TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GELİŞİMİ: KASIM 2000 VE ŞUBAT 2001 KRİZLERİ

Öz Bu çalışmada, 1994 ve 2001 yılları arası dönem ele alınarak, Merkez Bankası çerçevesi içinde kriz süreçleri incelenmiştir. Merkez Bankası gelişimi açısından Şüphesiz ki 2001 yılı dönüm noktasıdır. Kasım 2000  ve 2001 yılının Şubat ayında meydana gelen krizler sonrasında iki aşama halinde “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” açıklanmıştır. Programın temel amacı ekonomik istikrarsızlığı süratle yeniden tekrarlamayacak şekilde ortadan kaldırmak ve ekonominin yapılandırılması için gerekli zeminin oluşturulmasıdır.  Bu hedefleri destekler nitelikteki yaşanan bir diğer gelişme ise, Merkez Bankası yasal olarak bir yenilenme sürecine girmiş olup, 25 Nisan 2001 tarihinde 4651 sayılı Kanun’la bağımsızlığını kazanma açısından birçok değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliklerin sonucu olarak; Merkez Bankası, para politikasını belirleme ve uygulamada tek söz sahibi olmuştur. Temel amacı da fiyat istikrarı olarak belirlenmiştir.000

Kaynakça

Ardıç, H. (2004). 1994 ve 2001 Yılı Ekonomik Krizlerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bilançosunda Yarattığı Hareketlerin İncelenmesi. TCMB Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Ankara.Arıcan, E. ve Uludağ, İ. (2003). Türkiye Ekonomisi (Teori-Politika-Uygulama), İstanbul: Der Yayınları.Ay, A. ve Karaçor, Z. (2006). “2001 Sonrası Dönemde Türkiye Ekonomisinde Krizden Büyümeye Geçiş Üzerine Bir Tartışma”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16.Balmumcu, Ö. ve Süslü, B. (2017). “Para Politikası Açısından Türkiye’de 2001 ve 2008 Kriz Deneyimleri”. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 54(626): 9-32.Celasun, M. (2010). “2001 Krizi Öncesi ve Sonrası Makroekonomik ve Mali Bir Değerlendirme”. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1): 76-97Çetin, M. Ö. (2016). “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Uygulamalarının Gelişimi”. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 8(14): 67-101Doğançay, Y. (2013). Para politikası araçları ve türkiye uygulaması 1980-2012 (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.Eroğlu, N. (2009). “Türkiye’de 1990’lı ve 2000’li Yıllarda Para Politikaları”. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(1): 23-42Fırat, E. (2006). Ekonomik Krizler ve İstikrar Paketleri Türkiye Uygulaması (1980-2002). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.Kepenek, Y. ve Yentürk, N. (2010). Türkiye Ekonomisi, İstanbul: Remzi Kitabevi.Önder, T. (2005). Para Politikası Araçları Amaçları ve Türkiye Uygulaması. TCMB Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Ankara.Taşar, M. O. (2010). “Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ve Makro Ekonomik Etkilerinin Analizi”. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1): 76-97Turan, Z. (2011). “Dünyadaki ve Türkiye’deki Krizlerin Ortaya Çıkış Nedenleri ve Ekonomik Kalkınmaya Etkisi”. Niğde Üniversitesi İibf Dergisi, 4(1): 56-80Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. (2000). Yıllık Rapor 1999. Ankara.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. (2001). Yıllık Rapor 2000. Ankara.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. (2002). Yıllık Rapor 2001. Ankara.Uygur, E. (2001). Krizden Krize Türkiye: 2000 Kasım ve 2001 Şubat Krizleri (No. 2001/1).