Yıl 2006, Güz Sayfalar - 2006-09-21
Social Audit Process, Models and Reporting Approaches
Sosyal Denetim Süreci, Modelleri ve Raporlama Yaklaşımları
Hasan ABDİOĞLU,Cebrail MEYDAN
15 261

In today’s business world, firms’ financial reports alone are not enough for stakeholders in terms of evaluation mean. Meanwhile, firms’ efforts and successes in discharcing their obligations in response to the stakeholders are crucial. Social audit is a procceess of gathering, analyzing, evaluating and reporting the data that are related to the firms’ effectiveness on their social, environmental and economic goals achievement. It includes some principles that constitute the framework of quality seeking attempt. The outcomes that traditional audit bring about represent just some part of the firm performance. The other coplementary part of the firm performance is social audit results. This paper aims to introduce the social audit practices with social audit models and reporting approaches.
Çağımız iş dünyasında işletmelerin finansal tabloları çıkar sahipleri için yeterli bir değerlendirme aracı olmayıp, işletmelerin içsel ve dışsal çıkar sahiplerine karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmedeki gayret ve başarısı da önem arz etmektedir. Sosyal denetim; işletmelerin sosyal, çevresel ve ekonomik amaçlarına ulaşmadaki etkinliğine ilişkin verilerin toplaması, analiz edilmesi ve değerlendirerek performansın raporlanması süreci olup barındırdığı ilkeler bakımından kalite arayışına yönelik bir girişimin çatısını oluşturmaktadır. Geleneksel denetimin ortaya koyduğu sonuçlar işletme performansının ancak bir kısmını ifade etmektedir. Performansın geri kalan tamamlayıcı unsuru ise sosyal denetim sonuçlarıdır. Bu çalışma sosyal denetim uygulamalarını; sosyal denetim modelleri ve raporlama yaklaşımları ile ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil en
Konular
Yayımlanma Tarihi 21 Eylül 2006
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Eylül 2006


Makalenin Yazarları
Hasan ABDİOĞLU
Cebrail MEYDAN