Uşak Şartlarında Bazı Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Çeşitlerinin Verim ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi

Öz: Bu çalışma, Macar fiğ çeşitlerinin ot ve tohum verimleri ile bazı tarımsal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2018-2019 yetiştirme döneminde Uşak’ta yürütülmüştür. Çalışmada, Altınova-2002, Budak, Kansur, Oğuz-2002, Sarıefe ve Tarm Beyazı-98 Macar fiğ çeşitleri tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak ekilmişlerdir. Araştırmada, Macar fiğ çeşitlerinin, yeşil ot verimi, kuru ot verimi, ham protein oranı, ham protein verimi, baklada tane sayısı, biyolojik verim, tohum verimi ve bin tane ağırlıkları arasında istatistiki açıdan önemli farklılıklar belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, yeşil ot verimlerinin 1872.50-2607.50 kg/da, kuru ot verimlerinin 421.16-606.89 kg/da, ham protein oranlarının %16.20-18.49, ham protein verimlerinin 68.30-111.33 kg/da arasında değiştiği belirlenmiştir. Çeşitlerin baklada tane sayıları 3.73-6.66 adet, biyolojik verimleri 276.77-402.83 kg/da, tohum verimleri 75.67-103.44 kg/da ve bin tane ağırlıkları 30.39-34.10 g arasında farklık göstermiştir. Araştırma sonucunda Uşak ve benzer özelliğe sahip bölgelerde kaliteli ve yüksek ot verimi için Tarm Beyazı-98 ve Sarıefe Macar fiği çeşitlerinin, tohum verimi için ise Tarm Beyazı-98, Sarıefe, Kansur ve Altınova-2002 çeşitlerinin tercih edilmesinin daha uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Determination of Yield and Some Agronomic Properties of Hungarian Vetch (Vicia pannonica Crantz) Cultivars Under Usak Conditions

Abstract: This study was conducted to determine the hay and seed yield and some agricultural properties of some Hungarian vetch cultivars in Usak during the 2018 - 2019 growing season. In the study, Altınova-2002, Budak, Kansur, Oğuz-2002, Sarıefe and Tarm Beyazı-98 Hungarian vetch cultivars were grown according to the randomized block design with three replications. In the study, statistically significant differences were determined among the cultivars regarding herbage yield, hay yield, crude protein content, crude protein yield, grain number per pod, biological yield, seed yield and thousand grain weights. According to the results, it is determined that the herbage yields 1872.50-2607.50 kg/da, hay yields 421.16-606.89 kg/da, crude protein contents 16.20-18.49%, crude protein yields varied 68.30-111.33 kg/da in the research. According to the results obtained from the study, the plant heights changed 48.67 to 61.00 cm, herbage yields 1872.50 to 2607.50 kg/da, hay yields 421.16 to 606.89 kg/da, crude protein ratios 16.20 to 18.49%, and crude protein yields of the cultivars changed 68.30 to 111.33 kg/da. The number of seeds per pod of the cultivars differed between 3.73-6.66, biological yields 276.77-402.83 kg/da, seed yield 75.67-103.44 kg/da, and thousand-grain weights 30.39-34.10 g. As a result of the research, it was concluded that it is more appropriate to choose Tarm Beyazı-98 and Sarıefe cultivars for high quality and hay yield in Usak and similar regions, and Tarm Beyazı-98, Sarıefe, Kansur and Altınova-2002 cultivars for seed yield.

___

Açıkgöz E (2001). Yem Bitkileri, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, Bursa.

Albayrak S, Güler M, Töngel MÖ (2004). Effects of seed rates on forage production and hay quality of vetch-triticale mixtures. Asian J. of Plant Sci., 3 (6): 752-756.

Albayrak S, Türk M, Yüksel O (2011). Effect of row spacing and seeding rate on Hungarian vetch yield and quality. Turkish J. of Field Crops, 16(1): 54-58.

Anonim (2019a). Uşak İli iklim Verileri. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara.

Anonim (2019b). Standart Toprak Analizi. Uşak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Uşak.

Avcı M, Meyveci M, Karakurt E, Karaçam M, Sürek D, Özdemir B, Şahin Yürürer A (2002). Macar fiği (Vicia pannonica Crantz. cv. Tarm Beyazı-98) ile tüylü fiğ (Vicia villosa L. cv. Munzur-98) çeşitlerinin tohumluk üretiminde değişik ekim sıklıklarının etkinliğinin araştırılması. Tarla Bitkileri Merkez Araş. Enst. Derg., 11(1-2): 14-29.

Bakoğlu A, Kökten K, Karadavut U (2010). Bazı Macar fiğ (Vicia pannonica Crantz) hat ve çeşitlerinin Bingöl kuru şartlarına adaptasyonu üzerine bir çalışma. III. Bingöl Sempozyumu, Eylül, 17-19, Bingöl s. 93-99.

Balabanlı C (2009). Macar fiği (Vicia pannonica Crantz.), Avcıoğlu R. Hatipoğlu R. Karadağ Y. eds. In: Yem Bitkileri, Baklagil Yem Bitkileri Cilt II. İzmir: TC. Tarım Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müd. Yayınları; pp. 417-418.

Başbağ M, Hoşgören H, Aydın A (2013). Vicia taxa in Flora of Turkey. Anadolu Journal of Agriculture Sciences. 28, 59.

Bayar M, Çaçan E (2019). Farklı zamanlarda hasat edilen Macar fiğinde (Vicia pannonica Crantz) ot verimi ve bazı kalite özelliklerinin değişimi. 1. Uluslararası Harran Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Şanlıurfa, Sayfa: 322-330.

Budak F (2017) Iğdır ekolojik şartlarında bazı Macar fiğ (Vicia pannonica Crantz) çeşitlerinin verim ve verim komponentlerinin belirlenmesi. KSÜ Doğa Bil. Derg. 20 (Özel Sayı):28-32.

Buxton DR (1996). Quality related characteristics of forages as influenced by plant environment and agronomic factors. Animal Feed Science Technology. 59: 37-49.

Cebeci H (2017). Değişik fosforlu gübre dozlarının bazı Macar fiği (Vicia pannonica Crantz.) Çeşitlerinde tohum verimi ve verim öğelerine etkisi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı (Doktora Tezi), Ankara, 88 s.

Ekiz H (1983) Türkiye’de yetiştirilen bazı burçak (Vicia ervilia L. Willd) çeşitlerinin önemli morfolojik, biyolojik ve tarımsal karakterleri üzerinde araştırmalar. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora Tezi), Ankara, 67 s.

Elçi S, Açıkgöz E (1993). Baklagil ve buğdaygil yem bitkileri tanıtma kılavuzu. TİGEM, Avşaroğlu Matbaası, Ankara.

Erdoğdu İ, Sever AL, Atalay AK (2016). Eskişehir koşullarında Macar fiği (Vicia pannonica Crantz.) hat ve çeşitlerinde yem ve tohum verimleri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25 (Özel sayı-2):230-234.

Fırıncıoğlu HK, Ünal S, Doğruyol L (2011). Phenotypic variation of Vicia pannonica Crantz (var. pannonica and var purpurascens) in central Turkey. Journal of Central Europen Agriculture, 12(1): 82-91.

Gençkan S (1983). Yem bitkileri tarımı. Ege Üniversitesi Zir. Fak. Yay., No: 467, İzmir, s:206-207.

Gökkuş A, Bakoğlu A, Koç A (1996). Bazı adi fiğ (Vicia sativa L.) hat ve çeşitlerinin Erzurum sulu şartlarına adaptasyonu üzerine bir çalışma. Türkiye 3. Çayır Mera ve Yembitkileri Kongresi, 17-19 Haziran, Erzurum, 675-678.

Güzeloğulları E, Albayrak S (2016). Isparta ekolojik koşullarında farklı ekim ve hasat zamanlarının bazı fiğ (Vicia spp.) türlerinin ot verim ve kalitesi üzerine etkileri. Tarla Bitkileri Merkez Arş. Enst. Derg., 25(2):158-165.

Hashalıcı S, Uzun S, Özaktan H, Kaplan M (2017). Kayseri kıraç koşullarında yetiştirilen bazı Macar fiği çeşitlerinin ot verimleri ve kalitelerinin belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(2): 113-123.

Kacar B, İnal A (2008). Bitki analizleri. Nobel Yayınları, Ankara.

Kır H, Karadağ Y, Yavuz T (2018). The factors affecting yield and quality of Hungarian vetch+cereal mixtures in arid environmental conditions. Fresenius Environmental Bulletin, 27(12A): 9049-9059.

Koç A, Gökkuş A (1996) Annual variation of above ground biomass, vegetation height and crude protein yield on the natural rangelands of Erzurum. Tr. J. Agric. and Forest, 20, 305-308.

Koç YE (2020). Macar fiğ (Vicia pannonica Crantz) çeşitlerinin genotip-çevre ilişkilerinin belirlenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir, 75 s.

Mutlu Z (2012). Bazı kışlık fiğ türlerinde biçim zamanının ot verimine etkisi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Ankara, s. 60.

Nizam İ, Çubuk MG, Moralar E (2011). Genotype x environment interaction and stability analysis of some Hungarian vetch (Vicia pannonica Crantz.) genotypes. African Journal of Agricultural Research Vol. 6(28):6119-6125.

Orak A (2000). Genotypic and phenotypic variability and heritability in hungarian vetch (Vicia pannonica Crantz) lines. Acta Agronomica Hungarica, 48(3), pp. 289-293.

Orak HH (2019). Investigation of total phenolic contents and antioxidant potentials of some vetch genotypes (Vicia sp.) grown in Turkey. Fresenius Environmental Bulletin. 28(12):9526-9531.

Sayar MS, Karahan H, Han Y, Tekdal S, Başbağ M (2012). Kızıltepe ekolojik koşullarında bazı Macar fiğ (Vicia pannonica Crantz.) genotiplerinin ot verimi, ot verimini etkileyen özellikler ile özellikler arası ilişkilerin belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(2):126-130.

Sürmeli M, Gül I, Yılmaz Y (2002) Diyarbakır ekolojik şartlarında yem bezelyesi hatlarının verim ve verim öğelerinin belirlenmesi. Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enst. Md. Gelişme Raporları, Diyarbakır.

Tenekecier HS, Orak A, Tekeli AS, Gültekin B (2020) Bazı Macar fiği (Vicia pannonica Crantz.) genotiplerinde farklı biçim zamanlarının ot verimi ve bazı kalite özelliklerine etkisi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 7(4): 833–847.

Turna Ç, Ertuş MM (2017). Bazı fiğ çeşitlerinde farklı ekim zamanlarının ot verimine etkisi. 3. Uluslararası Tarım ve Çevre Kong., Bildiriler Kitabı, Antalya, s. 132-138.

Uzun A, Bilgili U, Sincik M, Açıkgöz E (2004) Effects of seeding rates on yield and yield components of Hungarian Vetch (Vicia pannonica Crantz). Turk J Agric For 28(2004) 179-182.

___

Bibtex @araştırma makalesi { sduzfd931721, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {16}, number = {1}, pages = {52 - 58}, title = {Uşak Şartlarında Bazı Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Çeşitlerinin Verim ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Ülker, Eser and Yüksel, Osman} }
APA Ülker, E. & Yüksel, O. (2021). Uşak Şartlarında Bazı Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Çeşitlerinin Verim ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi . Ziraat Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 52-58 .
MLA Ülker, E. , Yüksel, O. "Uşak Şartlarında Bazı Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Çeşitlerinin Verim ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi" . Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2021 ): 52-58 <
Chicago Ülker, E. , Yüksel, O. "Uşak Şartlarında Bazı Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Çeşitlerinin Verim ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi". Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2021 ): 52-58
RIS TY - JOUR T1 - Uşak Şartlarında Bazı Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Çeşitlerinin Verim ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi AU - Eser Ülker , Osman Yüksel Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 52 EP - 58 VL - 16 IS - 1 SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Uşak Şartlarında Bazı Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Çeşitlerinin Verim ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi %A Eser Ülker , Osman Yüksel %T Uşak Şartlarında Bazı Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Çeşitlerinin Verim ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi %D 2021 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD Ülker, Eser , Yüksel, Osman . "Uşak Şartlarında Bazı Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Çeşitlerinin Verim ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi". Ziraat Fakültesi Dergisi 16 / 1 (Haziran 2021): 52-58 .
AMA Ülker E. , Yüksel O. Uşak Şartlarında Bazı Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Çeşitlerinin Verim ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi. ZFD. 2021; 16(1): 52-58.
Vancouver Ülker E. , Yüksel O. Uşak Şartlarında Bazı Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Çeşitlerinin Verim ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2021; 16(1): 52-58.
IEEE E. Ülker ve O. Yüksel , "Uşak Şartlarında Bazı Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Çeşitlerinin Verim ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi", Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 16, sayı. 1, ss. 52-58, Haz. 2021
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.5b1.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

JAPON BILDIRCINLARINDA KULUÇKALIK YUMURTA AĞIRLIĞI, ŞEKLİ, HACMİ VE KABUK YÜZEY ALANININ KULUÇKANIN SEYRİ VE CİVCİV ÇIKIŞ AĞIRLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

Sedat AKTAN, Hasan ÇAL

BİNGÖL EKOLOJİK KOŞULLARINDA TEF (Eragrostis tef [ZUCC.] TROTTER) BİTKİSİNDE FARKLI SIRA ARASI MESAFELERİNİN OT VERİMİ VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Yunus TANIK, Kağan KÖKTEN

Uşak Şartlarında Bazı Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Çeşitlerinin Verim ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi

Eser ÜLKER, Osman YÜKSEL

Kayısı (Prunus armeniaca L.) Çeşitlerinin Ssr Belirteçleriyle Moleküler Karakterizasyonu

Ferhat EHLİZ, Yaşar KARAKURT, Civan ÇELİK

Geleneksel Ekşi Mayalı Isparta Ekmeğinin Bazı Kalite Karakteristikleri Açısından Değerlendirilmesi

Hülya GÜL, Sultan ACUN, Fatma HAYIT, Bekir Sıtkı ŞİRİKÇİ

Bombus (Bombus terrestris L.) Arısında Bazı Morfolojik Özelliklerin Kalıtım Derecelerinin Tahmini

Büşra SARI, Abdullah Nuri ÖZSOY, Ayhan GÖSTERİT

FACTORS DETERMINING CHOICE OF CONVENTIONAL LABOUR AMONG YAM PRODUCERS IN BENUE STATE OF NIGERIA

Sanusi SADIQ

BANAZ ŞARTLARINDA İKİNCİ ÜRÜN SORGUM SUDANOTU YETİŞTİRİLMESİ OLANAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yücel BİLEN, Mevlüt TÜRK

TRB1 Bölgesi’ndeki Elma Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Teknik Etkinliğinin Belirlenmesi

Ersin KARAKAYA, Semiha KIZILOĞLU, Abdulbaki BİLGİÇ

Batı Akdeniz Bölgesindeki Hayvancılıkla Uğraşan Konargöçer Topluluklar ve Sosyal Yapılarının Analizi

Duygu KAŞIKÇI, Türkay TÜRKOĞLU, Ahmet TOLUNAY, Mehmet ÖZMİŞ