TÜRKİYE’NİN MÜLTECİ POLİTİKALARI: SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMUNA İLİŞKİN BİR İNCELEME

Öz Toplumsal ve siyasal çatışmaların yol açtığı olağanüstü durumlarvardır. Bunlar - savaşlar, salgınlar-doğal afetler-krizler vs, insanları sosyal vepsikolojik yönden etkilediği gibi onları yaşadıkları mekanlardan hemen heryönüyle farklı mekanlara ve ülkelere göç etmeye zorlamaktadır. Böylesine birduruma maruz kalan insanlar, çoğu zaman yerleşim yerlerini terk ederek, dahagüvenli ve yaşam koşulları daha iyi olabileceğini düşündükleri yerlere ilticaetmektedirler. Jeoplitik konumu itibariyle birçok mülteci akınına uğramış vehalen de böyle bir sorunla karşı karşıya kaldığı gerçeğine rağmen Türkiye’ninsağlıklı bir mülteci politikası ve buna ilişkin sosyal ve hukuksal alt yapıoluşturulduğu söylenemez. Özellikle beş yıldır devam eden Suriye savaşı vebuna ilişkin meydana gelen mülteci krizi, üretilen ve üretilmesi gerekenpolitikaları daha da anlamlı hale getirmektedir. Bu açıdan çalışma, Türkiye’ninmülteci politikalarını, Suriyeli mülteciler özelinde incelemeyi amaçlamaktadır.Kavramsal çerçeve ve tarihsel süreçten sonra mültecilerin toplumsal, hukuksalve özellikle sosyal alanda yaşadıkları sorunların genel çerçevesi incelenerekbirtakım öneriler geliştirilecektir.

___

Akbaş, Z. (2017). Avrupa’nın Güvenlik ve Sosyal İstikrarına Türkiye’nin Katkısı: Sığınmacı Sorunu Örneği. Balkan Journal of Social Sciences Balkan Sosyal Bilimler Dergisi Özel Sayı. Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi, (2016). “Mülteci Hukuku Kaynakları” Erişim adresi: http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/, Erişim Tarihi: 12.12.2016. Black, R. (2001). Fifty Years Of Refugee Studies: From Theory To Policy. International Migration Review v 35. n.1 ss 57-78. Doğanay, Ü. ve Çoban K. H (2016). Yazılı Basında Suriyeli ‘Mülteciler’: Ayrımcı Söylemlerin Rasyonel ve Duygusal Gerekçelerinin İnşası. Mülkiye dergisi, v, 40.n1. Deniz, O. (2009). Mülteci Hareketleri Açısından Van Kentinin Durumu ve Kentteki Mültecilerin Demoğrafik Profili/ Van City in Terms of Refuge Mobilities and The Demographic Profile of Refugees. Doğu Coğrafya Dergisi, cilt 14 Sayı.22. García A. P. (2016). Connecting Tenure Security with Durable Solutions to Internal Displacement: From Restitution of Property Rights to the Right to Adequate Housing. International Migration 54.4 74-86. Hathaway, J. C. and Michelle F. (2014). The Law Of Refugee Status. Cambridge University Press, 2014. Kap, D. (2014). Suriyeli Mülteciler: Türkiye’nin Müstakbel Vatandaşları. Akademik Perspektif. ss 30-35. Keely, C. B. and Patricia J. E. (1981). Global Refugee Policy: The Case For A Development-Oriented Strategy. Population Council; First Edition edition (December 1981). Kapani, M. (1987). İnsan Haklarının Uluslararası Boyutları. İstanbul: Bilgi Yayınevi. Kirişçi, K. (2014). Misafirliğin Ötesine Geçerken: Türkiye’nin Suriyeli Mülteciler Sınavı. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu & Brookings Enstitüsü, Washington D.C. Kolukırık, S. (2009). Mülteci Ve Sığınmacı Olgusunun Medyadaki Görünümü: Medya Politiği Üzerine Bir Değerlendirme. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8.1 ss.1-20. Odman, T. (1995). Mülteci Hukuku. Ankara: AÜSBF İnsan Hakları Merkezi Yayınları. ORSAM (2012). Küresel Göç ve Avrupa Birliği İle Türkiye’nin Göç Politikalarının Gelişimi, Rapor No. 22. 22.Resmi Gazete (2013). 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Sayı. 28615. Resmi Gazete (1994). 6169 sayılı Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Sayı. 22127. Sabah Gazetesi İnternet Sayfası (2012) Erişim Adresi: http://www.sabah.com.tr/gundem/2012/09/19/suriye sinirindaacik- olan-sinir-kapisi-3e-dustu Sales, R. (2007). Understanding immigration and refugee policy: contradictions and continuities. Refugee Survey Quarterly v 26.n 4. Yıldız, Ö. (2013). Türkiye Kamplarında Suriyeli Sığınmacılar: Sorunlar, Beklentiler, Türkiye ve Gelecek Algısı. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 16.1, ss: 140-169. Mülteciler Derneği (2018). Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Sayıları. http://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/). FRONTEX (2016), Origin. Erişim Tarihi: 27. 10. 2016, http://frontex.europa.eu/about-frontex/origin/ TBMM (2012), Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporları (1/619), Sıra Sayı: 2010.

___

Bibtex @araştırma makalesi { yyusbed537730, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-6879}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {207 - 222}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’NİN MÜLTECİ POLİTİKALARI: SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMUNA İLİŞKİN BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {Bulut, Yakup and Akın, Soner and Karakaya, Sedat} }
APA Bulut, Y , Akın, S , Karakaya, S . (2018). TÜRKİYE’NİN MÜLTECİ POLİTİKALARI: SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMUNA İLİŞKİN BİR İNCELEME . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (39) , 207-222 .
MLA Bulut, Y , Akın, S , Karakaya, S . "TÜRKİYE’NİN MÜLTECİ POLİTİKALARI: SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMUNA İLİŞKİN BİR İNCELEME" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018 ): 207-222 <
Chicago Bulut, Y , Akın, S , Karakaya, S . "TÜRKİYE’NİN MÜLTECİ POLİTİKALARI: SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMUNA İLİŞKİN BİR İNCELEME". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018 ): 207-222
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’NİN MÜLTECİ POLİTİKALARI: SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMUNA İLİŞKİN BİR İNCELEME AU - Yakup Bulut , Soner Akın , Sedat Karakaya Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 207 EP - 222 VL - IS - 39 SN - 1302-6879- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TÜRKİYE’NİN MÜLTECİ POLİTİKALARI: SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMUNA İLİŞKİN BİR İNCELEME %A Yakup Bulut , Soner Akın , Sedat Karakaya %T TÜRKİYE’NİN MÜLTECİ POLİTİKALARI: SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMUNA İLİŞKİN BİR İNCELEME %D 2018 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1302-6879- %V %N 39 %R %U
ISNAD Bulut, Yakup , Akın, Soner , Karakaya, Sedat . "TÜRKİYE’NİN MÜLTECİ POLİTİKALARI: SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMUNA İLİŞKİN BİR İNCELEME". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 39 (Mart 2018): 207-222 .
AMA Bulut Y , Akın S , Karakaya S . TÜRKİYE’NİN MÜLTECİ POLİTİKALARI: SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMUNA İLİŞKİN BİR İNCELEME. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; (39): 207-222.
Vancouver Bulut Y , Akın S , Karakaya S . TÜRKİYE’NİN MÜLTECİ POLİTİKALARI: SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMUNA İLİŞKİN BİR İNCELEME. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; (39): 207-222.