Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Öz Ailelerin turistik ürün satın alma sürecinde, çocukların önemli bir etkisi bulunmaktadır. Çocuklar, bir işletme veya destinasyonun tercih edilmesinde önemli bir faktör olabilmektedir. Dolayısıyla, turizm eğitimi alan öğrencilerin çocuklar ile ilgili algıları da önem arz etmektedir. Öğrencilerin sektörde çalışmaları ile birlikte, çocuklar ile etkileşim kurmaları gerekecek ve bu süreç hizmet kalitesini etkileyebilecektir. Bu çerçevede araştırmanın temel amacı, rekreasyon bölümü öğrencilerinin “çocuk” kavramına ilişkin algılarının metaforlar yoluyla incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, rekreasyon bölümünde öğrenim gören ve gönüllü olarak katılım sağlayan 150 öğrenci oluşturmaktadır. Nitel verilerin elde edilmesi için bir veri toplama aracı oluşturulmuştur. Oluşturulan veri toplama aracında ‘‘çocuk ............ gibidir. Çünkü .........’’ ifadesinin doldurulması istenilmiştir. Toplanan veriler, içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Elde edilen metaforlar, ortak özellikleri bakımından incelenerek 20 kategori altında toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre en çok metaforun üretildiği kategoriler sırasıyla “eğitimden etkilenebilir olma, muhtaç olma, yönlendirilebilir ve işlenebilir olma” kategorileridir. En çok üretilen metaforlar ise çiçek, ağaç/yaş ağaç ve fidan olmuştur.

Kaynakça

Akgül, B. M., Kaya, S., Ayyıldız, T. ve Karaküçük, S. (2017). Rekreasyon Uzman Adaylarının Mesleklerine İlişkin Algıları: Bir Metaforik Çalışma. 4. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Tam Metini İçinde (s. 18-26).

Akgün, E. (2016). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının “Çocuk” ve “Okul Öncesi Öğretmeni” Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (4), 1652-1672.

Akıncı-Demirbaş, E. (2015). Çocuk Gelişimi Bölümü Üniversite Öğrencilerinin “Çocuk” Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 295- 303.

Aran, S. (2014). A Case Study on Defining Leisure Time Motivation of Recreation Students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 152, 734-739.

Aymankuy, Y. ve Ceylan, U. (2013). Ailelerin Turistik Ürün Satın Alma Karar Sürecinde Çocukların Rolü (Yerli Turistler Üzerinde Bir Araştırma). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (45), 105-122.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Canosa, A. and Graham, A. (2016). Ethical Tourism Research Involving Children. Annals of Tourism Research, 61, 219-221.

Carr, N. (2018). Çocuk Hakları ve Turizm. Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, 1, 17-28.

Dalkılıç, G. ve Mil, B. (2017). Otel İşletmelerinde Rekreasyon ve Boş Zaman Yönetimi: Sahil Otelleri Örneği. Uluslararası Yönetim-Ekonomi ve Felsefe Dergisi, 5 (1), 29-42.

Gözen, E. (2019). Rekreasyon Yönetimi Bölümü Lisans Öğrencilerinin “Rekreasyon” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (3), 397- 416.

Hazar, A. (2009). Rekreasyon ve Animasyon. Ankara: Detay Yayıncılık.

Hızıroğlu, Ö. S. ve Uslu, M. (2017). Üniversite Öğrencilerinin “Rekreatif Faaliyet” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Ramazan Arı, Mustafa Uslu ve Hamdi Pepe (Ed.), Sağlık ve Spor Bilimleri Araştırmaları içinde (s. 80-97). Konya: Çizgi Kitabevi.

İçöz, O. (2018). Turizmin Çocukları: Turizmin Arz ve Talep Taraflarındaki Çocuklar. Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, 1, 33-46.

Karadağ, L. (2010). Çocuk Pazarları, Çocukların Aile Kararlarına Etkisi: Marmaris Örneği. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 3 (10), 73-92.

Karaküçük, S. (1997). Rekreasyon (Boş Zamanları Değerlendirme) Kavram, Kapsam ve Bir Araştırma. Ankara: Seren Ofset.

Kıldan, A. O., Ahi, B. and Uluman, B. (2012). Öğretmen Adaylarının Mecazlar Yoluyla Çocuk Kavramına Bakış Açıları (Boylamsal Bir Çalışma). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1), 149-165.

Kızanlıklı, M. (2014). Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumlarında Rekreasyon Eğitiminin Yapısı. International Journal of Science Culture and Sport, (Special Issue 1), 46-60.

Koçer, H., Ünal, F. ve Eskidemir-Meral, S. (2015). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının “Çocuk” Kavramına ve “Öğretmen” Kavramına İlişkin Metaforlarının Öğretmenlik Uygulama Planlamalarına Yansıması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 171-185.

Kuyucu, Y., Şahin, M. ve Kapıcıoğlu, O. (2013). Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Çocuk” Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 43- 53.

Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. CA: Sage Publications.

Orel, F. D. ve Yavuz, M. C. (2003). Rekreasyonel Turizmde Müşteri Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (11), 61-76.

Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan Örgütsel Adaletin Bireylerarası Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21, 77-96.

Öztürk, İ., Atasoy, F. ve Arıkan, V. (2018). Antalya’daki Çocuk Dostu Niteliğindeki Otellerin Çocuklu Ailelere Sunduğu Rekreasyon Faaliyetleri ve İmkânlarına Yönelik Bir Değerlendirme. Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, 2, 7-13.

Pesen, A. (2015). Ebeveynlerin “Çocuk” Kavramına Yüklediği Metaforlar. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10 (15), 731- 748.

Poria, Y. and Timothy, D. J. (2014). Where Are The Children in Tourism Research?. Annals of Tourism Research, 47, 93-95.

Sezer-Soydemir, Ş. (2011). Okul Öncesi Öğretmen ve Ebeveynlerinin Birbirlerini ve Okul Öncesi Çocuklarını Nasıl Algıladıklarının Metaforlar Yoluyla İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

TDK (Türk Dil Kurumu). (2019). İnternet: https://sozluk.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 02.05.2020).

Tuna, M., Özyurt, B. ve Kurt, A. (2019). Çocuk Dostu Oteller: Kavramsal Bir İnceleme. Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, 3, 63-76.

UNWTO (Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü) (2020). World Tourism Barometer. [Online] https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.1, [Erişim Tarihi: 02.04.2020].

Wu, M., Wall, G., Zu, Y. and Ying, T. (2019). Chinese Children’s Family Tourism Experiences. Tourism Management Perspectives, 29, 166-175.

Yaşartürk, F., Akyüz, H. ve Karataş, İ. (2018). Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimi İle Akademik Başarılarını Etkileyen Örgütsel Faktörler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 233-243.

Yayla, Ö., Silik, C. E. ve Dülger, A. S. (2017). Turizm Lisans ve Önlisans Eğitiminde 2017 Yılı Sayısal Değerlendirmeler. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5 (4), 47-58.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Zagonari, F. (2009). Balancing Tourism Education And Training. International Journal of Hospitality Management, 28, 2-9.

Zorba, E. (2007). Türkiye’de Rekreasyona Bakış Açısı ve Gelişimi. Gazi Haber Dergisi, 52-55.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { yyusbed908195, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-6879}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {0}, pages = {325 - 350}, doi = {}, title = {Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Kavramına İlişkin Metaforik Algıları}, key = {cite}, author = {Ünal, Duygu Diğdem and Silik, Cemal Ersin and Çetinkaya, Filiz Özlem} }
APA Ünal, D , Silik, C , Çetinkaya, F . (2021). Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Kavramına İlişkin Metaforik Algıları . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 0 (51) , 325-350 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyusbed/issue/61126/908195
MLA Ünal, D , Silik, C , Çetinkaya, F . "Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Kavramına İlişkin Metaforik Algıları" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0 (2021 ): 325-350 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyusbed/issue/61126/908195>
Chicago Ünal, D , Silik, C , Çetinkaya, F . "Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Kavramına İlişkin Metaforik Algıları". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0 (2021 ): 325-350
RIS TY - JOUR T1 - Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Kavramına İlişkin Metaforik Algıları AU - Duygu Diğdem Ünal , Cemal Ersin Silik , Filiz Özlem Çetinkaya Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 325 EP - 350 VL - 0 IS - 51 SN - 1302-6879- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Kavramına İlişkin Metaforik Algıları %A Duygu Diğdem Ünal , Cemal Ersin Silik , Filiz Özlem Çetinkaya %T Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Kavramına İlişkin Metaforik Algıları %D 2021 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1302-6879- %V 0 %N 51 %R %U
ISNAD Ünal, Duygu Diğdem , Silik, Cemal Ersin , Çetinkaya, Filiz Özlem . "Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Kavramına İlişkin Metaforik Algıları". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0 / 51 (Mart 2021): 325-350 .
AMA Ünal D , Silik C , Çetinkaya F . Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 0(51): 325-350.
Vancouver Ünal D , Silik C , Çetinkaya F . Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 0(51): 325-350.
IEEE D. Ünal , C. Silik ve F. Çetinkaya , "Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Kavramına İlişkin Metaforik Algıları", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 0, sayı. 51, ss. 325-350, Mar. 2021