Koyunculuk Üretim Faaliyetinde Cinsiyete Göre Aile İşgücü Kullanımı: Isparta İli Örneği

Bu çalışmada, Isparta ilinde koyunculuk üretim faaliyetinde bulunan işletmelerde cinsiyete göre aile işgücü kullanımının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın ana materyalini, Isparta ilinde koyunculuk üretim faaliyetinde bulunan işletmelerden anket yöntemi ile elde edilen veriler oluşturmuştur. Anket uygulanan işletme sayısının belirlenmesinde tabakalı örnekleme yöntemlerinden Neyman Yöntemi kullanılmıştır.  Bu yöntemin kullanılması sonucu ana kitleyi temsil edecek işletme sayısı 80 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre işletme başına çalışan aile nüfusu 4.23 kişi olup, bunun % 55.03’ünü erkek ve %44.97’sini kadınlar oluşturmuştur. İşletmelerde ortalama aile işgücü kullanımı 11.99 saat/gün olup, bunun % 60.80’i erkek ve % 39.20’si kadınlara ait olduğu belirlenmiştir. Aile işgücünün günlük çalışma süresinin yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde 25-49 yaş grubundaki erkek ve kadınların diğer yaş gruplarına göre daha fazla çalıştıkları belirlenmiştir. Bu yaş grubundaki erkeklerin ve kadınların çalışma sürelerinin oranı %50.89 ve %59.57 olarak bulunmuştur. İşletmelerde erkeklerin daha yoğun olarak çalıştıkları faaliyetlerin; otlatma (%76.94), ürün satışı (%84.90), kırkım ve banyo (%79.76), koyun ve kuzu satışı (%100.00), ilaç verme ve aşı yapma (%65.08) olduğu saptanmıştır. Kadınların daha yoğun çalıştıkları faaliyetlerin; yemleme (%67.68), sağım (%100.00), süt ürünleri yapımı (%100.00), ağıl temizliği (%56.76) ve kuzulama (%51.66) olduğu tespit edilmiştir. 

___

Bilginturan, S. 2008. Burdur İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciler Birliği Üyesi İşletmelerin Yapısal Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 50 sayfa, Isparta.

Budak, D.B., Darcan, N., Kantar, M. 2005. Women Farmers and Extension Services in Small Ruminant Production in Mountain Areas of Turkey. J. Ar. Env. 3: 507-515.

Davran, M.K., Darcan, N., Budak, D.B. 2007. Gender Role in the Small Ruminant Sector in Mountain Area of Turkey. J. Appl. Anim. Res. 31, 93-95.

FAO, 2018. Food and Agriculture Organization of the United Nations. http://www.fao.org. (Erişim tarihi: 07.04.2018)

Handayani, S., Ralph, W., Brown, B., Nolan, M.F. 1993. Small Ruminant Collabourative Research Support Program, Technical Report Series, Columbia, Missouri, U.S.A: Department of Rural Sociology University of Missouri.

Kaymakçı, M. 2006. İleri Koyun Yetiştiriciliği. İzmir İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Yayınların No. 1, 336s, Bornova-İzmir.

Nix, J., 1988. The Economics of Sheep Production, British Veterinary Journal, Vol,144, No: 5, p,246.

TUİK, 2018. Türkiye İstatistik Kurumu. www.tuik.gov.tr. (Erişim tarihi: 07.04.2018).

Yamane, T. 2001. Basic Sampling Methods. Translators: A. Esin, M.A. Bakır, C. Aydın, E. Gürbüzsel, Publishing of Literatür, No: 53, ISBN: 975–8431–34-X, İstanbul.

Yıldırım, İ., Şahin, A. 2006. A Comparison of Profitability Between Culture and Native-breed Dairy Farms (Case Study of Eastern Part of Turkey), International Journal of Dairy Sciences 2(2): 136-145.

Yılmaz, H., Demircan, V., Gul, M., Ormeci Kart, M.C. 2014. Gender Analysis of Family Labour Use in Traditional Hair Goat Husbandry. The Journal of Animal & Plant Sciences, 24(6): 1898-1903.

___

Bibtex @konferans bildirisi { sduzfd445565, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2018}, pages = {1 - 9}, title = {Koyunculuk Üretim Faaliyetinde Cinsiyete Göre Aile İşgücü Kullanımı: Isparta İli Örneği}, key = {cite}, author = {Dalgıç, Aslı and Demircan, Vecdi} }
APA Dalgıç, A. & Demircan, V. (2018). Koyunculuk Üretim Faaliyetinde Cinsiyete Göre Aile İşgücü Kullanımı: Isparta İli Örneği . Ziraat Fakültesi Dergisi , 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Özel Sayısı , 1-9 .
MLA Dalgıç, A. , Demircan, V. "Koyunculuk Üretim Faaliyetinde Cinsiyete Göre Aile İşgücü Kullanımı: Isparta İli Örneği" . Ziraat Fakültesi Dergisi (2018 ): 1-9 <
Chicago Dalgıç, A. , Demircan, V. "Koyunculuk Üretim Faaliyetinde Cinsiyete Göre Aile İşgücü Kullanımı: Isparta İli Örneği". Ziraat Fakültesi Dergisi (2018 ): 1-9
RIS TY - JOUR T1 - Koyunculuk Üretim Faaliyetinde Cinsiyete Göre Aile İşgücü Kullanımı: Isparta İli Örneği AU - Aslı Dalgıç , Vecdi Demircan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 9 VL - IS - SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Koyunculuk Üretim Faaliyetinde Cinsiyete Göre Aile İşgücü Kullanımı: Isparta İli Örneği %A Aslı Dalgıç , Vecdi Demircan %T Koyunculuk Üretim Faaliyetinde Cinsiyete Göre Aile İşgücü Kullanımı: Isparta İli Örneği %D 2018 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V %N %R %U
ISNAD Dalgıç, Aslı , Demircan, Vecdi . "Koyunculuk Üretim Faaliyetinde Cinsiyete Göre Aile İşgücü Kullanımı: Isparta İli Örneği". Ziraat Fakültesi Dergisi / (Aralık 2018): 1-9 .
AMA Dalgıç A. , Demircan V. Koyunculuk Üretim Faaliyetinde Cinsiyete Göre Aile İşgücü Kullanımı: Isparta İli Örneği. ZFD. 2018; 1-9.
Vancouver Dalgıç A. , Demircan V. Koyunculuk Üretim Faaliyetinde Cinsiyete Göre Aile İşgücü Kullanımı: Isparta İli Örneği. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 1-9.
IEEE A. Dalgıç ve V. Demircan , "Koyunculuk Üretim Faaliyetinde Cinsiyete Göre Aile İşgücü Kullanımı: Isparta İli Örneği", Ziraat Fakültesi Dergisi, ss. 1-9, Ara. 2018
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.4b1.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Akdeniz Koşullarında Yetiştirilen Nar’da (Punica granatum) Ölçülen ve Tahmin edilen Evapotranspirasyon Değerlerinin Karşılaştırılması

Cihan KARACA, Köksal AYDINŞAKİR, Nazmi DİNÇ, Dursun BÜYÜKTAŞ, Ruhi BAŞTUĞ, Begüm POLAT

Yarı Kurak Bölgelerde Farklı Arazi Kullanımlarında Toprak Erozyon Duyarlılığının Belirlenmesi

Sevinç MADENOĞLU, Günay ERPUL

Tarım Arazilerinde Bitkisel Örtü ve Ürün Yönetimi Faktörünün (C-Faktörü) Belirlenmesi ve NDVI ile İlişkisi

Melis Özge PINAR, Günay ERPUL

Karpuzda Kısıntılı Sulamanın Verim ve Su Kullanım Randımanın Etkisi

Gülşen DURAKTEKİN, Yeşim Bozkurt ÇOLAK, Günsu ATAĞ, Mete ÖZFİDANER, Alper BAYDAR, Engin GÖNEN

Küpe çiçeğinde (Fuchsia spp.) Paclobutrazol Uygulamalarının Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri

Deniz HAZAR, Ömer Faruk BORA

Antalya Ortalama Sıcaklık Verisinde Gidişlerin Yeni Bir Gidiş Analiz Yöntemi İle Belirlenmesi

Mete ÖZFİDANER, Duygu ŞAPOLYO, Fatih TOPALOĞLU

Hayvancılık İşletmelerinde Endüstriyel Simbiyoz Uygulaması: Bursa Örneği

İlker KILIÇ, Hatice DELİCE, Sinem SOFU, Burak YILDIZ

Automatic Solar-Powered Irrigation System in Greenhouse

Murat YILDIRIM, Muzaffer YÜCEL, Yakup KILIÇARSLAN

Madımak (Polygonum cognatum Meissn.) Bitki Özütlerinin Besin Elementleri ve In Vitro Antikanserojen Aktiviteleri Yönünden Değerlendirilmesi

Handan SARAÇ, Taner DAŞTAN, Ahmet DEMİRBAŞ, Sevgi DURNA DAŞTAN, Tolga KARAKÖY, Hasan DURUKAN

Develi Ovası’nda Tarımsal Drenaj Sistemlerinin Su Kalitesi

Burak PEKER, Sukru Taner AZGIN, Filiz DADASER CELIK