ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME UYGUN BİR MODEL: DURUMLU ÖĞRENEME

Modern toplumlarda, yetiştirilen bireylerin farklı kültürel gruplarla etkileşim içerisinde olmaları ve etkileşimlerinde olumlu tutumlar geliştirmeleri beklenmektedir. Bu nedenle, gelişmiş ülkeler eğitimle ilgili sorunlarına çözümler üretirken, çok kültürlü eğitim çalışmalarına da yer vermektedirler. Çok kültürlü eğitim, öğrencilerin farklı kültürleri hoş karşılamalarının sağlanması için, öğrenme ortamlarının farklılaştırılması üzerine odaklanmaktadır. Bunun için de öğretmenler, öğrencilerinin, kendi kültürleri dışındaki bireylerin değerlerine saygı duymalarını, farklı kültürlerle ilgili ön yargılarını ortadan kaldırmalarını ve farklılıkların insanlar için bir zenginlik olduğunu benimsemelerini sağlayacak öğrenme ortamları yaratmalıdırlar. Bu nedenle, bu çalışmada, çok kültürlü eğitimin için uygulanabilecek uygun öğrenme-öğretme modellerinden biri olan durumlu öğrenme ve çok kültürlülük ilişkisi tartışılmıştır.

A MODEL FOR EDUCATION MULTICULTURAL: STATUTES LEARNING

It is expected that individuals should be in an interaction with different cultural groups and improve positive attitudes in their interaction, in the modern societies. Therefore, while developed countries get solutions for the problems about education, they also utilize the studies about multicultural education. Multicultural education, focuses on the different learning environments for making students tolerate different cultures. So, the teachers should create learning environments which make students respect the values of other cultural groups and remove their prejudices about different cultures and admit seriously the differences which are richness for the humanity. Therefore, this study, the suitable teaching-learning models can be applied to multi-cultural education is one of the state discussed the relationship between learning and multiculturalism.