AĞRI’NIN KALKINMASI İÇİN AKILLI TARIM (TARIM 4.0) ÖNERİSİ

Öz Kentlerin kalkınmasına ilişkin stratejiler belirlenirken, sahip oldukları tarihi, turistik, coğrafik ve doğal varlıklar bu konuda yol gösterici olabilir. Geçmişten getirdiği bu birikimler üzerine inşa edilen /edilmesi gereken kent ekonomisi, kentin ekonomi potansiyelinin ortaya çıkarılmasında ve doğru şekilde değerlendirilmesinde de önemlidir. Ağrı ekonomisi tarım, hayvancılık, sınır ticareti ve turizme dayanmaktadır. Ağrı 2003 ve 2011 yılı sosyo-ekonomik gelişmişlik (SEGE) sıralamasında son sıralarda yer almaktan kurtulamamıştır. Geniş tarımsal alana sahip olmasına rağmen, tarımsal üretim değeri, düşük kalmıştır. Tarım ürünlerinde ise ağırlık buğday ve arpada olup, yem bitkileri ve sanayi ürünleri ise yok denecek kadar azdır. Ağrı’nın kalkınmasında tarım sektörü, “Akıllı Tarım (Tarım 4.0)” uygulaması ile lokomotif olabilir mi? Akıllı tarım, ABD’de 2010 yılında “ Akıllı Üretim” Almanya’da 2011 yılında “Sanayi 4.0” olarak ortaya çıkan yeni sanayi teknolojisinin tarımsal üretim teknolojileri versiyonu olarak ifade edilebilir. Türkiye’de bu süreç “Dijital Ekonomi”,” Bilgi Ekonomisi” olarak adlandırılmakta ve her alanda bir teknolojik dönüşümü ifade etmektedir. “Akıllı tarım”, tarımsal verimliliği arttırmak için toprak ve ürün yönetimini, kaynakların daha ekonomik kullanımı ile çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir tekniktir.” Bilgi teknolojileri ve kontrol sistemleri ile tarımsal üretimin her aşamasında uygulanabilecek akıllı tarım, kaynak israfının önlenmesi ve üretim kapasitesinin arttırılmasını sağlayabilir. Bir tarım şehri olarak Ağrı’da akıllı tarımı uygulamak, tarımsal üretimi çeşitlendirerek potansiyelinin arttırılmasını sağlayabilir bu sayede tıkanma noktasına gelen kalkınma için yeni ufuklar açabilir. Çalışma akıllı tarımın; koşullarını, özelliklerini ve bileşenlerini göz önüne bulundurarak Ağrı'da tarıma uygulanabilirliğini tartışmayı amaçlamaktadır.

Kaynakça

Ağrı İşgücü Piyasası Analizi, (2012), Ağrı’nın İşgücü Piyasası Mercek AltındaAkıllı Tarım Platformu (2019). Türkiye’de Akıllı Tarımın Mevcut Durum Raporu, AnkaraBeşiyok, B.A.(2017),1980’ler Sonrası: Tarımda Sancılı Dönüşüm, İktisat ve Toplum, Sayı 82, 22-26 Boztepe, K. (2018), Koskoca Ülke Şantiye Alanı Gibiydi, http://www.butundunya.com/pdfs/ 2018/03/011-016.pdf, 25.10.2019Çırpıcı, Y.A. (20179, Tarımda Senaryolar Hep Aynı, İktisat ve Toplum, Sayı 82, 34-40Coşkunoğlu, O. (2016), Endüstri 4.0: Bir Tekno-Politik Değerlendirme, Elektrik Mühendisliği, Aralık 459, 8-13Çolak, A. Acar, A.İ.,Orel, O. (2016), tarım@ENDÜSTRİ4.0,30.Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, TokatDemir, N. (2019). Tarımda Dijitalleşme, Anahtar, sayı 371Doğan,Z.,Arslan,S.,Berkman,A.N. (2015). Türkiye’de Tarım Sektörünün İktisadi Gelişimi ve Sorunları: Tarihsel Bir Bakış, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi 8(1) 29-41, EBSO (2015). Sanayi 4.0 Uyum Sağlamayan Kaybedecek Bilgi Çağının Ötesine Hazırlanın, Eğe Sanayi ve Ticaret Odası Araştırma MüdürlüğüEDAM (2009), Türkiye İçin Bir Rekabet EndeksiGülçubuk, B.(20114). Dünya tarımı yeniden keşfederken topraklar elden kayıyor, http://www.aljazeera.com.tr/ gorus/dunya-tarimi-yeniden-kesfederken-topraklar-elden-kayiyor, 20.10.2019İTB (2019), Türk Tarımının Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0, İzmir Ticaret BorsasıKahraman, H. (2019). Endüstri 4.0’la Birlikte Gelen Akıllı Tarım, https://www.endustri40.com/endustri-4-0la-birlikte-gelen-akilli-tarim/ ,15.10.2019Kalaycı, İ. (2012), Türkiye’de arım Sektöründe Yapısal Dönüşüm Politikaları (1923-2023): Sürdürülebilir Tarımsal Biyoekonomi Ekseninde Uygulanabilir Öneriler, İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbulKalaycı, İ.,Kaya, M.(2019b), Türkiye’de Tarımsal Üretimin Artışı İçin Strateji: Üretim Planlaması, Editörler İsmet Yılmaz, Ekrem Akbulut, Faruk Serin, Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 26-28 Eylül, Malatya,134-150Karabulut, K. ,Yalçınkaya, Ö.(2018), Ağrı İli Göç Analizi, Ağrı İlinin Sosyo-Ekonomik Profili, Editör Kerem Karabulut, 33-42Kaya M., Kalaycı, İ. (2019), Bölgesel Kalkınma Politikalarında Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) Modeli Orta(k) Bir Yol Olabilir mi? Editör Gültekin Gürçay, Anadolu 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 26-28 Nisan Diyarbakır, 71-92Kılavuz, E., Erdem, İ. (2019), Dünyada Tarım 4.0 Uygulamaları Ve Türk Tarımının Dönüşümü, Social Sciences (NWSASOS), 14(4):133-157, KPGM (2015), Sanayi 4.0 Dördüncü Sanayi Devrimi, Yarının Fabrikaları Neye Benziyor? https://home.kpmg/content/dam/kpmg/tr/pdf/2016/08/tr-sanayi-4.PDF,12.10.2019MacDonald, M. (2012), İklim Sıkıntısı Yaşayan Bir Dünyada Gıda Güvencesi ve Eşitliği, Dünyanın Durumu 2012 Sürdürülebilir Refaha Doğru (Çev. Ayşe Başcı), Worldwatch EnstitüsüÖğüt. H. (2015), 14Tarımın İleri Teknoloji İle Buluşma Noktası: Hassas Tarım, 38-41Pamuk, Ş. (2012),Osmanlıdan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politikaları ve Büyüme, Türkiye İş Bankası, İstanbul Reis, M. (2017), Dünyada gıda ve tarım ürünlerinin stratejik önemi, https://www.retailturkiye.com/mehmet-reis/dunyada-gida-ve-tarim-urunlerinin-stratejik-onemi,16.10.2019Saygılı F. ,Kaya, A.A.,Çalışkan,E.T.,Kozal, E.Ö. (2018). Türk Tarımın Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0 İzmir Ticaret BorsasıSerhat Kalkınma Ajansı (2014), TRA2 Bölgesi 2014 – 2023 Bölge PlanıSerhat Kalkınma Ajansı (2017), Ağrı İli Yatırım Destek Ve Tanıtım Stratejisi (2017)Sönmez, M.(2016), Sanayinin Sorunları ve Analizleri (XVII) Sanayisizleşme Anadolu’yu kurutuyor, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bülten, Sayı 214T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Onbirinci Kalkınma Planı (2019-2023), T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, (2013), 81 İl Sanayi Durum Raporu, SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (2019), III. Tarım Orman Şûrası Sonuç Bildirgesi T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (2019), 2018 Yılı Faaliyet RaporuT.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (2019), 2019-2023 Stratejik PlanT.C Kalkınma Bakanlığı (2013), İllerin ve Bölgelerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE-2011), AnkaraT.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2017). Türkiye'nin Sanayi Devrimi Dijital Türkiye Yol Haritası, Tekin, A.B. (2018), Tarımsal Üretimin Geleceği: Akıllı Tarım, TÜRKTOB Dergisi Sayı: 26 Sayfa: 26-27Tektaş, A. (2013), Tarım ve Teknoloji Tarım 4.0 genel eğilimler, file:///C:/Users/hp /Downloads/1186,arzu-tektaspdf%20(9).PDF,15.10.2019 TEPAV (2019), 1992-2018 Dönemi için Gece Işıklarıyla İl Bazında GSYH Tahmini: 2018’de 81 İlin Büyüme PerformansıThink Tech (2019), Akıllı Tarım Devrimi, https://thinktech.stm.com.tr/detay.aspx ?id=216,12.10.2019TİM (2016), Türkiye İhracatçılar Meclisi Tarım RaporuTÜİK (2016), İllerde Yaşam EndeksiTÜİK (2018), Bitkisel Ürün Denge TablolarıTÜİK (2018), Tarımın GSYH İçindeki Payı ve Büyüme OranıTÜİK (2018), Ağrı’nın Tarımsal Üretime İlişkin Bazı GöstergelerTÜİK (2018), Tarım Sektöründe Çalışan OranıTÜİK (2019), Tarım ve Hayvancılık Sektöründe İhracat, İthalat ve Dış Ticaret DengesiTüsiad (2005), DTÖ Ve AB’deki Gelimeler Işığında 21. Yüzyılda Türkiye Tarımı, Yayın No. TÜSİAD-T/2005-06/397Türkiye’nin Stratejik Vizyon 2023 Projesi, Tarım Gıda ve Hayvancılık Stratejik Vizyon BelgesiUİB (2017), Tarımın Ve Organik Tarımın Türkiye İhracatındaki Yeri, Önemi, Gücü, Geleceği Ve Tarım Sektörünün İhracatta Karşılaştığı Problemler Sektörü Geliştirmenin Yolları, Uludağ İhracatçılar Birliğ Ar- Ge Şubesi UİS(2016),Tarım Sektörü - Ulusal İstihdam Stratejisi, http://www.uis.gov.tr/media/ 1430/tar%C4%B1m.docx,26.10.2019 URAK (2016), İllerarası Rekabetçilik EndeksiURAK (2017), İllerarası Rekabetçilik Endeksi Yavuz, F., Dilek, Ş. (2019). Türkiye Tarımına Yeniden Bakış, SETAYıldırım, A. E.(2016). Tarımda dijital dönüşüm, https://www.dunya.com/kose-yazisi/tarimda-dijital-donusum/332214Wyman, O.(2018). Agriculture 4.0: The Futur og-f Farming Technology, World Government Summıthttp://www.akillitarim.org/tr/uyelerimiz/ak%C4%B1ll%C4%B1-tar%C4%B1m-nedir.html,28.10.2019https://www.theglobaleconomy.com/rankings/value_added_agriculture_dollars/Europe/,27.102019.http://www.tarmakbir.org/haberler/ATarimBeklentiler.pdf,29.10.2019https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/infographic/farming-4-0-the-future-of-agriculture/,10.10.2019http://www.akillitarim.org/tr/uyelerimiz/ak%C4%B1ll%C4%B1-tar%C4%B1m-uygulamalar%C4%B1.html,05.10.2019