Türkiye’de Domates Seralarında Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) Hastalığının Boscalid ve Pyraclostrobin’e Karşı Fungisit Dayanıklılığının Değerlendirilmesi

Polifag bir patojen olan Botrytis cinerea, domatesin toprak üstü kısımlarını enfekte edebilmekte ve önemli verim ve kalite kayıplarına neden olmaktadır. Fungisitler bu patojenin kontrolünde yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde patojenlerin etkili ve hızlı kontrolünü sağlayan fungisitlere karşı dayanıklılık oluşumu önemli bir sorundur. Bu çalışmada Antalya ili domates seralarından elde edilen B. cinerea izolatlarının Signum® (boscalid + pyraclostrobin) ve Cantus® (boscalid) fungisitlerine karşı dayanıklılığı in vitro koşullarda değerlendirilmiştir. Farklı fungisit konsantrasyonları kullanılarak gerçekleştirilen misel gelişim testleri ile EC50 değerleri hesaplanmıştır. Boscalid’e hassas izolatların EC50 değerleri 0,7 ile 8,6 μg/ml arasında değişirken, boscalid + pyraclostrobin etken maddelerine karşı hassas izolatların EC50 değerleri 0,1 ile 1,9 μg/ml arasında bulunmuştur. Konidi çimlenme testleri % 2’lik su agarı (WA) ortamında gerçekleştirilmiştir. 61, 69, 72 ve 81 numaralı izolatların her iki fungisite dayanıklı olduğu, 57 ve 97 numaralı izolatların boscalide hassas iken boscalid + pyraclostrobin’e dayanıklı olduğu belirlenmiştir. İzolatların %20'sinin her iki fungiside dayanıklı olduğu tespit edilmiştir. Boscalid’e dayanıklı, ancak boscalid + pyraclostrobin’e hassas izolatlar bulunamamıştır. Bu çalışmada Antalya ilindeki B. cinerea populasyonlarında boscalid ve boscalid + pyraclostrobin etken maddelerine karşı dayanıklılık oluşumuna ilişkin ilk veriler sunulmuştur. Patojenin mücadelesinde entegre mücadele programlarının geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Evaluation of the Fungicide Resistance of Gray Mold (Botrytis cinerea) in Tomatoes to Boscalid and Pyraclostrobin in Greenhouse Areas of Turkey

Botrytis cinerea, a polyphagous pathogen, can infect all of the aboveground parts of tomato plants and cause significant yield and quality losses. Fungicides are commonly used for the control of this pathogen. Currently, resistance to fungicides, which provide the effective and fast control of pathogens, is an important problem. In this study, resistance of B. cinerea isolates obtained from tomato greenhouses in Antalya province against Signum® (boscalid + pyraclostrobin) and Cantus® (boscalid) fungicides were evaluated under in vitro conditions. Mycelium growth tests conducted with different fungicide concentrations and EC50 values were calculated. While EC50 values of isolates sensitive to boscalid varied between 0.7 and 8.6 μg/ml, EC50 values of isolates sensitive to boscalid + pyraclostrobin were found to be between 0.1 and 1.9 μg/ml. Conidial germination tests were carried out in a 2% water agar (WA) medium. It was determined that isolates 61, 69, 72, and 81 were resistant to both fungicides, while isolates 57 and 97 were sensitive to boscalid and resistant to boscalid + pyraclostrobin. It has been determined that 20% of the isolates were resistant to both fungicides. Isolates resistant to boscalid but sensitive to boscalid+pyraclostrobin were not found. With this current in vitro study, the first data on the resistance formation against boscalid and boscalid + pyraclostrobin active ingredients in B. cinerea populations in Antalya province were presented. There is a need to develop integrated control programs that can be used in the control of the pathogen.

Kaynakça

De Miccolis Angelini, R. M., Habib, W., Rotolo, C., Pollastro, S., & Faretra, F. (2010). Selection, characterization and genetic analysis of laboratory mutants of Botryotinia fuckeliana (Botrytis cinerea) resistant to the fungicide boscalid. European Journal of Plant Pathology, 128, 185-199.

FAO. (2020). http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC. Access date: 10.10.2019.

Fernández-Ortuño, D., Chen, F., & Schnabel, G. (2012). Resistance to pyraclostrobin and boscalid in Botrytis cinerea isolates from strawberry fields in the Carolinas. Plant Disease, 96, 1198-1203.

Fernández-Ortuño, D., Grabke, A., Bryson, P. K., Amiri, A., Peres, N. A., & Schnabel, G. (2014). Fungicide resistance profiles in Botrytis cinerea from strawberry fields of seven southern U.S. states. Plant Disease, 98, 825-833.

Fernández-Ortuño, D., Torés, J. A., de Vicente, A., & Pérez-García, A. (2008). Mechanisms of resistance to QoI fungicides in phytopathogenic fungi. International Microbiology, 11, 1-9.

FRAC. (2020). https://www.frac.info/. Access date: 10.10.2019.

Gül, E., & Karakaya, A. (2020). 30th Scientific-Experts Conference of Agriculture and Food Industry. AgriConf 2019. IFMBE Proceedings, In: Brka M, Omanović-Mikličanin E, Karić L, Falan V, Toroman A (eds) Prevalence of Botrytis cinerea in tomato greenhouses in Antalya province of Turkey and phenotypic characterization of isolates, 78 Springer, Switzerland, pp 98-106.

Hahn, M. (2014). The rising threat of fungicide resistance in plant pathogenic fungi: Botrytis as a case study. Journal of Chemical Biology, 7, 133-141.

Kim, Y. K., & Xiao, C. L. (2010). Resistance to pyraclostrobin and boscalid in populations of Botrytis cinerea from stored apples in Washington State. Plant Disease, 94, 604-612.

Konstantinou, S., Veloukas, T., Leroch, M., Menexes, G., Hahn, M., & Karaoglanidis, G. (2015). Population structure, fungicide resistance profile, and sdhB mutation frequency of Botrytis cinerea from strawberry and greenhouse-grown tomato in Greece. Plant Disease, 99, 240-248.

Leroux, P., Gredt, M., Leroch, M., & Walker, A. S. (2010). Exploring mechanisms of resistance to respiratory inhibitors in field strains of Botrytis cinerea, the causal agent of gray mold. Applied and Environmental Microbiology, 76, 6615-6630.

Liu, S., Che, Z., & Chen, G. (2016). Multiple-fungicide resistance to carbendazim, diethofencarb, procymidone, and pyrimethanil in field isolates of Botrytis cinerea from tomato in Henan Province, China. Crop Protection, 84, 56-61.

Tuik. (2019). http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001. Access date: 12.10.19.

Veloukas, T., Leroch, M., Hahn, M., & Karaoglanidis, G. S. (2011). Detection and molecular characterization of boscalid-resistant Botrytis cinerea isolates from strawberry. Plant Disease, 95, 1302-1307.

Veloukas, T., Kalogeropoulou, P., Markoglou, A. N., & Karaoglanidis, G. S. (2014). Fitness and competitive ability of Botrytis cinerea field isolates with dual resistance to SDHI and QoI fungicides, associated with several sdhB and the cytb G143A mutations. Phytopathology, 104, 347- 356.

Weber, R. W. S. (2011). Resistance of Botrytis cinerea to multiple fungicides in Northern German small-fruit production. Plant Disease, 95, 1263-1269.

Yin, Y. N., Kim, Y. K., & Xiao, C. L. (2011) Molecular characterization of boscalid resistance in field isolates of Botrytis cinerea from apple. Phytopathology, 101, 986-995.

Kaynak Göster

APA Gül, E , Karataş, Z , Karakaya, A . (2021). Evaluation of the Fungicide Resistance of Gray Mold (Botrytis cinerea) in Tomatoes to Boscalid and Pyraclostrobin in Greenhouse Areas of Turkey . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , 31 (2) , 487-493 . DOI: 10.29133/yyutbd.820029
  • ISSN: 1308-7576
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi

8.9b 4.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bazı Ekmeklik Buğdayların Tuz Uygulamasına Tepkileri ve Besin Elementi İçeriklerinin Belirlenmesi

Hasan CAN, Mehmet HAMURCU, Sait GEZGİN, Erdoğan HAKKI

Türkiye’de Tarımsal Sabit Sermaye Yatırımları ve Tarımsal Büyüme Arasındaki İlişki

Nazife Özge BEŞER, Esra KADANALI

Malatya İlinde Yetişen Bazı Dut Genotiplerinin Fitokimyasal Özellikleri

Rukiye YAMAN

Türkiye’de Yetişen Bazı Apiaceae Türlerinin Uçucu Yağlarının Kök Lezyon Nematodlarına Karşı Nematisidal Aktiviteleri

Fatma Gül GÖZE ÖZDEMİR, Bekir TOSUN, Arif ŞANLI, Tahsin KARADOĞAN

Ekmeklik Buğdayda Optik Sensör ile Azotlu Gübre Tavsiyesi

Erdinc SAVASLI, Oğuz ÖNDER, Ramis DAYIOĞLU, Didem ÖZEN, Yaşar KARADUMAN, Suat ÖZDEMİR, Özgür ATEŞ, Melih ÖZSAYIN

Ankara, Eskişehir ve Konya İlleri Marul Üretim Alanlarında Görülen Viral Hastalık Etmenlerinin Tespiti

Birol AKBAŞ, Ali Ferhan MORCA, Sevgi COŞKAN

İran Zeytinyağlarının Biyofenolik Minör Polar Bileşiklerine Göre Karakterizasyonu ve Organoleptik Özelliklere Katkıları

Forough SHAVAKHİ, Anosheh RAHMANİ, Parviz MORADİ

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kırsal Kalkınmadaki Rolünün A’WOT Analizi ile Değerlendirilmesi

Rukiye Gizem ÖZTAŞ KARLI

Bazı Biber (Capsicum annuum L.) Genotiplerinin Anter Kültürü Performanslarının Belirlenmesi

Didem ATASOY, Gökhan BAKTEMUR, Hatıra TAŞKIN

Nijerya'nın Nijer Devletinde IFAD / VCD Programına Katılan Pirinç Çiftçilerinin Maliyet Verimliliği Durumu

Sanusi SADIQ, Invinder Paul SINGH, Muhammad Makarfi AHMAD