol, F. S. (2011). Varol Erciyes İletişim Dergisi “Akademia”, Cilt (Volume): 2, Sayı: 1, (118-134).

Yavuz, Ş. (2007). Reklamları İzlediniz, Ankara: Ütopya Yayınevi.

Williamson, J. (2000). Reklamların Dili Reklamlarda Anlam ve İdeoloji, (çev. Ahmet Fethi), Ankara: Ütopya Yayınevi.

İnternet Kaynakları

Gözütok, N. (2006), https://www.capital.com.tr/yonetim/pazarlama/unlu-kullanimi-yuzde-70e-ulasti , Erişim: 10.04.2018.

Görsel Kaynakça

Resim 1, Resim 2, Resim 3, Resim 4, Resim 5, Resim 6, Resim 7, Resim 8: https://www.youtube.com/watch?v=YMqPp7OY9TQ