Develi Ovası’nda Tarımsal Drenaj Sistemlerinin Su Kalitesi

Tarım alanlarında kullanılan besin maddeleri ve/veya pestisitler, su kalitesindeki bozulmanın başlıca nedenlerindendir. Bu çalışmada Kayseri sınırları içinde yer alan Develi Ovası'nda tarımsal faaliyetlerin drenaj suyu kalitesi üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Develi Ovası, yarı kurak iklime sahip Orta Anadolu Bölgesi'nde yer alan kapalı bir tarım havzasıdır. Develi Ovası’nda sulama Develi Sulama Projesi'nin 1988 yılında tamamlanmasından bu yana yoğunlaşmıştır. Halihazırda, ovada yaklaşık 30000 hektar tarım alanı sulanmaktadır ve sulamadan dönen sular yoğun bir drenaj ağı ile toplanmaktadır. Drenaj suları, ekolojik açıdan önemli bir sulak alan olan Sultan Sazlığı’na boşalmaktadır. Sulama nedeniyle su kalitesinde meydana gelen değişiklikler, iki baraj gölünden (Kovalı ve Ağcaaşar Baraj Gölleri), bir ana drenaj kanalından ve iki adet drenaj suyu toplama ve pompa istasyonundan (Ufaktepe ve Camızgölü Pompa İstasyonları) 24 aylık sürede toplanan su örnekleri analiz edilerek belirlenmiştir. Su kalitesi Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği’ne göre değerlendirilmiştir. Sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen ve elektriksel iletkenlik, toplam azot, toplam organik karbon, toplam fosfor, nitrat, amonyum, klorür, sülfat ve toplam askıda katı madde parametreleri ölçülmüştür. Çalışma sonucunda Kovalı ve Ağcaaşar Baraj gölleri I. sınıf (yüksek kaliteli su) kalitesine sahipken, Drenaj Kanalı ve Ufaktepe Pompa İstasyonu’nun II. sınıf (az kirlenmiş su), bütün drenaj sularının toplandığı Camızgölü Pompa İstasyonu’nun IV. sınıf (çok kirlenmiş) su kalitesine sahip olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar, sulama uygulamalarından sonra su kalitesinin önemli ölçüde değiştiğini göstermektedir.

Water Quality of Agricultural Drainage Systems in the Develi Basin in Turkey

Nutrients and/or pesticides used in agricultural areas are often responsible for reduced water quality. In this study, we analyzed the impact of agricultural activities on the water quality of the agricultural drainage in the Develi Basin, Kayseri. Develi Basin is a closed agricultural basin located in the semi-arid Central Anatolia Region. Irrigation has long been practiced in the Develi Basin, but it has become more intense since the completion of the Develi Irrigation Project in 1988. Currently, about 30000 ha of agricultural land is irrigated in the basin and agricultural drainage is collected with a dense network of channels, which is eventually discharged into an ecologically important wetland, called the Sultan Marshes. Water quality changes due to irrigation was evaluated based on Surface Water Quality Regulation using water samples collected from two irrigation reservoirs (Kovalı and Ağcaaşar Reservoirs) and one drainage channel and two return flow pumping stations (Ufaktepe and Camızgölü Pumping Stations) for 24 month period. Temperature, pH, dissolved oxygen and electrical conductivity, total nitrogen, total organic carbon, total phosphorus, nitrate, ammonium, chloride, sulfate and total suspended solids were measured. Water samples from Kovalı and Ağcaaşar Reservoirs were classified as Class 1 (high quality water) while water samples from Drainage Canal and Ufaktepe Pumping Station were classified as Class II (slightly contaminated water) and water samples from Camızgölü Pumping Station, which is the station where almost all drainage waters are collected, were classified as Class IV (very contaminated water). Results showed that water quality deteriorated significantly after irrigation practices.

___

Berkün, M. (2005), Su Kaynakları Mühendisliği, Birsen Yayınevi, 25-372.

Dadaser‐Celik F., Brezonik P. L., Stefan H. G. (2011), Hydrologic sustainability of the Sultan Marshes in Turkey, Water International, 32, 856-876

Dadaser-Celik, F. ve Cengiz, E. (2013), A neural network model for simulation of water levels at the Sultan Marshes wetland in Turkey Wetlands Ecol Manage, 21(5), 297-306

Dadaser-Celik, F., Brezonik, P.L., Stefan, H.G. (2008), Irrig Drainage Syst, 22(1), 47-66

DSI, (1994) Develi-Yesilhisar Ovasi Revize Hidrojeolojik Etüdü, Devlet Su İşleri, Kayseri

Gao Jian-Hua, Yang Gui-Shan, Ou Wei-Xin (2007), The influence after introduction of Spartina alterniflora on the distribution of TOC, TN and TP in the national Yancheng rare birds nature reserve, Jiangsu Province,China, Geographıcal Research, 26(4), 799-808

Gürer İ. ve Yıldız F.E. (2008), Türkiye’nin Sulak Alan Politikalarına Genel Bir Bakış: Sultansazlığı Sulak Alanı Örneği, TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi

Gürer İ. ve Yıldız F.E. (2014), Sultansazlığı Sulak Alanı İçin Buharlaşma Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2(3):247-25

Hamzaoğlu E. ve Aksoy A. (2006), Ekoloji, Sultansazlığı Bataklık Halofitik Toplulukları Üzerine Fitososyolojik Bir Çalışma (İç Anadolu-Kayseri),15(60), 8-15

İrik H. A. (2013), Develi Ovasının Toprak Tuzluluğunun Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Haritalanması, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Konya

Jouma N. ve Dadaşer-Çelik F.(2016), Sultan Sazlığı Ve Çevresinde Arazi Kullanımı/Örtüsü Değişimlerinin Landsat Görüntüleri İle Belirlenmesi, 6. Uzaktan Algılama-Cbs Sempozyumu, 58-65Karadeniz N. (2000), Sultansazligi, Ramsar Site In Turkey, Humedales Mediterráneos, 1, 107 – 114

Laudon, H., Köhler, S., Buffam I. (2004), Seasonal TOC export from seven boreal catchments in northern Sweden, I. Aquat. Sci. 66: 223.

Meriç, B., T. (2004), Su Kaynakları Yönetimi ve Türkiye, Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 27-38Sönmez M. E. ve Somuncu M. (2016), Sultansazlığı’nın alansal değişiminin sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi, Türk Coğrafya Dergisi, 66, 1-10

TUİK, (2012), Sulama kaynaklarına göre sulama yapan işletme sayısı ve sulanan alan. Ankara.

___

Bibtex @konferans bildirisi { sduzfd450407, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2018}, pages = {128 - 139}, title = {Develi Ovası’nda Tarımsal Drenaj Sistemlerinin Su Kalitesi}, key = {cite}, author = {Peker, Burak and Azgın, Sukru Taner and Dadaser Celık, Filiz} }
APA Peker, B. , Azgın, S. T. & Dadaser Celık, F. (2018). Develi Ovası’nda Tarımsal Drenaj Sistemlerinin Su Kalitesi . Ziraat Fakültesi Dergisi , 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Özel Sayısı , 128-139 .
MLA Peker, B. , Azgın, S. T. , Dadaser Celık, F. "Develi Ovası’nda Tarımsal Drenaj Sistemlerinin Su Kalitesi" . Ziraat Fakültesi Dergisi (2018 ): 128-139 <
Chicago Peker, B. , Azgın, S. T. , Dadaser Celık, F. "Develi Ovası’nda Tarımsal Drenaj Sistemlerinin Su Kalitesi". Ziraat Fakültesi Dergisi (2018 ): 128-139
RIS TY - JOUR T1 - Develi Ovası’nda Tarımsal Drenaj Sistemlerinin Su Kalitesi AU - Burak Peker , Sukru Taner Azgın , Filiz Dadaser Celık Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 128 EP - 139 VL - IS - SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Develi Ovası’nda Tarımsal Drenaj Sistemlerinin Su Kalitesi %A Burak Peker , Sukru Taner Azgın , Filiz Dadaser Celık %T Develi Ovası’nda Tarımsal Drenaj Sistemlerinin Su Kalitesi %D 2018 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V %N %R %U
ISNAD Peker, Burak , Azgın, Sukru Taner , Dadaser Celık, Filiz . "Develi Ovası’nda Tarımsal Drenaj Sistemlerinin Su Kalitesi". Ziraat Fakültesi Dergisi / (Aralık 2018): 128-139 .
AMA Peker B. , Azgın S. T. , Dadaser Celık F. Develi Ovası’nda Tarımsal Drenaj Sistemlerinin Su Kalitesi. ZFD. 2018; 128-139.
Vancouver Peker B. , Azgın S. T. , Dadaser Celık F. Develi Ovası’nda Tarımsal Drenaj Sistemlerinin Su Kalitesi. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 128-139.
IEEE B. Peker , S. T. Azgın ve F. Dadaser Celık , "Develi Ovası’nda Tarımsal Drenaj Sistemlerinin Su Kalitesi", Ziraat Fakültesi Dergisi, ss. 128-139, Ara. 2018
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

18b1.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

The Contribution of Farmers to Irrigation Management for Agricultural Production in The Red River Delta Vietnam

Hai Ninh NGUYEN THI, Philippe LEBAILLY, Mau Dung NGUYEN

Türkiye'de Orta Anadolu bölgesinde şeker pancarı ekim alanında sınırlı hava verisi kullanılarak uzun süreli referans evapotranspirasyon tahmini

Sevim Seda YAMAÇ

Tarım Arazilerinde Bitkisel Örtü ve Ürün Yönetimi Faktörünün (C-Faktörü) Belirlenmesi ve NDVI ile İlişkisi

Melis Özge PINAR, Günay ERPUL

Farklı Bor Konsantrasyonlarının Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Çimlenmesi Üzerine Etkileri

Ezgi KURTULMUŞ, Hayrettin KUŞÇU, Bilge ARSLAN, İpek KARAKUŞ, Emir KUMRALTEKİN, İdil Eylül UÇAN, Mehmet Can AŞIK

Durgun Su Kültüründe Kırmızı Kıvırcık Marul Yetiştiriciliğinde Üç Farklı Şekilde Verilen Gübrelemenin Verim ve Kalite Parametrelerinin Araştırılması

Esra OKUDUR

Yarı Kurak Bölgelerde Farklı Arazi Kullanımlarında Toprak Erozyon Duyarlılığının Belirlenmesi

Sevinç MADENOĞLU, Günay ERPUL

Antalya Ortalama Sıcaklık Verisinde Gidişlerin Yeni Bir Gidiş Analiz Yöntemi İle Belirlenmesi

Mete ÖZFİDANER, Duygu ŞAPOLYO, Fatih TOPALOĞLU

Automatic Solar-Powered Irrigation System in Greenhouse

Murat YILDIRIM, Muzaffer YÜCEL, Yakup KILIÇARSLAN

Konya Koşullarında Ayçiçeğinde Farklı Sulama Seviyeleri ile Su Stresinin Verim ve Kaliteye Etkisi

Arzu GÜNDÜZ, Oğuz GÜNDÜZ, Mehmet Ali DÜNDAR, Osman ÇAĞIRGAN, Şerife ÇAY

Farklı Tuzluluk ve Yıkama Suyu Oranlarına Sahip Sulama Sularının Ispanak (Spinacia oleracea L.) Gelişimi, Verimi ve Drenaj Suyu Kalitesine Etkisi

Fazilet ERDEM, Sema KALE ÇELİK