BAZI TAHILLARIN FARKLI ORANLARDA YAYGIN FİĞ (Vicia sativa L.) İLE KARIŞTIRILARAK SİLAJ KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Bu araştırma, bazı tahılların farklı oranlarda yaygın fiğ (Vicia sativa L.) ile karıştırılarak silaj kalitesine etkisinin araştırılması amacıyla planlanmıştır. Denemede bitki materyali olarak, Faikbey (yulaf), Kendal (arpa), Esin (tritikale) ve Ayaz 08 (yaygın fiğ) çeşitleri kullanılmıştır. Araştırma, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri deneme tarlasında kışlık olarak 2019-2020 yılında yürütülmüştür. Çalışmada, arpa (A), çavdar (Ç), tritikale (T), yulaf (Y), yaygın fiğ (YF) yalın ve üçlü karışımların (%75:25, 50:50 ve 25:75) silajlarından oluşmuştur. Araştırma sonucuna göre; silajların ortalama pH değeri 5.39, kuru madde oranı %24.55, ham protein oranı %10.95, asit deterjanda çözünmeyen lif %37.92, nötral deterjanda çözünmeyen lif %59.10, sindirilebilir kuru madde oranı %59.36, kuru madde tüketimi oranı %2.08 ve nispi yem değeri ise 96.77 olarak tespit edilmiştir. Tüm özellikler yönünden incelendiğinde; yüksek ham protein oranı, düşük asit deterjanda çözünmeyen lif, nötr deterjanda çözünmeyen lif oranları ve yüksek nispi yem değeri ile %75 YF ilave edilmesi önerilmektedir.

DETERMINING OF THE EFFECT OF SOME CEREALS ON SILAGE QUALITY BY MIXING WITH COMMON VETCH (Vicia sativa L.)

This study was planned to investigate the effect of some cereals on silage quality by mixing with common vetch (Vicia sativa L.) in different ratios. Faikbey (oat), Kendal (barley), Esin (triticale) and Ayaz 08 (common vetch) varieties were used as plant material in the experiment. The study was conducted in the trial field of Siirt University Faculty of Agriculture in 2019-2020 season. In the study, barley (A), rye (R), triticale (T), oats (Y), common vetch (CV) consisted of silages of plain and triple mixtures (75:25, 50:50 and 25:75%). According to the results of the research, average pH value of silages were 5.39, dry matter ratio was 24.55%, crude protein ratio was 10.95%, acid detergent insoluble fiber was 37.92%, neutral detergent insoluble fiber was 59.10%, digestible dry matter ratio was 59.36%, dry matter consumption rate was 2.08%and relative feed value was determined as 96.77. When examined in terms of all features, it is recommended to add 75% CV with high crude protein ratio, low acid detergent insoluble fiber and neutral detergent insoluble fiber ratios, and high relative feed value.

___

Aguilar-López, E.Y., Bórquez, J.L., Domínguez, I.A., Morales-Osorio, A., de Guadalupe Gutiérrez-Martínez, M., Ronquillo, M.G. 2013. Forage yield, chemical composition and in vitro gas production of triticale (x Triticosecale W.) and barley (Hordeum vulgare) asociated with common vetch (Vicia sativa) preserved as hay or silage. Journal of Agricultural Science, 5(2): 227.

Anonim, 2018. Bitkisel Üretim İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), (http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001), (Erişim tarihi: 27.01.2021).

Anonim, 2020. Tarım ve Orman Bakanlığı. Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü, Serin Iklim Tahılları Teknik Talimat, Ankara.

Aykan, Y., Saruhan, V. 2018. Farklı oranlarda silolanan yem bezelyesi (Pisum sativum L.) ve arpa (Hordeum vulgare L.) karışımlarının silaj kalite özelliklerinin belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11(2): 64-70.

Artan, H., Polat, T. 2019. Şanlıurfa sulu koşullarında bazı çok yıllık sıcak mevsim buğdaygil yem bitkisi türleriyle yoncanın saf ve karışık ekimlerinde yem kalite değerlerinin belirlenmesi. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 8 (1): 85-92.

Bengisu, G., 2019. A Study on the silage properties of hungarian vetch (Vicia pannonica Crantz.) and barley (Hordeum vulgare L.) grass mixtures in different rates. Legume Research, 42(5): 680-683.

Bulgurlu, Ş., Ergül, M., 1978. Yemlerin Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Analiz Metodları. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 127, Ege Üniversitesi Matbaası, Bornova-İzmir, s. 58-76.

Brogna, N., Pacchioli, M.T., Immovilli, A., Ruozzi, F., Ward, R., Formigoni, A., 2009. The use of near-infrared reflectance spectroscopy (NIRS) in the prediction of chemical composition and in vitro neutral detergent fiber (NDF) digestibility of Italian alfalfa hay. Ital. J. Anim. Sci., 8(Suppl. 2): 271-273.

Copani, G., Ginane, C., Le Morvan, A., Niderkorn, V. 2015. Patterns of in vitro rumen fermentation of silage mixtures including sainfoin and red clover as bioactive legumes. Animal Feed Science and Technology, 208: 220-224.

Çaçan, E., Kökten, K, Bakoğlu, A., Kaplan, M., Bozkurt A., 2019. Bazı yem bezelyesi hat ve çeşitlerinin (Pisum arvense L.) ot verimi ve kalitesi açısından değerlendirilmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23(3): 254-262.

Gelir, G., Denli, M. 2018. Determination of silage quality characteristics of feed peas (Pisum sativum L.), triticale and mixtures grown in Diyarbakır conditions. Middle East Journal of Science 4(2): 99-103.

Goyal, M., Tiwana, U.S. 2016. Ensiling legume with cereal fodder influences quality of silage mixtures. Indian Journal of Animal Nutrition, 33(2): 228-232.

Gülümser, E., Mut, H., Başaran, U., Çopur-Doğrusöz, M. 2021. Yem bezelyesi ile yulafın farklı oranlarda karıştırılması ile elde edilen silajların kalite özelliklerinin belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(1): 763-770.

Filya, İ., 2002. Laktik asit bakteri inokulantlarının mısır ve sorgum silajlarının fermantasyon, aerobik stabilite ve in situ rumende parçalanabilirlik özelliklerine etkileri. TÜBİTAK Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 26: 815-823.

İptaş, S., Avcıoğlu, R. 1996. Silajda fermantasyon ürünleri ile nitelik belirleme yöntemleri arasındaki ilişkiler. Türkiye III. Çayır-Mer’a ve Yem bitkileri Kongresi, 17-19 Haziran, Erzurum, 775-781.

Kara, B., Ayhan, V., Akman, Z., Adıyaman, E. 2009. Determination of silage quality, herbage and hay yield of different triticale cultivars. Asian Journal of Animal and Veterinary Advences, 4(3): 167-171.

Kalaycı, M. Örneklerle JUMP kullanımı ve tarımsal araştırma için varyans analiz modelleri. Anadolu Tarımsal Araştırma Estitüsü Müdürlüğü Yayınları, No: 21.

Kökten, K., Boydak, E., Kaplan, M., Seydoşoğlu, S., Kavurmacı, Z., 2013. Bazı Soya Fasulyesi Çeşitleriyle hazırlanan silajların kalite parametrelerinin saptanması üzerine bir araştırma. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 2(2): 7-12.

Niderkorn, V., Copani, G., & Ginane, C. (2016). Including bioactive legumes in grass silage to improve productivity and reduce pollutant emissions. In The multiple roles of grassland in the European bioeconomy. Proceedings of the 26th General Meeting of the European Grassland Federation, Trondheim, Norway, 4-8 September 2016 (pp. 391-393). NIBIO.

Önal-Aşçı, Ö., & Eğritaş, Ö. (2017) Yaygın fiğ-tahıl karışımlarında ot verimi, bazı kalite özellikleri ve rekabetin belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 23(2), 157-284.

Özyazıcı, M.A. ve Eliş, S., 2019. Determination of vegetation and soil properties of the flood plain rangeland in the continental climate zone of Turkey. Applied Ecology And Environmental Research 17(6):15531-15546.

Saruhan, V., Demirel, R. 2018. Quality improvements of alfalfa (Medicago sativa L.) silage using ensiled pear (Pyrus communis L.) as carbohydrate source. Fresenius Environmental Bulletin 27 (4), 2562-2566

Santana P, Á., Cisneros L, M., Martínez A, Y., & Pascual S, Y. (2015). Conservation and chemical composition of Leucaena leucocephala plus fresh or wilted Pennisetum purpureum mixed silages. Revista MVZ Córdoba, 20, 4895-4906.

Seydoşoğlu, S., 2019. Effects of different mixture ratios of grass pea (Lathyrus sativus L.) and barley (Hordeum vulgare) on quality of silage, Legume Research, 42(5): 666-670.

Turan, N. ve Seydoşoğlu, S. 2020. Farklı Oranlarda Karıştırılan Yonca, Korunga ve İtalyan Çimi Hasıllarının Silaj ve Yem Kalitesine Etkisinin Araştırılması. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7(3): 536–543.

Turan, N., 2019. Macar Fiği ile Arpa Yaş Otunun Farklı Oranlarda Karıştırılarak Elde Edilen Silajın Kimyasal Kompozisyonu ve Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (17), 787-793.

Turan, N., 2020. Determining The Chemical Composition And Nutrıtıon Quality of Hungarian Vetch Silage (Vicia pannonica CRANTZ) Mixed With Wheat (Triticum aestivum L.) and barley (Hordeum vulgare L.) at different rates. Applied Ecology And Environmental Research 18(2):2795-2806

___

Bibtex @araştırma makalesi { sduzfd878570, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {16}, number = {1}, pages = {26 - 33}, title = {BAZI TAHILLARIN FARKLI ORANLARDA YAYGIN FİĞ (Vicia sativa L.) İLE KARIŞTIRILARAK SİLAJ KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {Görü, Nurullah and Seydoşoğlu, Seyithan} }
APA Görü, N. & Seydoşoğlu, S. (2021). BAZI TAHILLARIN FARKLI ORANLARDA YAYGIN FİĞ (Vicia sativa L.) İLE KARIŞTIRILARAK SİLAJ KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ . Ziraat Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 26-33 .
MLA Görü, N. , Seydoşoğlu, S. "BAZI TAHILLARIN FARKLI ORANLARDA YAYGIN FİĞ (Vicia sativa L.) İLE KARIŞTIRILARAK SİLAJ KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ" . Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2021 ): 26-33 <
Chicago Görü, N. , Seydoşoğlu, S. "BAZI TAHILLARIN FARKLI ORANLARDA YAYGIN FİĞ (Vicia sativa L.) İLE KARIŞTIRILARAK SİLAJ KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ". Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2021 ): 26-33
RIS TY - JOUR T1 - BAZI TAHILLARIN FARKLI ORANLARDA YAYGIN FİĞ (Vicia sativa L.) İLE KARIŞTIRILARAK SİLAJ KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ AU - Nurullah Görü , Seyithan Seydoşoğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 33 VL - 16 IS - 1 SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi BAZI TAHILLARIN FARKLI ORANLARDA YAYGIN FİĞ (Vicia sativa L.) İLE KARIŞTIRILARAK SİLAJ KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ %A Nurullah Görü , Seyithan Seydoşoğlu %T BAZI TAHILLARIN FARKLI ORANLARDA YAYGIN FİĞ (Vicia sativa L.) İLE KARIŞTIRILARAK SİLAJ KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ %D 2021 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD Görü, Nurullah , Seydoşoğlu, Seyithan . "BAZI TAHILLARIN FARKLI ORANLARDA YAYGIN FİĞ (Vicia sativa L.) İLE KARIŞTIRILARAK SİLAJ KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ". Ziraat Fakültesi Dergisi 16 / 1 (Haziran 2021): 26-33 .
AMA Görü N. , Seydoşoğlu S. BAZI TAHILLARIN FARKLI ORANLARDA YAYGIN FİĞ (Vicia sativa L.) İLE KARIŞTIRILARAK SİLAJ KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. ZFD. 2021; 16(1): 26-33.
Vancouver Görü N. , Seydoşoğlu S. BAZI TAHILLARIN FARKLI ORANLARDA YAYGIN FİĞ (Vicia sativa L.) İLE KARIŞTIRILARAK SİLAJ KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2021; 16(1): 26-33.
IEEE N. Görü ve S. Seydoşoğlu , "BAZI TAHILLARIN FARKLI ORANLARDA YAYGIN FİĞ (Vicia sativa L.) İLE KARIŞTIRILARAK SİLAJ KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ", Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 16, sayı. 1, ss. 26-33, Haz. 2021
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.5b1.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

JAPON BILDIRCINLARINDA KULUÇKALIK YUMURTA AĞIRLIĞI, ŞEKLİ, HACMİ VE KABUK YÜZEY ALANININ KULUÇKANIN SEYRİ VE CİVCİV ÇIKIŞ AĞIRLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

Sedat AKTAN, Hasan ÇAL

Farklı Fosfor Dozu Uygulamalarının Burçak (Vicia ervilia L.)’ta Verim ve Bazı Verim Öğeleri Üzerine Etkisi

Musa EKEN, Mevlüt TÜRK

BANAZ ŞARTLARINDA İKİNCİ ÜRÜN SORGUM SUDANOTU YETİŞTİRİLMESİ OLANAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yücel BİLEN, Mevlüt TÜRK

FACTORS DETERMINING CHOICE OF CONVENTIONAL LABOUR AMONG YAM PRODUCERS IN BENUE STATE OF NIGERIA

Sanusi SADIQ

Geleneksel Ekşi Mayalı Isparta Ekmeğinin Bazı Kalite Karakteristikleri Açısından Değerlendirilmesi

Hülya GÜL, Sultan ACUN, Fatma HAYIT, Bekir Sıtkı ŞİRİKÇİ

Kayısı (Prunus armeniaca L.) Çeşitlerinin Ssr Belirteçleriyle Moleküler Karakterizasyonu

Ferhat EHLİZ, Yaşar KARAKURT, Civan ÇELİK

Türkiye’de Patates Üretimi, İhracatı ve Destekleme Politikalarının Değerlendirilmesi

Bektaş KADAKOĞLU, Bahri KARLI

Uşak Şartlarında Bazı Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Çeşitlerinin Verim ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi

Eser ÜLKER, Osman YÜKSEL

Batı Akdeniz Bölgesindeki Hayvancılıkla Uğraşan Konargöçer Topluluklar ve Sosyal Yapılarının Analizi

Duygu KAŞIKÇI, Türkay TÜRKOĞLU, Ahmet TOLUNAY, Mehmet ÖZMİŞ

TRB1 Bölgesi’ndeki Elma Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Teknik Etkinliğinin Belirlenmesi

Ersin KARAKAYA, Semiha KIZILOĞLU, Abdulbaki BİLGİÇ