Türkiyeli ve İsviçreli Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerini Kullanma Sıklığının Karşılaştırılması

Eğitimde, öğretim teknolojilerinin kullanımının önemi arttıkça, sınıf ortamında öğretim teknolojileri kullanacak ve öğrencilerinin kullanmaları için uygun ortamlar sağlayacak olan fen alanları öğretmen adaylarının, öğretim teknolojilerini kullanma durumları daha önemli hale gelmektir. Bu araştırmada fen alanı sayılan, biyoloji, fizik, kimya ve ilköğretim fen ve teknoloji programlarında öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerini kullanım sıklığı incelenmiştir. Araştırma, İsviçre ve Türkiye'deki öğretmen adaylarının katılımı ile karşılaştırılmalı olarak yapılmıştır. Araştırma, Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinde fen alanında okuyan toplam 538 öğretmen adayı ve İsviçre'nin St. Gallen Öğretmen Eğitimi Üniversitesinde fen alanında öğrenim gören 188 öğretmen adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonunda Türkiyeli öğretmen adaylarının akıllı tahta kullanım sıklığının düşük, İsviçreli öğretmen adaylarının ise orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Türkiyeli öğretmen adaylarının projeksiyon cihazının kullanım sıklığının düşük, İsviçreli öğretmen adaylarının ise yüksek olduğu belirlenmiştir. İnternet web tarayıcılarının, mp3 çaların ve sosyal ağların Türkiyeli ve İsviçreli öğretmen adayları tarafından kullanımının oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir

Comparison Of The Turkish And Swiss Student Teachers’ Frequency Of Using Instructional Technology

As long as the importance of using instructional technologies increases in education, science student teachers', the future teachers who will use instructional technologies in their classes and provide environments and opportunities for their students to use instructional technologies, instructional technology usage becomes more important. In this study, science, which include biology, physics, chemistry and primary science, student teachers' frequency of usage of instructional technology was investigated. It was carried out as a comparative study with the participation of student teachers from Switzerland and Turkey. The study was carried out with the participation of 538 science student teachers on preservice teacher education course at Ziya Gokalp Education Faculty of Dicle University and 188 science student teachers on preservice teacher education course at St. Gallen Teacher Education University in Switzerland. The results revealed that while, the frequency of using of smartboards by Turkish science students were low, its usage was moderate by Swiss science student teachers. Turkish science student teachers used projectors less frequently while Swiss science student teachers used projectors with a high frequency. Both Turkish and Swiss science students used web browsers,mp3 players and social networks with a very high frequency

___

Akkoyunlu, B. (2002). Educational technology in Turkey: Past, present and future.Education Media International, 39 (2), 165-173.

Aşkar, P. ve Koçak Usluel, Y. (2003). Bilgisayarların benimsenme hızına ilişkin boylamsal bir çalışma: Üç okulun karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (24), 15-25.

Baek, Y., Jung, J. ve Kim, B. (2008). What makes teachers use technology in the classroom? Exploring the factors affecting facilitation of technology with a Korean sample. Computers & Education, 50(1), 224-234

Beeland, W.D. Jr. (2002). Student engagement, visual learning and technology: Can interactive whiteboards help? Annual conference of the association of information technology for teaching education, Trinity College;Dublin.

http://chiron.valdosta.edu/are/Artmanscrpt/vol1no1/beeland_am.pdf (Erişim Tarihi: 12.06.2011)

Bond, M. H. (1986). Lifting One of the Last Bamboo Curtains: Review of the Psychology of the Chinese People. Hong Kong: Oxford University Press.

Bruner, I, Buchsbaum, H. Hill, M. ve Orlando, L. (1992). School reform: Why you needtechnologyto get there?Electronic Learning, 11: 22-28.

Campoy, R. (1992). The role of technology in the school reform movement. Educational Technology, 32 (8), 17-22.

Chang, C.Y. (2001). Comparing the impacts of a problem based computer-assisted instruction and the directinteractive inteaching method on student science achievement. Journal of Science Education and Technology, 10(2), 147-153

Collis, B. A. ve Williams, R. L. (1987). Cross-cultural comparison of gender differences in adolescent’s attitudes toward computers and selected school subjects. Journal of Educational Research, (81), 17–27.

Cox, M., Preston, C. ve Cox, K. (1999). What Factors Support or Prevent Teachers from Using ICT in their ClassroomsBritish Educational Research Association Annual Conference, University of Sussex, Brighton, November.http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00001304.htm (Erişim tarihi: 12.05.2011)

Çardak, O., Dikmenli, M. ve Altunsoy, S. (2008, Mayıs). Fen bilgisi öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi kullanımına yönelik tutumlarının belirlenmesi.Sözel Bildiri. 8th International Educational Technology Conference. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Çuhadar, C. ve Yücel, M. (2010). Yabancı dil öğretmeni adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretim amaçlı kullanımına yönelik öz yeterlik algıları, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (27), 199-210

Demircioğlu, H. ve Geban, Ö. (1996). Fen bilgisi öğretiminde bilgisayar destekli öğretim ve geleneksel problem çözme etkinliklerinin ders başarısı bakımından karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (12), 183-185.

Demirarslan, Y. ve Kocak Usluel, Y. (2005). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin oğrenme oğretme surecine entegrasyonunda öğretmenlerin durumu.The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4 (3), 109-113.

Durndell, A., Haag, Z. ve Laithwaite, H. (2000). Computer self efficacy and gender: Across cultural study of Scotland and Romania. Personality and Individual Diferences,(28), 1037-1044.

Durndell, Z. ve Haag, Z. (2002). Computer self efficacy, computer anxiety,attitudes towards the Internet and reported experience with the Internet, by gender, in an East European sample. Computers in Human Behavior 18, 521–535

Ertmer, P.A. (2005). Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration.Education Tech. Research Dev., 53(4), 25–39.

Gömleksiz, M.N. (2004). Use of education technology in english classes. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(2), 71-77.

Halderman, C. F. (1992). Design and evaluation of staff development program for technology in schools. Dissertation Abstracts International, 53(12), 41-86.

Halis, İ. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayınları. Huang, X. (2009). Comparisons between Swedish Students and Chinese Students in Computer Science. Yüksek Lisans Tezi, Uppsala Üniversitesi, İsveç.

Jackson, L.A., Zhao, Y., Qui, W., Kolenic, A., Fitzgerald, H.E., Harold, R. ve Eye, A.V. (2008). Culture, gender and information technology use: A comparison of Chinese and US children. Computers in Human Behaviour 24, 2817-2829

Jonassen, D.H. ve Reeves, T.C. (1996). Learning With Technology: Using Computers as Cognitive Tools. Jonassen , D.H.(Ed.),Handbook of Research for Educational Communications and Technology (s. 693-719). Macmillan, New York.

Kabadayı, A. (2006). Analysing pre-school teachers and their teachers cooperating attitudes towards the use of educational technology. Educational Technology, (5), 1303-6521.

Kahyaoğlu, M. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde yeni teknolojileri kullanmaya yönelik görüşleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(1), 79-96

Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Keskin, Y. (2011). DKAB bölümleri öğrencilerinin bilgisayar ve internet kullanma durumları ve yeterlikleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (30), 211-233

Marcoulides, G. A. ve Wang, X. (1990). A cross-cultural comparison of computer anxiety in college students.Journal of Educational Computing Research, (6), 251-263.

Menzi, N., Çalışkan, E., Çetin, O. (2012). Öğretmen adaylarının teknoloji yeterliliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2(1), 1-18.

Mumtaz, S. (2000). Factors affecting teachers' use of information and communications technology: a review of the literature, Journal of Information Technology for Teacher Education,.9(3), 319-342

Okay, Ş. (2010). Teknik öğretmen adaylarının internet kullanım amaçlarının incelenmesine ilişkin bir araştırma. Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 7(1), 97-109.

Omar, M.H. (1992). Attitudes of collage students towards computers: a comperative study in united states and the middle east. Computers in Human Behaviour, (8), 249-257.

Özdemir, M.S. ve Usta, E. (2007). İlköğretim sınıf öğretmenliği öğrencilerinin internet kullanım amaçlarının incelenmesine ilişkin bir araştırma. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (11), 91-110.

Palesh, O., Saltzman, K. ve Koopman, C. (2004). Internet use and attitudes towards illicit internet use behavior in a sample of russian college students. Cyberpsychology and Behavior. 7(5), 553-558.

Papert, S. (1993). The Children's Machine: Rethinking School in the Age of the Computer. New York: Basic Books.

Passey, D. ve Samways, B. (1997). Information technology: supporting change through teacher education. London: Chapman & Hall.

Seferoğlu, S.S., Akbıyık, C. ve Bulut, M.(2008). İlköğretim öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının bilgisayarın öğrenme/öğretme sürecinde kullanımı ile ilgili görüşleri.Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (35), 273-283.

Taş, E. (2008). Teknoloji Destekli Fen Öğretimi ve Materyal Tasarımı. Taşkın, Ö. (Ed.),Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, (I Baskı) içinde (s. 98-147). Ankara: Pegem A Yayıncılık

Taşçı, G., Yaman, M., Soran, H. (2010). Biyoloji öğretmenlerinin öğretimde yeni teknolojileri kullanma durumlarının incelenmesi.Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (38), 267-278.

Topsakal, S. (2005). Fen ve Teknoloji Eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Tor, H. ve Erden, O. (2004). İlköğretim öğrencilerinin bilgi teknolojilerinden yararlanma düzeyleri üzerine bir araştırma.The Turkish Online Journal of Educational Technology ,3(1).

Tsou, W., Wang, W. ve Li, H. L. (2002). How computers facilitate english foreign language learners acquire english abstract words.Computers and Education, 39 (4), 415-428.

Wang, Q. ve Leichtman, M. D. (2000). Same beginnings, different stories: A comparison of American and Chinese children’s narratives. Child Development,(71), 1329–1346.

___

Bibtex @ { yyuefd272547, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1305-2020}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {232 - 256}, doi = {}, title = {Türkiyeli ve İsviçreli Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerini Kullanma Sıklığının Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Aslan Efe, Hülya and Yücel, Sait and Efe, Rıfat} }
APA Aslan Efe, H , Yücel, S , Efe, R . (2016). Türkiyeli ve İsviçreli Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerini Kullanma Sıklığının Karşılaştırılması . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 13 (1) , 232-256 .
MLA Aslan Efe, H , Yücel, S , Efe, R . "Türkiyeli ve İsviçreli Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerini Kullanma Sıklığının Karşılaştırılması" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2016 ): 232-256 <
Chicago Aslan Efe, H , Yücel, S , Efe, R . "Türkiyeli ve İsviçreli Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerini Kullanma Sıklığının Karşılaştırılması". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2016 ): 232-256
RIS TY - JOUR T1 - Türkiyeli ve İsviçreli Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerini Kullanma Sıklığının Karşılaştırılması AU - Hülya Aslan Efe , Sait Yücel , Rıfat Efe Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 232 EP - 256 VL - 13 IS - 1 SN - -1305-2020 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Türkiyeli ve İsviçreli Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerini Kullanma Sıklığının Karşılaştırılması %A Hülya Aslan Efe , Sait Yücel , Rıfat Efe %T Türkiyeli ve İsviçreli Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerini Kullanma Sıklığının Karşılaştırılması %D 2016 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1305-2020 %V 13 %N 1 %R %U
ISNAD Aslan Efe, Hülya , Yücel, Sait , Efe, Rıfat . "Türkiyeli ve İsviçreli Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerini Kullanma Sıklığının Karşılaştırılması". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 / 1 (Haziran 2016): 232-256 .
AMA Aslan Efe H , Yücel S , Efe R . Türkiyeli ve İsviçreli Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerini Kullanma Sıklığının Karşılaştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 13(1): 232-256.
Vancouver Aslan Efe H , Yücel S , Efe R . Türkiyeli ve İsviçreli Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerini Kullanma Sıklığının Karşılaştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 13(1): 232-256.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yıllık
  • Yayıncı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi

38.9b21.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

İlköğretim Öğrencilerinin Madde ve Isı Konusuna İlişkin Gösterim Türleri Arasında Geçiş Yapabilme Durumlarının İncelenmesi

Mehmet Altan KURNAZ, Ebru EZBERCİ, Nezihe Gökçen BAYRİ

Çocuğun Dil Gelişiminde Yaratıcı Yazmanın Önemi

Fahri TEMİZYÜREK, Kenan BULUT

Türkiye’deki Deprem Eğitimi Araştırmaları: Betimsel İçerik Analizi

Şerif Ali DEĞİRMENÇAY, Mustafa CİN

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtilerinin, Akademik Başarı ve Bazı Parametrelerle İlişkisinin İncelenmesi

Mustafa ATLI, Gökhan YAŞAR, Zekiye ÖZKAN

Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarından Bilgi Teknolojilerini Kullanma Konusunda Beklentileri

Naki ERDEMİR, Hasan BAKIRCI

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Konulu Bir Hizmet İçi Eğitim Programının Değerlendirilmesi

Çetin Güler, Hayati Çavuş

Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Ankara Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Örneği)

Pınar BİLASA

Faktör Sayısının Belirlenmesinde MAP Testi, Paralel Analiz, K1 ve Yamaç Birikinti Grafiği Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Duygu KOÇAK, Ömay ÇOKLUK, Murat KAYRİ

Ortak Bilgi Yapılandırma Modeline Dayalı Fen Öğretiminin Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına Etkisi (Gök Cisimlerini Tanıyalım)

Hasan BAKIRCI, Hüseyin ARTUN, Samet ŞENEL

Dönme ve Yuvarlanma Hareketi Kavramları Teşhis Testinin Türkçeye Uyarlanması ve Uygulanması

Hayrettin ERGÜN