Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ebeveynlerin ve çocuklarin televizyon reklam içeriklerine ilişkin tutumlarinin organik ve teknolojik ürünlere yönelik kaşilaştirmali analizi

Yazar kurumları :
Beykent Üniversitesi1
Görüntülenme :
938
DOI :
Özet Türkçe :

Televizyon ve televizyon ürünlerinin artık hayatımızın bir parçası haline gelmesi; beraberinde birçok farklılaşmayı da getirmiştir. Reklamlar ve reklam ürünlerinin başta yetişkinler olmak üzere çocuklar üzerindeki etkileri oldukça fazladır. Bu çalışmada amaç olarak çocuklara yönelik hazırlanan reklamların çocuklar üzerindeki etkilerinin araştırılması şeklindedir. Özellikle günümüzde artık reklamlar hayatımızın bir parçası haline gelmiş nerede ise reklamların esiri altında kaldığımız gerçeğini ifade eder olmuş durumdayız. Çünkü her geçen gün artan tüketim taleplerine üreticilerin reklam stratejileri de eklenince ortaya farklı görüntüler çıkmaktadır. Reklam unsurlarının çocuk gelişimi başta olmak üzere etik değerleri tehdit eder hale gelmesi toplumsal bir sorun meydana getirmiştir. Bu konuda ortaya çıkan sorunların başında yeme alışkanlıkları, tutum, davranış, psikolojik etkenler ve çocuk ebeveyn arasındaki ilişkilerin zedelenmesidir. Ürün reklamları nedeniyle artık ebeveynler çocukları ile olan ilişkilerini gözden geçirmekte ve uzman destek almak zorunda kalmıştır. Bu durum her geçen gün korkutan bir hızla ilerlemektedir. Çalışmada özelikle geleneksel çocuk kullanım araçları “ürünleri” ile günün teknolojik ürünleri arasındaki farklılıklar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmamız uygulamalı bir çalışma olup, araştırmaya toplam (N=350) kişi katılım sağlamıştır. Katılımcıların tamamı rast gele seçilerek uygulama gerçekleştirilmiştir. Araştırma yaklaşık olarak 7 ay sürmüştür. Araştırmada kullanılan anket daha önce güvenirliliği sağlanmış ve başka bir çalışmada kullanılmış olan 54 maddeden oluşan ve 5’li likertli iki bölümlü bir tarama aracı şeklindedir. Uygulama sonucunda elde edilen veriler SPSS PASW Statistic 18 paket programı analiz edilmiştir. Analizde iki bağımsız gruptan oluşan değişkenlere ilişkin olarak t testi kullanılmış ve üç veya daha fazla gruplara ise tek yönlü ANOVA uygulanmıştır. Çalışmanın güvenirliliği açısından güvenirlilik analizi gerçekleştirilmiştir ve Cronbach’s Alpha sayısı olarak 0.905 kat sayısı elde edilmiştir. Bu sayı çalışmanın oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Çalışma sonunda bilinçli tüketim algısının daha geleneksel ve organik ürünlerin tercih edilmesi yönünde olduğu, televizyon reklamları nedeniyle ebeveyn arasındaki ilişiklerde sorunlar olduğu, kullanılan çocuk reklam karakterlerinin tüketim algısında farklılıklar meydana getirdiği saptanmıştır. Bu durum tüketici algısı ve çocukların ürün tercihleri konusunda farklılaşmalar meydana getirmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Television and its products have become a part of our lifes, and this has brought many differentations. Commercials and commercial products are of paramount effect on particularly adults and children. In this study, the purpose is to analyze the effects of commercials- prepared as directed to children-on them. Especially today, commercials have become an indispensable part of our lifes and we can admit that we are under deep effect of commercials. As each passing day, the commercial strategies of producers join to the consumption demands, different views appear. The fact that comercial factors threaten ethical values, particularly child development has created a social problem. Eating habits, attitude, behavior, psychological factors and corruption of the relations between child and parents are among these problems. Parents revise their relations with their children due to the product commercials and they had to receive expert support. This terrifying situation is progressing each passing day. In the study, differences between “products” of tradtional child usage tools and today’s technological products have been attempted to be manifested. Our study is an applied study and a total of (N=350) people participated in it. All particpants were randomly selected and the application was carried out. The research took 7 months to complete approximately. The questionnaire used in the research was previously used in another study whose reliability was assured, and it is like a scanning tool with two parts composed of 54 items and 5 likert. Data obtained as a result of the application were analyzed with SPSS PASW Statistic 18 package program. T test was used in the analysis regarding the variables composed of two independent groups, and ANOVA was applied to three or more groups. A reliability analysis was carried out in terms of the reliability of the study and Cronbach’s Alpha was acquired as 0,905. This number proves that the study is highly reliable. Following the study, it has been concluded that conscious perception is for the consumption of more traditional and organic products, there are problems between parents because of the television commercials, child commercial characters used create differences in perception of consumption. This situation leads to differences concerning the perception of consumers and product preferences of children.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :